AUL.73211-9/09

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Ruda Śląska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz uchwał Rady Miasta Ruda Śląska nr 842/XLVI/2009, 843/XLVI/2009, 844/XLVI/2009, 845/XLVI/2009, 846/XLVI/2009, 847/XLVI/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów położonych:

 

·         w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu, w rejonie ul. Lwa Tołstoja.

·         w Rudzie Śląskiej – Wirku, w rejonie ul. Wodnej (teren nr 1) oraz w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ul. Władysława Jagiełły (teren nr 2).

·         w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu, w rejonie ul. Gwardii Ludowej (teren nr 1) oraz w Rudzie Śląskiej - Rudzie, w rejonie ul. Cypriana Kamila Norwida (teren nr 2).

·         w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Rzecznej.

·         w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, w rejonie ul. Edmunda Kokota.

·         w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ul. Wireckiej (teren nr 1) oraz w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, w rejonie ul. Edmunda Kokota (teren nr 2).

 

Wyżej wymienione projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 10 lutego 2010 r. do 10 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 319 w godzinach od 800 do 1600 (poniedziałki i czwartki do 1800)

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2010 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska pl. Jana Pawła II 6, (sala nr 213 – II piętro) o godzinie 1200.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego lub prognozie wpływu na środowisko, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ruda Śląska (na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2010r.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Daniel Nowok – tel. 32-244-90-00 wew. 3190

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt zmiany MPZP w rejonie ul. Tołstoja, Wodnej, Jagiełły, Gwardii Ludowej, Norwida, Rzecznej, Kokota i Wireckiej.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:03.02.2010 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Kostoń
Data na dokumencie:29.01.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:03.02.2010 13:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 45