Bartosz Pilny 14.01.2010 13:51 wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT WSPARCIA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA

 

 

1.   Rodzaj zadania:

„Godne życie i umieranie”.

 

2.   Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze promocji zdrowia:

- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

3.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu Miasta w wysokości 9.000,00zł. (słownie: dziewięćtysięcyzłotych).

 

4.   Zasady przyznania dotacji:

a) dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

b) złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

c) decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

d) kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

e) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana podmiot dokona korekty kosztorysu projektu,

f) dotacja zostanie przekazana na wskazane w ofercie konto w jednej transzy terminie 30 dni od podpisania umowy z wybranym w drodze otwartego konkursu oferentem,

g) umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 27 grudnia 2005 (Dz.U. Nr 264, poz. 2207),

h) wybrany oferent będzie zobowiązany do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz.U. Nr 264, poz 2207), w terminie do dnia określonego w zawartej umowie,

i) do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

* statut podmiotu,

* dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

* aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

* sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

* umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera),

* oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.

 

5.   Termin i warunki realizacji zadania:

a) realizacja zadania określonego w punkcie 1 nastąpi w terminie od 01.03.2010r. do 30.11.2010r.

b) w ramach programu zakłada się realizację następujących działań:

- promowanie środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu w rodzinie,

- pomoc rodzinie i choremu w adaptacji warunków, jakie stwarza choroba,

- zakup sprzętu medycznego,

- opłata za media.

 

6.   Termin składania oferty:

a) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności zgodnie z załącznikami nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2010 roku do godz.14°° w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, z adnotacją: Konkurs „Godne życie i umieranie”. Nie otwierać przed 15.02.2010 roku.

b) formularz oferty można odebrać również w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.rudaslaska.bip.info.pl

 

7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

a) oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez Komisje Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie do dnia 16.02.2010 roku,

b) Komisja Konkursowa przy wyborze najkorzystniejszej oferty w szczególności bierze pod uwagę:

- zgodność projektu z zadaniami Miasta i celami statutowymi oferenta,

- wartość merytoryczną projektu,

- ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,

- udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

- udział przewidywanych partnerów,

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- dotychczasową współprace oferenta z Miastem Ruda Śląska w zakresie rzetelności, terminowości oraz prawidłowego rozliczania otrzymanych środków.

 

8.   Wyniki konkursu:

a) wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego,

b) o podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani są również pisemnie,

c) podmiot, którego ofertę wybrano, otrzymuje dotację po zawarciu umowy,

d) konkurs może zostać unieważniony, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty,

e) od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

9.   Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyny,

b) przesunięcia terminu składania ofert,

c) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

10.  Porównanie kosztorysów zadań tego samego rodzaju, co ogłaszane w konkursie, realizowanych przez Miasto Ruda Śląska:

Na realizację powyższego zadania dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczona została kwota:

- w 2009 roku - 9.000,00 złotych.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Jadwiga Smorczewska - tel. 32-771-46-20

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: „Godne życie i umieranie”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.01.2010 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Harczyńska
Data na dokumencie:13.01.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:14.01.2010 13:51