wersja do wydruku Bartosz Pilny 05.10.2010 13:29

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

 

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami (wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy) projektów aktów prawa miejscowego (uchwał Rady Miasta) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (art.5, ust.2 pkt 3 ustawy).

 

Szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji na terenie Miasta Ruda Śląska określa uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.133.2012 z dnia 31 maja 2012r. – dostępna w załączniku poniżej.

 

Zgodnie z tą uchwałą konsultacje prowadzi się poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji, zawierającego projekt uchwały będący przedmiotem konsultacji. W określonym w ogłoszeniu terminie (nie krótszym niż 7 dni) podmioty uprawnione mogą zgłaszać swoje opinie do konsultowanego projektu. Nie zgłoszenie opinii w terminie oznacza rezygnację z udziału w konsultacjach.

 

Opinie muszą być zgłaszane pisemnie na formularzu zgłaszania opinii, załączonym poniżej, zaś z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, który również publikuje się w BIP w terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew. 1371

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Agnieszka Gładysz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2010 13:29