Bartosz Pilny 01.12.2010 14:16 wersja do wydruku

AGN.72247-25/10

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – WIRKU U ZBIEGU ULIC STRAŻACKIEJ I WAWRZYNA KAŁUSA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

 

1.      Do sprzedaży w drodze ustnego II przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska została wyznaczona niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic Strażackiej i Wawrzyna Kałusa, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr 3154/195, 3153/195 oraz 3151/195 o łącznej powierzchni 966 m2, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 9474 R (w dziale III wpisane jest prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, dział IV jest wolny od wpisów). Przy zawarciu umowy sprzedaży zostanie przedłożone oświadczenie MPGM Sp. z o.o., w którym zrzeknie się przysługującego prawa użytkowania nieruchomości. I przetarg w dniu 21.09.2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

2.      Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., ww. nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1.

Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu, położona jest w sąsiedztwie ogródków działkowych oraz wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; konfiguracja terenu zróżnicowana. Północna część nieruchomości porośnięta jest zielenią nieurządzoną, pozostała część wyłożona betonowymi płytami, ponadto na nieruchomości znajdują się betonowe i murowane pozostałości po wyburzonych obiektach budowlanych (pod powierzchnią pozostały fundamenty).

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic Strażackiej i Wawrzyna Kałusa. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zjazd na przedmiotową nieruchomość należy zlokalizować w odległości przynajmniej 10 m od zbiegu ww. ulic. W celu wykonania zjazdu z drogi publicznej ww. ulicy na przedmiotową nieruchomość, należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu.

Przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia:

- elektryczne – linie kablowe średniego napięcia SN oraz niskiego napięcia nN biegnące wzdłuż południowej części nieruchomości,

- przyłącze wodociągowe posadowione przy granicy z ul. Wawrzyna Kałusa.

 

W rejonie nieruchomości przebiega sieć:

- wodociągowa - o średnicy 90 mm, ułożona w ul. Strażackiej, z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacyjna - o średnicy 400 mm – do której można odprowadzić ścieki bytowe, ułożona wzdłuż ul. Wawrzyna Kałusa (wzdłuż przewodów wod. - kan. należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2,0 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń – roślinności o głębokim systemie korzeniowym); w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącymi wodociągami należy przewidzieć w projekcie oraz wykonawstwie ich przebudowę, dostosowując nową trasę przewodów do planowanego zagospodarowania terenu,

- gazowa – niskiego ciśnienia o średnicy 100 mm posadowiona w odległości ok. 10 m w rejonie ul. Strażackiej,

- teletechniczna – kanalizacja teletechniczna położona w ul. Strażackiej przy granicy z nieruchomością.

 

Na terenie nieruchomości oraz w jej rejonie brak jest kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta. W pobliżu przebiega kanalizacja ogólnospławna, w związku z czym możliwość ewentualnego skierowania wód opadowych do kanalizacji jw. należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. W przypadku braku takiej możliwości wody opadowe z terenu nieruchomości należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Inwestor winien dokonać odwodnienia połaci dachowych oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Zgodnie z informacją Kompanii Węglowej S. A. Oddział KWK „Pokój” z dnia 11.01.2010 r., planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Pokój”, na którym znajduje się trzecia kategoria terenu górniczego, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyśpieszenia drgań powierzchni, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin. Występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej nieruchomości, w szczególności wychodnia uskoku głównego I o zrzucie h-18 m, usytuowana około 30 m na zachód od nieruchomości. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 2020 r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno – ekonomiczne może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

Według opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.12.2009 r. na wskazanym terenie nie dopuszcza się lokalizacji zabudowań posiadających elewacje wykonane z materiałów mało szlachetnych takich jak np. blacha falista lub trapezowa, siding z tworzyw sztucznych, blacha panelowa. Obiekty, które powstaną na przedmiotowej nieruchomości powinny być pod względem rozwiązań architektonicznych i kubaturowych dostosowane do budynków znajdujących się w sąsiedztwie. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 17.06.2010 r.

Osoby przystępujące do przetargu mogą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

3.      Cena wywoławcza (netto) do II przetargu wynosi: 100.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

4.      Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2011 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 6.01.2011 r. wpłaty wadium w wysokości: 10.000,00 zł. przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – Kałusa”.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem planu MN1,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków.

 

5.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.000,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

6.      Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

7.      Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet nabycia gruntu.

 

8.      Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

9.      Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

10.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie do uporządkowania terenu i kompleksowego uzbrojenia terenu oraz wykonania zjazdu z drogi publicznej,

b) udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia,

c) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

 

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11.     Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz.2603 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Adrian Pudło - tel. 32-244-90-00 wew. 2220

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Strażackiej i Kałusa (966m2) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:01.12.2010 14:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:29.11.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:01.12.2010 14:16