Bartosz Pilny 29.11.2010 12:35 wersja do wydruku

AGN.72247-2/10

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – WIRKU PRZY ULICY FRYDERYKA SZOPENA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

 

1.      Do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska została wyznaczona niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Fryderyka Szopena, oznaczona numerem geodezyjnym 4282/305 o powierzchni 467 m2, użytek: ”Bp”, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 27401 R (w dziale III wpisane jest prawo drogi, dział IV jest wolny od wpisów). I przetarg w dniu 29.10.2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

2.      Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., ww. działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1). Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MW1.

Zbywana nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta; konfiguracja terenu płaska. Nieruchomość jest niezagospodarowana i porośnięta zielenią nieurządzoną, w zachodniej części występuje zadrzewienie. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa z początków ubiegłego wieku oraz zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Fryderyka Szopena. W celu wykonania zjazdu z drogi publicznej na zbywaną działkę, należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu.

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- gazowa - niskiego ciśnienia o średnicy 80 mm (po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło gazu dla projektowanych obiektów budowlanych),

- wodociągowa - o średnicy 80 mm ułożona wzdłuż ul. Fryderyka Szopena, z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacyjna - o średnicy 300 ułożona wzdłuż ul. Fryderyka Szopena, do której można odprowadzać ścieki bytowe (wzdłuż przewodów wod. - kan. należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2,0 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń – roślinności o głębokim systemie korzeniowym).

 

Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Ponadto na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością Vattenfall Distribution Poland S.A.

Na terenie nieruchomości oraz w jej rejonie brak jest kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta. W pobliżu przebiega kanalizacja ogólnospławna, w związku z czym możliwość ewentualnego skierowania wód opadowych do kanalizacji jw. należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. W przypadku braku takiej możliwości wody opadowe z terenu nieruchomości należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Inwestor winien dokonać odwodnienia połaci dachowych oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Zgodnie z informacją Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z dnia 25.11.2008 r., planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Halemba - Wirek” w Rudzie Śląskiej, w którym występuje II kategoria terenu górniczego. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych wywołujących przyśpieszenia drgań powierzchni, poziom wód gruntowych nie ulegnie zmianie. Rozpoznanie sytuacji geologiczno – górniczej wykazało, że w przedmiotowym rejonie mogą wystąpić ruchy górotworu i powierzchni terenu powodujące uszkodzenia obiektu, które mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa lub ciągłości jego użytkowania, jeżeli nie zostaną uwzględnione w projektowaniu i realizacji wyżej określone warunki.

Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków teren działki znajduje się w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej oraz budynków objętych ochroną konserwatorską. Oprócz wymogów zapisanych w planie nowowybudowane obiekty należy dostosować do następujących wytycznych konserwatorskich: obowiązuje zachowanie linii i gabarytów zabudowy dostosowane do bezpośrednio sąsiadujących obiektów przy ul. Fryderyka Szopena 1 i Ryszarda Magdziorza 41, a w szczególności zachowanie wysokości kondygnacji, linii okien, kontynuacji ścian attykowych, zachowanie analogicznych do sąsiadujących rozwiązań materiałowych.

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. przekładką sieci uzbrojenia, wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i dojazdem. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę drzew i krzewów ponosi inwestor. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

 

Z uwagi na fakt, że przez zbywaną nieruchomość odbywa się dojazd do działki nr 1101/305, nabywca zostanie zobowiązany do ustanowienia na działce nr 4282/305 – na obszarze stanowiącym pas o szerokości 4 m i długości 17 m (krótszym bokiem przylegający do ul. Fryderyka Szopena, a dłuższym do wschodniej granicy nieruchomości) - nieodpłatnej służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1101/305 zapisanej w KW nr T14 K514 NW.

Nieruchomość wolna jest od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 29.12.2009 r.

Osoby przystępujące do przetargu mogą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

3.      Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi: 50.000,00 zł. Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

4.      Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2011 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 05.01.2011 r. wpłaty wadium w wysokości: 5.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – Szopena”.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem planu MN2, KDW,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków.

 

5.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

6.      Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

7.      Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia gruntu.

 

8.      Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

9.      Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

10.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) uzyskania, we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie do kompleksowego uzbrojenia terenu oraz wykonania zjazdu z drogi publicznej,

b) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1101/305,

d) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

 

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11.     Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Adrian Pudło – tel. 32-244-90-00 wew. 2220

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Szopena (467m2) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.11.2010 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:25.11.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:29.11.2010 12:35