Bartosz Pilny 23.11.2010 15:03 wersja do wydruku

AGN.72247-12/10

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BIELSZOWICACH PRZY ULICY GABRIELA NARUTOWICZA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

 

1.     Do sprzedaży w drodze ustnego III przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska została wyznaczona niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Gabriela Narutowicza, oznaczona numerem geodezyjnym 1285/1088 o powierzchni 1331 m2, obręb Bielszowice, użytek: „R V”, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 22224 R (działy III i IV są wolne od wpisów). I przetarg w dniu 16.06.2010 r. oraz II przetarg w dniu 14.09.2010 r. zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

2.      Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., ww. działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz fragmentarycznie teren ulic wewnętrznych (symbol planu KDW). Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami MN2 oraz KDW.

Zbywana nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta zielenią nieurządzoną, występuje zadrzewienie. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Konfiguracja terenu zróżnicowana – nieznaczne nierówności wymagające niwelacji, wzdłuż wschodniej granicy jest nasyp o wysokości ok. 1 m.

Zbywana działka sąsiaduje z osiedlem tzw. domków fińskich, które zostało zaprojektowane w oparciu o zasady idei miasta ogrodu. Zgodnie z opinią nr AZ.40451-637/08 z dnia 18.09.2008 r. Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej oraz powinna stanowić jednorodny zwarty układ urbanistyczno – architektoniczny osiedla o ujednoliconej formie, budowany w sposób zorganizowany, co powinno zagwarantować jego spójność architektoniczną.

Dojazd do ww. działki odbywa się z drogi publicznej ul. Gabriela Narutowicza poprzez drogę wewnętrzną. W celu wykonania zjazdu z drogi wewnętrznej na działkę, należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu.

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- gazowa - średniego ciśnienia posadowiona w odległości ok. 1900 mb w ulicy Kokota / Chroboka (po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło gazu dla projektowanych obiektów budowlanych),

- wodociągowa - o średnicy 110 mm ułożona wzdłuż ul. Gabriela Narutowicza, z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacyjna – o średnicy 200 mm ułożona wzdłuż ul. Gabriela Narutowicza, do której można odprowadzić ścieki bytowe (wzdłuż projektowanych i istniejących przewodów wod-kan należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2 m nad przewodem wolnym od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń – roślinności o głębokim systemie korzeniowym),

Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.

Na terenie działki brak jest kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta. Odbiornikiem wód opadowych może być istniejący rów terenowy (po dokonaniu obliczeń hydraulicznych możliwości przejęcia wód z przedmiotowego terenu) położony przy ul. Gabriela Narutowicza. Odprowadzenie wód oraz wykonanie wylotu do ziemi (rowu) wymaga pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód, po uzgodnieniu warunków lokalizacji wylotu oraz odprowadzania wód z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. W przypadku braku możliwości technicznych skierowania wód opadowych do rowu jw. odwodnienie terenu należy zamknąć w granicy nieruchomości poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Przyjęty sposób rozwiązania odwodnienia na przedmiotowej działce nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Na nieruchomościach brak jest podziemnych i naziemnych urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych; jednakże na przedmiotowym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością Vattenfall Distribution Poland S.A.

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i dojazdem. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę drzew i krzewów ponosi inwestor.

Zgodnie z informacją Okręgowego Urzędu Górniczego z dnia 19.05.2009 r. planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, w którym prognozuje się wystąpienie II kategorii terenu górniczego, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych wywołujących przyśpieszenia drgań powierzchni, stosunki wodne mogą ulec zmianie. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej posiada koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Bielszowice”, ważną do 31.08.2020 r. 

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywcy przeniosą istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30.03.2010 r.

Osoby przystępujące do przetargu mogą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

3.      Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 130.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

4.      Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2011 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 3.01.2011 r. wpłaty wadium w wysokości: 13.000,00 zł. przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – Narutowicza”.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem planu MN2, KDW,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków.

 

5.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.300,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

6.      Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

7.      Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

8.      Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

9.      Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie do kompleksowego uzbrojenia terenu oraz wykonania zjazdu z drogi publicznej,

b) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem,

d) udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia.

 

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

10.     Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Adrian Pudło – tel. 32-244-90-00 wew. 2220

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Narutowicza (1.331m2) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.11.2010 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:19.11.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.11.2010 15:03