PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA                                                  Ruda Śląska, 25.08.2010 r.

pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda  Śląska

                                 

 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 

-       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarach położonego w Rudzie Śląskiej – Chebziu, w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego,

-       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie, w rejonie ul. Zabrzańskiej
i Słowiańskiej,

-       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarach położonego w Rudzie Śląskiej – Chebziu, w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul, Zabrzańskiej,

-       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu, w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej,

-       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie, w rejonie ul. Klary,

-       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonego w Rudzie Śląskiej, w rejonie ul. Bukowej i Glinianej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) oraz uchwał Rady Miasta Ruda Śląska: nr 941/L/2009 z dnia 29 października 2009r.,nr 942/L/2009 z dnia 29 października 2009r., nr 943/L/2009 z dnia 29 października 2009r., nr 944/L/2009 z dnia 29 października 2009r., nr 945/L/2009 z dnia 29 października 2009r., nr 946/L/2009 z dnia 29 października 2009r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 

-       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonego w Rudzie Śląskiej – Chebziu, w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego,

-       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie, w rejonie ul. Zabrzańskiej i Słowiańskiej,

-       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonego w Rudzie Śląskiej – Chebziu, w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul, Zabrzańskiej,

-       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Chebziu, w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej
i ul. Zabrzańskiej,

-       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie, w rejonie ul. Klary,

-       Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonego w Rudzie Śląskiej, w rejonie ul. Bukowej i Glinianej

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 01.09.2010 r. do 30.09.2010 r.w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. Nr 319 w godz. od 800 do 1600 (piątek od 800 do 1400)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.09.2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska przy pl. Jana Pawła II 6, pok. Nr 213

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ruda Śląska z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2009r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej,

2)      ustnie do protokołu,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt zmiany MPZP w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej oraz ul. Piotra Niedurnego, Zabrzańskiej, Słowiańskiej, Klary, Bukowej i Glinianej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Tetkowska
Data publikacji:25.08.2010 13:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:25.08.2010
Informację aktualizował:Agnieszka Tetkowska
Data aktualizacji:25.08.2010 14:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 47