Bartosz Pilny 23.11.2010 15:26 wersja do wydruku

AGN.72247-00014/09

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Cegielnianej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

 

 

1.   Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Cegielnianej, oznaczona numerem geodezyjnym 3762/201 o powierzchni 4391 m2, obręb Kochłowice, użytek: „PsIV”, zapisana na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 11358 R (działy III i IV wolne są od wpisów) oraz udział wynoszący 1/2 część działki nr 3761/201 o powierzchni 436 m2, obręb Kochłowice, k.m. 2, użytek: „PsIV”, KW nr 11358 R z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (tj. w celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej do nieruchomości inwestycyjnej).

 

2.   Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., przedmiotowe nieruchomości stanowią teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod usługi komercyjne (symbol planu UK1). Część nieruchomości inwestycyjnej znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem UK1.

 

3.   Nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, usługowej, terenów niezabudowanych, ok. 30 m od autostrady A4 (najbliższy zjazd – węzeł Batory); działka nr 3762/201 posiada nieregularny kształt (wielokąt) natomiast działka nr 3761/2010 stanowi długi wąski pas gruntu; występuje nieznaczny spadek terenu w kierunku południowym; grunt jest zatrawiony i porośnięty w części drzewami oraz krzewami. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt przez działkę nr 3761/201 należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.

Z uwagi na przechodzące przez zachodnią części działki nr 3761/2010 sieci: wodociągową o średnicy 50 mm oraz elektroenergetyczną (przyłącza do budynku posadowionego na działce nr 3258/194) przyszły nabywca udziału w działce drogi dojazdowej będzie zobowiązany do udostępniania terenu w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

W rejonie przedmiotowych nieruchomości przebiegają sieci:

- elektroenergetyczna – kable SN i nN posadowione w rejonie południowo – wschodniej granicy działki inwestycyjnej; istnieje możliwość zasilania przyszłego obiektu z tym, że niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

- wodociągowa - o średnicy 90 mm ułożona w ulicy Cegielnianej, z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacyjna – kanał sanitarny o średnicy 250 mm, do którego można odprowadzać ścieki bytowe; ścieki należy wstępnie podczyścić w sytuacji, jeżeli ich parametry przekroczą wartości dopuszczalne podane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006, nr 136, poz. 964),

- gazowa - niskiego ciśnienia o średnicy DN 225 PE ułożona w odległości ok. 100 m w ul. Cegielnianej, z której może nastąpić doprowadzenie gazu po przeliczeniu opłacalności inwestycji.

Nieruchomości sąsiadują z terenem objętym ochroną konserwatorską (obiekt zabytkowej kapliczki), w związku z czym projekt modernizacji/adaptacji dojazdu do działki inwestycyjnej należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

W przedmiotowym rejonie nie przebiega kanalizacja deszczowa będąca własnością Miasta. Odprowadzenie wód z odwodnienia połaci dachowych należy zamknąć w granicach nieruchomości poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu w sposób umożliwiający prawidłowe odwodnienie nieruchomości, nie powodujące zachwiania stosunków wodnych na działce oraz na terenach sąsiednich. Uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zabudową oraz z dojazdem wymaga uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu odrębnym tokiem postępowania administracyjnego. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na ww. nieruchomości. Koszty inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia drzew i krzewów ponosi inwestor. Ruch samochodów oraz prowadzona działalność nie mogą powodować uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Ewentualne uciążliwości należy zamknąć w granicach działek, do których inwestor będzie posiadał tytuł prawny.

Zgodnie z opinią Okręgowego Urzędu Górniczego z dnia 14.10.2008 r. planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze górniczym KWK „Halemba-Wirek”, w którym występuje II kategoria terenu górniczego. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni, poziom wód gruntowych nie ulegnie podwyższeniu.

Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. przekładką sieci uzbrojenia, wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz z dojazdem.

Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Zbywana działka wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 08.11.2010 r.

Osoby przystępujące do przetargu mogą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok.222) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

4.   Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działki nr 3762/201 wraz z udziałem wynoszącym 1/2 część działki nr 3761/201 wynosi 500.000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

5.   Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2011 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 24.01.2011 r. wpłaty wadium w wysokości 50.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – Cegielniana"; jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem UK1,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

- notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu, jeżeli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków.

 

6.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienia wynosi 5.000,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

7.   Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8.   Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług wg obowiązującej stawki (aktualnie 22%) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia gruntu.

 

9.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

10.  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentacje niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,

d) uzgodnić projekt modernizacji/adaptacji dojazdu do działki inwestycyjnej z Miejskim Konserwatorem Zabytków,

e) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca zobowiązany będzie do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

11.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Krzysztof Kuberek – tel. 32-244-90-00 wew. 2221

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Cegielnianej (4.391m2)- ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.11.2010 15:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:22.11.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.11.2010 15:26