Świadczenie pomocy prawnej przy realizacji przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie, budowę oraz oddanie do użytku Parku Wodnego - pływackiego kompleksu sportowo rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w Dolinie Kłonicy

 

Numer ogłoszenia: 34029 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie pomocy prawnej przy realizacji przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie, budowę oraz oddanie do użytku Parku Wodnego - pływackiego kompleksu sportowo rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w Dolinie Kłodnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie pomocy prawnej przy realizacji przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie, budowę oraz oddanie do użytku Parku Wodnego - pływackiego kompleksu sportowo rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w Dolinie Kłodnicy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         CMS CAMERON McKEENNA Dariusz Greszta Spółka Komandytowa, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 772500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 759025,00

·         Oferta z najniższą ceną: 759025,00 / Oferta z najwyższą ceną: 759025,00

·         Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK  I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku z wstrzymaniem przez stronę publiczną, wsparcia dla realizacji inwestycji tj. budowy Parku Wodnego w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej oraz uwzględniając udzielone poręczenie kredytu na realizację ww inwestycji zasadnym jest zlecenie świadczenia pomocy prawnej podmiotowi posiadającemu doświadczenie w zakresie współpracy podmiotu prywatnego z publicznym. Przedmiot zamówienia - świadczenia usług prawniczych jest wymieniony w załączniku IIB do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Bogusława Opaczyńska Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór oferty: "Świadczenie pomocy prawnej przy realizacji przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie, budowę oraz oddanie do użytku Parku Wodnego - pływackiego kompleksu (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:19.02.2010 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Opaczyńska
Data na dokumencie:18.02.2010
Informację aktualizował:Agnieszka Gładysz
Data aktualizacji:18.03.2010 19:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 95