ZARZĄDZENIE NR SP.BF.0151-1695/10

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

z dnia 25 października 2010 r.

 

 

w sprawie założeń do projektu budżetu miasta na rok 2011.

 

 

Na podstawie art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.55, art.92 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późniejszymi zmianami), art.211 ust.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
oraz § 3 - § 12 Uchwały Nr 1117/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.06.2010 r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

zarządza się, co następuje:

 

 

            § 1. Przy szacowaniu wielkości dochodów i wydatków budżetowych miasta na rok 2011 przyjąć następujące ogólne założenia stanowiące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na rok 2011:

 

1/ średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,

 

2/ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości
100,0 %,

 

3/ wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosi 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta i dyrektorom jednostek budżetowych.

 

            § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Prezydent Miasta

 

 Andrzej Stania

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Założenia do budżetu na 2010r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.10.2010 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Stania
Data na dokumencie:25.10.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:17.11.2010 12:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 94