Ruda Śląska: Bieżąca konserwacja, eksploatacja i administracja w okresie od 01.03.2010 r. do 29.02.2012 r. będącej własnością Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna w Gliwicach instalacji składającej się z sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia: dróg, ciągów pieszych, parków, innych terenów publicznych na obszarze miasta Ruda Śląska Numer ogłoszenia: 60829 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca konserwacja, eksploatacja i administracja w okresie od 01.03.2010 r. do 29.02.2012 r. będącej własnością Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna w Gliwicach instalacji składającej się z sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia: - dróg, ciągów pieszych, - parków, - innych terenów publicznych na obszarze miasta Ruda Śląska.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Bieżąca konserwacja, eksploatacja i administracja w okresie od 01.03.2010 r. do 29.02.2012 r. będącej własnością Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna w Gliwicach instalacji składającej się z sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia: - dróg, ciągów pieszych, - parków, - innych terenów publicznych na obszarze miasta Ruda Śląska.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2010 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Vattenfall Distribution Poland S.A., ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 418.154,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 199.458,45

·                  Oferta z najniższą ceną: 199.458,45 / Oferta z najwyższą ceną: 199.458,45

·                  Waluta: PLN.


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja, eksploatacja i administracja będącej własnością Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna w Gliwicach instalacji składającej się z sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia dróg, ciągów pieszych, parków, innych terenów publicznych na obszarze miasta Ruda Śląska. Zważywszy, że zgodnie z prawem cywilnym o pracach związanych z utrzymaniem ww. instalacji może decydować tylko jej właściciel (Vattenfall Distribution Poland S.A.), uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Marcin Lis – tel. 32-244-90-00 wew. 4071

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie zamówienia: "Bieżąca konserwacja, eksploatacja i administracja w okresie od 01.03.2010 r. do 29.02.2012 r. będącej własnością Vattenfall (...) instalacji składającej się z sieci, (...)".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.03.2010 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Lis
Data na dokumencie:19.03.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.03.2010 10:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 52