Bartosz Pilny 15.04.2010 12:39 wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej

 

1.   Rodzaj zadania:

„Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”

 

2.   Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze profilaktyki alkoholowej:

a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d)      spółdzielnie socjalne

e)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

3.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 100.000,- złotych /słownie: stotysięcyzłotych/.

 

4.   Zasady przyznawania dotacji

a)      Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

b)      Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

c)      Dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych.

d)      Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

e)      Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

f)        W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana podmiot dokona korekty kosztorysu projektu.

g)      Dotacja zostanie przekazana na wskazane w ofercie konto w jednej transzy w terminie 14 dni od podpisania z wybranymi w drodze otwartego konkursu oferentami umowy.

h)      Umowa z wybranymi oferentami zostanie podpisana zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. .(Dz. U. nr 264, poz. 2207)

i)        Wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.(Dz. U. nr 264, poz. 2207) w terminie do dnia określonego w zawartej umowie.

j)        Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

k)      Zmniejszenie, w trakcie realizacji zadania deklarowanych środków własnych, będzie skutkować odpowiednio proporcjonalnym zmniejszeniem wysokości dotacji.

l)        Wykazanie finansowego wkładu własnego podmiotu w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

m)    Do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

-  statut podmiotu,

-  dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

-  aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

-  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

-  umowa partnerska lub oświadczenia partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),

-  oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zdania publicznego, będącego przedmiotem oferty,

 

5.   Termin i warunki realizacji

a)      realizacja zadania określonego w punkcie 1 nastąpi w terminie od 17.05.2010 r. do 17.12.2010 r.

b)      w ramach programu zakłada się realizację następujących działań:

- wspieranie programu alternatywnej profilaktyki, prowadzenie zajęć sportowych, różnorodnych form pracy twórczej,

- realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową.

c)   określono również wymogi stawiane oferentom:

- oferent jest zobowiązany do posiadania odpowiednich udokumentowanych kompetencji merytorycznych w tym znajomość strategii profilaktycznych i zasad pracy z dziećmi
i młodzieżą z grup ryzyka,

- preferowane będą projekty skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych zachowaniami problemowymi oraz nastawione na wzmacnianie więzi z rodzicami,

- zajęcia powinny również:

·   zawierać elementy profilaktyki oraz odwoływać się do przekonań normatywnych „Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia”,

·   ukazywać autorytety sportowe,

·   rozwijać zainteresowania.

d)   zakłada się przeznaczenie środków finansowych na:

- wynagrodzenie,

- zakup materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć,

- inne uzasadnione koszty umożliwiające realizację ww. projektu.

 

6.   Termin składania oferty

a)   rygorem nieważności zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w nieprzekraczalnym terminie do 05.05.2010. r. do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, plac Jana Pawła II 6, z adnotacją: Konkurs „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”. Nie otwierać przed 05.05.2010 r.

b)       formularz oferty do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.rudaslaska.bip.info.pl

 

7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

a)      oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie do dnia  07.05.2010 r.

b)      komisja konkursowa przy wyborze najkorzystniejszych ofert w szczególności bierze pod uwagę:

-    zgodność projektu z zadaniami Miasta i celami statutowymi oferenta

-    wartość merytoryczną projektu

-    ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta

-    przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania

-    udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych

-    udział przewidywanych partnerów

-    jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób realizujących zadanie

-    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania

-    dotychczasową współpracę oferenta z Miastem Ruda Śląska, w zakresie rzetelności, terminowości oraz prawidłowego rozliczania otrzymanych środków.

 

8.   Wyniki konkursu

a)   wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego,

b)   o podjętych decyzjach składający oferty powiadamiani są również pisemnie,

c)   podmioty, których oferty wybrano, otrzymują dotację po zawarciu umowy,

d)   konkurs może zostać unieważniony, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszych ofert,

e)   od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

9.   Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

a)      odwołania konkursu bez podania przyczyny

b)      przesunięcia terminu składania ofert

c)      zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

10.  Porównanie kosztorysów zadań tego samego rodzaju, co ogłoszone w konkursie, a realizowane przez Miasto Ruda Śląska:

-  W roku 2009 - nie realizowano zadania.

-  W roku 2010 - 100.000,- złotych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Maćkowska - tel. 32-771-46-20

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:15.04.2010 12:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Harczyńska
Data na dokumencie:12.04.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:15.04.2010 12:39