Bartosz Pilny 08.03.2010 13:45 wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Ruda Śląska na wsparcie realizacji zadania publicznego zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

 

 

I.    Rodzaj zadania:

Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku.

 

II.   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 77.000,- złotych.

 

III.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są działające w obszarze kultury fizycznej i sportu:

1)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz.873 z późn. zmianami),

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)      jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

 

IV.  Zasady przyznania dotacji:

1)      złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

2)      dotacja może zostać przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert,

3)      decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta,

4)      kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,

5)      warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

6)      zmniejszenie, w trakcie realizacji zadania deklarowanych środków własnych, będzie skutkować odpowiednio proporcjonalnym zmniejszeniem wysokości dotacji.

7)      dopuszczalna jest możliwość przesunięć środków pomiędzy pozycjami kosztorysu do 10 %, pod warunkiem, że zmiana nie spowoduje zmniejszenia lub zwiększenia łącznej kwoty dotacji na zlecone zadanie oraz złożenia informacji pisemnej w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany.

 

V.   Termin i warunki realizacji zadania:

1)      Zadanie będzie realizowane w okresie od 25 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku.

2)      Zadanie może być realizowane w szczególności poprzez organizację rajdów, złazów, biwaków i wycieczek turystycznych.

3)      Środki dotacji mogą zostać przeznaczone na:

a)       dofinansowanie kosztów transportu,

b)        zakupu biletów wstępu i usług związanych ze zwiedzaniem,

 

VI.  Termin składania ofert:

1)      oferty, zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w terminie do 6 kwietnia 2010r. z adnotacją „KONKURS –„Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku”,

2)      druk formularza jest dostępny w Wydziale Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta (p.312)

 

VII. Tryb wyboru ofert:

1)      wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta,

2)      wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta z publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

3)      od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

VIII.      Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1)      spełnienie wymogów formalnych,

2)      merytoryczne (zgodność projektu z zadaniami Miasta, nowatorstwo projektu, społeczne uzasadnienie),

3)      finansowe – koszt realizacji zadania ( stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów i efektów, udział środków własnych, inne źródła finansowania),

4)      organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),

5)      dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem Ruda Śląska w zakresie rzetelności, terminowości oraz prawidłowego rozliczenia otrzymanych środków,

6)      nie będą rozpatrywane oferty:

- podmiotów nie spełniających wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunków niniejszego konkursu;

- złożone po terminie lub/ i niekompletne.

- dotyczące organizacji imprez turystycznych poza granicami Polski.

 

IX.  Termin wyboru ofert:

Komisja konkursowa dokona wyboru ofert w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

X.   Warunki zawarcia umowy:

1)      przedłożenie aktualnych wypisów z rejestru,

2)      przedłożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok działalności z wyłączeniem podmiotów, które prowadza działalność krócej niż rok,

3)      w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – dokonania korekty kosztorysu przed zawarciem umowy, nie później niż w terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia i publikacji wymienionych w punkcie VII.2,

4)      niedotrzymanie terminu określonego w pkt 3) będzie skutkowało nie przyznaniem dotacji.

 

XI.  Koszty realizacji zadania wyniosły w latach:

1)       2008 – 69.970,-  złotych , w tym w ramach dotacji przekazanych :

a/ organizacjom pozarządowym  -  65.170,-

b/ podmiotom o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  -  4.800,-

c/ jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym  -  0 ,-

2)       2009 –72.000,- złotych , w tym w ramach dotacji przekazanych:

a/ organizacjom pozarządowym  -  67.000,-

b/ podmiotom o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04 .2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  -  5.000,-

c/ jednostkom organizacyjnym podległym  organom administracji  publicznej lub przez nie nadzorowanym  -  0,-

 

XII. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

1)      odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2)      przesuniecie terminu składania ofert,

3)      zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Błachno – tel. 32-244-90-00 wew. 3123

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: "Organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych od 25 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:08.03.2010 13:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Trzciński
Data na dokumencie:05.03.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:08.03.2010 13:45