OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwał:

 

-      nr 941/L/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonego w Rudzie Śląskiej – Chebziu, w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest wyznaczenie terenów zabudowy usługowej i produkcyjno usługowej.

-      nr 942/L/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie, w rejonie ul. Zabrzańskiej i Słowiańskiej. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest wyznaczenie terenu wielko powierzchniowych obiektów handlowych oraz terenów produkcyjno usługowych.

-      nr 943/L/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonego w Rudzie Śląskiej – Chebziu, w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul, Zabrzańskiej. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest wyznaczenie terenów zabudowy usługowej oraz częściowo zabudowy mieszkaniowej.

-      nr 944/L/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu, w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest wyznaczenie terenu wielko powierzchniowych obiektów handlowych oraz terenów obsługi komunikacji samochodowej.

-      nr 945/L/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie, w rejonie ul. Klary. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest wyznaczenie terenów produkcyjno usługowych.

-      nr 946/L/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonego w Rudzie Śląskiej, w rejonie ul. Bukowej i Glinianej. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest wyznaczenie terenów zabudowy usługowej z udziałem usług publicznych,

 

które są dokumentami wymagającymi przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, w terminie do dnia 31 maja 2010 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski mogą być wnoszone:

1)       w formie pisemnej,

2)       ustnie do protokołu,

3)       za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Daniel Nowok -  032-248-62-81 do 9 wew. 3193

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do zmiany MPZP w rejonie ul. DTŚ, Niedurnego, Zabrzańskiej, Słowiańskiej, Klary, Bukowej i Glinianej.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:05.05.2010 14:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:05.05.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:05.05.2010 14:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 60