Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571), nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego (uchwał Rady Miasta), w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy).

 

Szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji na terenie miasta Ruda Śląska określa uchwała  nr PR.0007.133.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 maja 2012 r. – dostępna w załączniku poniżej.

 

Zgodnie z tą uchwałą konsultacje prowadzi się poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji, zawierającego projekt uchwały, będący przedmiotem konsultacji. W określonym w ogłoszeniu terminie (nie krótszym niż 7 dni), podmioty uprawnione mogą zgłaszać swoje opinie do konsultowanego projektu. Niezgłoszenie opinii w terminie oznacza rezygnację z udziału w konsultacjach.

 

Opinie należy składać pisemnie na formularzu zgłaszania opinii, załączonym poniżej. Z przebiegu konsultacji sporządzany jest protokół, który publikowany będzie w BIP w terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 32 244 90 00 do 010 wew. 1261

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.10.2010 13:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
03.03.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.04.2023 15:04

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 3228