Bartosz Pilny 25.11.2010 14:05 wersja do wydruku

AGD.722430-4/10

 

PREZYDENT MIASTA RUDA

ŚLĄSKA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES DO 3 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – GODULI W REJONIE ULICY LUDWIKA SOLSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWĘ GARAŻU BLASZANEGO

 

 

1.      Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na okres do 3 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni 21 m2 własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Ludwika Solskiego, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 697/37, zapisanej w obrębie Orzegów, na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod numerem KW 8416 R o powierzchni całkowitej 16616 m2.

 

2.      Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej (parki, ogrody, zieleńce) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce – symbol planu ZP1.

Jednakże, na mocy § 73 pkt 1 cytowanej wyżej uchwały Rady Miasta, do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z funkcją podstawową lub dopuszczalną określoną w planie, dopuszcza się tymczasowo dotychczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów, jeśli spełnia ono obowiązujące wymogi ochrony środowiska oraz inne wynikające z przepisów szczególnych.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem ZP1.

 

3.      Część działki, będącej przedmiotem najmu, położona jest w sąsiedztwie zabudowy garażowej i mieszkaniowej, teren jest zainwestowany garażami blaszanymi, z właścicielami których zostały zawarte umowy najmu.

Przedmiotowa działka nie posiada bezpośredniego dostępu do żadnych dróg publicznych Miasta Ruda Śląska.

W związku z tym, przyszły najemca powinien uzyskać we własnym zakresie odpowiednie zgody na przejazd przez tereny nie będące drogami wewnętrznymi Miasta.

Ponadto do obowiązków przyszłego najemcy należeć będzie remontowanie i utrzymywanie drogi dojazdowej przed projektowanym obiektem.

Oddanie nieruchomości w najem odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych najemca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Osoby przystępujące do przetargu mogą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 226 - 227) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto ww. dokumentami.

 

4.      Cena wywoławcza (netto) stawki czynszu najmu 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wynosi: 1,25 zł.

Cena stawki czynszu najmu ustalona na przetargu za 1 m2 gruntu zostanie pomnożona przez powierzchnię najmu (tj. 21 m2) a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Najemca będzie uiszczał miesięczny czynsz wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu w zależności od obowiązujących stawek zawartych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

5.      Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2011r. o godz. 10 00 w sali 213 (II piętro) Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)    dokonanie w terminie do dnia 5 stycznia 2011r. wpłaty wadium w wysokości 100,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – najem Solskiego”.

b)    przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem ZP1,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

 

6.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 0,10 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

 

7.      Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zawarciem umowy najmu będącej podstawą do budowy garażu blaszanego. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8.      Organizator przetargu ustali termin i miejsce zawarcia umowy najmu i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za najem gruntu.

 

9.      Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

10.   Najemca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie na własny koszt:

a)   uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym pozwolenia na budowę garażu blaszanego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy najmu,

b)   zakończyć zabudowę, za które uważa się wybudowanie garaży blaszanego, w terminie jednego roku od dnia zawarcia umowy najmu. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy,

c)    dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

d)   zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za wszelkie szkody wynikłe w trakcie obowiązywania umowy na nieruchomościach objętych umową i winien w tym względzie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone na przedmiocie najmu szkody.

 

11.   Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 102., poz. 651 z późn.zm.),

Kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dorota Krzemień - tel. 32 244 90 00 wew. 2031

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. Solskiego (21m2) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:25.11.2010 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Stanisława Belzyt
Data na dokumencie:24.11.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:25.11.2010 14:05