UCHWAŁA NR 984/LIII/2009

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 22 grudnia 2009r.

 

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz pkt 10 i 15, art. 51 ust. 2, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 165 a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 189, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami), art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1, art. 402 ust. 4, 5 i 6, art. 403, art. 406, art. 407, art. 408, art. 420, art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Ruda Śląska

 

uchwala:

 

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 488.422.247 zł z tego:

1/ dochody bieżące stanowią kwotę 428.825.745 zł,

2/ dochody majątkowe stanowią kwotę 59.596.502 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1/ dochody gminy stanowią kwotę 389.147.064 zł,

2/ dochody powiatu stanowią kwotę 99.275.183 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1/ dochody samorządowe w kwocie 451.249.607 zł, w tym:

a) subwencja ogólna w kwocie 103.569.767 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 113.204.102 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 4.936.600 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.280.163 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 263.046 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10,

f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.980.672 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

 

2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 26.605.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

 

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

 

4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 10.564.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

            § 2. Ustala się dochody w kwocie 2.112.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie 2.112.549 zł na realizację zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza się kwotę 15.000 zł,

- na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 1.097.549 zł.

 

§ 3. 1. Wydatki budżetu miasta stanowią kwotę 536.409.127 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na :

1/ wydatki bieżące zadań samorządowych kwotę 392.407.186 zł, z tego

a) wydatki gminy stanowią kwotę  298.788.954 zł,

b) wydatki powiatu stanowią kwotę 93.618.232 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

 

2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych kwotę 106.829.301 zł, z tego :

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 101.080.298 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.749.003 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6,

 

3/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 26.605.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

 

4/ wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

 

5/ wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 10.564.977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

§ 5.1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 47.986.880 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek z FOŚ i GW w wysokości 47.986.880 zł na realizację zadania pn.: „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska” w ramach Projektu Funduszu Spójności.

 

2. Przychody budżetu w wysokości 78.867.872 zł, rozchody w wysokości 30.880.992 zł, przedstawia załącznik nr 18.

 

§ 6. W budżecie miasta tworzy się rezerwę:

1/ ogólną w wysokości 2.000.000 zł

2/ celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 7. 1.Ustala się plan przychodów i wydatków wraz ze stanem środków obrotowych dla:

1/ zakładu budżetowego w kwocie 7.271.709 zł,

2/ gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w kwocie 6.470.506 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych wraz ze stanem środków obrotowych w wysokości 584.361 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

§ 8.1. Ustala się kwotę dotacji celowych przekazanych:

1/ gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87.070 zł,

2/ dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.621.625 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9,

 

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych:

1/ dla gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w wysokości 350.000 zł na przygotowywanie i sprzedaż dietetycznego obiadu dla jednego pacjenta, wg stawki jednostkowej 2,75 zł,

2/ dla zakładu budżetowego pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego" w łącznej wysokości 3.644.661 zł:

- na przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych, rożnych grup zawodowych, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu, kwotę 2.500.000 zł wg stawki jednostkowej 674,34 zł na jednego ucznia,

- na realizację projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Projektu pn.: „Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKP i DZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3”; kwotę 175.440 zł wg stawki jednostkowej 389 zł na sztukę wyposażenia; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projektu pn.: „Smaki Europy” kwotę 969.221 zł, wg stawki jednostkowej 4.487,13 zł na uczestnika projektu,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

3. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla:

1/ samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 5.700.000 zł,

2/ niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 1.988.591 zł,

3/ uczelni publicznej w wysokości 140.000 zł,

4/ jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 213.720 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

4. Ustala się kwotę dotacji celowych:

1/ na zadania zlecone do realizacji fundacjom w kwocie 4.000 zł,

2/ na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.004.795 zł,

3/ na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9.137.509 zł,

4/ na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.105.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

 

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

zgodnie z załącznikiem nr 16.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

zgodnie z załącznikiem nr 17.

 

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł,

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 47.986.880 ,

3/ spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 30.880.992 zł.

 

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,

2/ zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 12 i nr 13,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 50.000.000 zł,

 

3/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4/ lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 14. Ustala się, że w toku wykonywania budżetu miasta w 2010 roku:

1/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym,

2/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

 

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała budżetowa na 2010.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:21.01.2010 15:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Fronczek
Data na dokumencie:20.01.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:06.07.2010 13:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 133