Bartosz Pilny 02.12.2010 12:09 wersja do wydruku

AGD.72230-2/10

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES DO 3 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH W REJONIE ULICY BAŁTYCKIEJ  CELEM DOSTOSOWANIA PODŁOŻA  PRZEDMIOTOWEGO TERENU POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYWRÓCENIE PRZEDMIOTOWEMU TERENOWI CHARAKTERU ZGODNEGO Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

 

1.      Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w najem na okres do 3 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni najmu 130 703 m2 własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Bałtyckiej, obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

 

Nr działki

Pow. całkowita [m2]

Pow. najmu [m2]

Obręb

Użytek

k.m.

KW

228

982

982

Kochłowice

Ba

5

13590 R

229

45 260

45 260

Kochłowice

Ba

5

13590 R

600/227

84 461

84 461

Kochłowice

Ba

5

13590 R

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., przedmiotowe działki oznaczone są symbolem:

UK1 - tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m kw., gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska, dla których ustalono następujące zasady dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)     Na terenach UK1 ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne:

a)      mieszkania wbudowane w obiekty usługowe pod warunkiem, że powierzchnia całkowita części obiektu przeznaczonego dla mieszkań będzie mniejsza niż powierzchnia całkowita tego obiektu przeznaczonego dla usług,

b)      rzemiosło usługowe i produkcyjne,

c)      inne usługi nie wymienione w ust.1,

d)      sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e)      trasy i urządzenia komunikacyjne oraz obiekty obsługi komunikacji (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe, stacje paliw itp.),

f)        zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

g)      budynki pomocnicze dla obsługi funkcji przewidzianej planem.

2)     Na terenach UK1 obowiązuje zakaz:

a)      lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji,

b)      realizacji baz, składów,

c)      realizacji obiektów wyłącznie o funkcji mieszkaniowej,

d)      realizacji funkcji przewidzianej na terenach UK1 bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych dla jej obsługi z uwzględnieniem wymogów Rozdz.8, § 63,

e)      realizacji betonowych, prefabrykowanych ogrodzeń na frontach działek,

f)         stosowania panelowych termoizolacyjnych materiałów z tworzyw sztucznych np. siding na elewacjach budynków na terenach sąsiadujących z terenami objętymi ochroną konserwatorską, lub znajdującymi się w granicach stref ochrony konserwatorskiej.

 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem UK1.

 

3.   Działki będące przedmiotem najmu położone są w zachodniej części miasta Ruda Śląska w dzielnicy Kochłowice na południowy – wschód od zakładu głównego byłej KWK „Polska – Wirek”. Połączenie komunikacyjne do przedmiotowego terenu odbywa się od strony ulicy Tunkla ulicą Świętochłowicką oraz od strony Chorzowa ulicą Brzozową. Teren stanowi wyrobisko z występującymi licznymi pryzmami odpadów poprzemysłowych. Wyrobisko to ograniczone jest wokół torowiskami kolejowymi, skarpy są dosyć strome a miejscami pionowe. Jedynie w rejonie przebiegu linii napowietrznej WN w miejscach posadowienia słupów pryzmy hałdy przyjmują regularne kształty. W przeszłości teren pomiędzy torowiskami kolejowymi wypełniony był odpadami pogórniczymi. Prowadzona następnie eksploatacja materiału hałdowego doprowadziła do przeobrażenia terenu.

 

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do jakichkolwiek dróg publicznych Miasta Ruda Śląska. Zgodnie z opinią Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu opracowywany jest projekt budowlany ulicy Bałtyckiej od skrzyżowania z ulicą Radoszowską do omawianego terenu. Dojazd do przedmiotowego terenu poprzez ulicę Świętochłowicką ograniczony jest z powodu obowiązującego ograniczenia tonażowego do 3,5 t natomiast od strony Chorzowa poprzez ulicę Brzozową uniemożliwia zakaz ruchu z wyłączeniem dojazdu do ogródków działkowych.

 

W związku z powyższym dojazd do nieruchomości, na których zlokalizowana jest przedmiotowa hałda powinien odbywać się wyłącznie przez tereny Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK Halemba-Wirek.

 

Pismem nr DZR/78/2010 z dnia 24.02.2010 r. Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Halemba-Wirek wyraziła zgodę na przejście i przejazd przez tereny będące w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej S.A. do nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 228, 229 i 600/227.

 

Najemca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać potwierdzenie od Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK Halemba-Wirek, będącego użytkownikiem wieczystym oraz najemcą terenów sąsiednich, na przejazd oraz spisania stosownych porozumień z Spółką.

 

W przypadku konieczności czasowego zajęcia nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych, inwestor przed wejściem w teren powinien uzyskać zgodę zarządcy dróg na ich zajęcie.

 

4.   Dla nieruchomości położonej w rejonie ulicy Bałtyckiej sporządzone zostały w wrześniu 2009 r. przez firmę C.B. Projekt z siedzibą w Laskach przy ulicy Głównej 21 następujące opracowania:

1. określenie masy hałdy,

2. badania geotechniczne,

3. ramowy plan rozbiórki.

 

Wskazana dokumentacja zakłada wykonanie makroniwelacji terenu hałdy bez użycia instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów w celu przywrócenia walorów użytkowych terenu.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wniósł następujące uwagi:

-  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) inwestycja obejmująca roboty związane z makroniwelacją terenu nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.

 

Ponadto informuje się, że:

·         w przypadku zastosowania odpadów do realizacji przedmiotowej inwestycji:

-  winny być spełnione warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356),

-  wymagane jest uzyskanie zezwolenia na odzysk odpadów wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),

·         usunięcie drzew lub krzewów mogących kolidować z inwestycją wymaga uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu odrębnym tokiem postępowania administracyjnego,

·         decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie,

·         koszty inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów o ochronie przyrody ponosi inwestor,

·         w przypadku gdyby Gmina miałaby występować z wnioskiem na usunięcie drzew, decyzja zostaje wydana przez organ wyznaczony przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a wszystkie opłaty i zobowiązania leżą po stronie gminy,

·         utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 994/LVI/2006 z dnia 30.03.2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami),

·         prowadzący przedmiotowe prace jest zobowiązany do utrzymywania czystości dróg dojazdowych do placu budowy, szczególnie w okresie intensywnych opadów deszczu oraz suszy,

·         uciążliwości związane z prowadzeniem robót winny się zamknąć w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny.

 

Równocześnie informuje się, że prowadzone prace nie mogą spowodować zmiany stosunków wodnych na terenach przyległych. W przypadku wykonania makroniwelacji terenu hałdy z użyciem instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów w celu przywrócenia walorów użytkowych terenu, zgodnie z § 3 ust. pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, inwestor zgodnie z art. 71 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zobowiązany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Oddanie nieruchomości w najem odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych najemca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

 

Inwestor dla przedmiotowego terenu zobowiązany będzie do opracowania szczegółowego planu robót niezbędnych do dostosowania podłoża pod przyszłe inwestycje oraz przywrócenia terenowi charakteru zgodnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska z uwzględnieniem opracowań tj. sporządzonych w wrześniu 2009 r. przez firmę C.B. Projekt z siedzibą w Laskach przy ulicy Głównej 21:

 

1. określenia masy hałdy,

2. badań geotechnicznych,

3. ramowego planu rozbiórki.

 

Szczegółowy plan robót powinien zawierać projekt technologii wypełnienia niecki do poziomu określonego w ramowym planie rozbiórki zapewniając uzyskanie współczynnika zagęszczenia terenu nasypowego 0,95 na całym terenie.

 

Osoby przystępujące do przetargu mogą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 226) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto ww. dokumentami.

 

5.   Cena wywoławcza (netto) stawki czynszu najmu 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym wynosi: 0,30 zł

Cena stawki czynszu najmu ustalona na przetargu 1 m2 gruntu zostanie pomnożona przez powierzchnię najmu (tj. 130 703 m2) a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Najemca będzie uiszczał miesięczny czynsz wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, w terminie określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska.

 

6.   Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2011 r. o godz.1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 06.01.2011 r. wpłaty kaucji w wysokości 235 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych), przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "kaucja najem – Bałtycka”.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty kaucji,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem UK1,

- pisemnego oświadczenia, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie celu określonego w niniejszym postępowaniu przetargowym,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu kaucji,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników.

 

7.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 0,02zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

 

8.   Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zawarciem umowy najmu. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

9.   Organizator przetargu ustali termin i miejsce zawarcia umowy najmu i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu.

 

Wpłacona kaucja w wysokości 235 000,00 stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynajmującego związanych z zawartą umową najmu. Zwrot kaucji nastąpi, po dokonaniu wzajemnych rozliczeń, w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania protokołu zwrotu przedmiotu najmu, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym kaucja była przechowywana. Kaucja zostanie pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego.

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kaucja w wysokości 10% (tj. 23 500,00zł) nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po przetargu.

 

11. Najemca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) opracowania szczegółowego planu robót niezbędnych do dostosowania podłoża pod przyszłe inwestycje oraz przywrócenia terenowi charakteru zgodnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska z uwzględnieniem opracowań o których mowa w punkcie 4 powyżej,

b) sporządzenia inwentaryzacji infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej - sieci, przewodów, urządzeń (ewentualna przebudowa infrastruktury technicznej obciąża kosztem i staraniem najemcę) znajdującej się na przedmiotowych działkach oraz uzgodnienia projektu technicznego z podmiotami posiadającymi na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

c) wypełnienia, w okresie trwania umowy najmu, istniejącej niecki nasypem kontrolowanym zgodnie z zatwierdzonym przez Wynajmującego planem robót o którym mowa powyżej,

d) rozpoczęcia prac nie później niż w przeciągu jednego roku od dnia podpisania umowy, a zakończenia robót nie później niż z końcem okresu obowiązywania umowy,

e) dostarczenia Wynajmującemu w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy dokumentacji techniczno-wykonawczej (Wynajmujący może wnieść do przedłożonej dokumentacji uwagi, które winny zostać uwzględnione przez Najemcę w trakcie realizacji robót) w tym:

- szczegółowego planu robót niezbędnych do dostosowania podłoża pod przyszłe inwestycje oraz przywrócenia terenowi charakteru zgodnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska z uwzględnieniem opracowań o których mowa w punkcie 4 powyżej,

- rodzaju materiałów niezbędnych do realizacji robót,

- harmonogramu realizacji prac

f) ochrony przed uszkodzeniem istniejącej zabudowy sąsiadującej z przedmiotowym terenem w szczególności torowiska kolejowego,

g) w przypadku zastosowania odpadów do realizacji przedmiotowej inwestycji:

-  spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
21.03.2006 r.
w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami
i urządzeniami
(Dz. U. Nr 49, poz. 356),

-  uzyskać zezwolenia na odzysk odpadów wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),

h) wykonania pomiaru geodezyjnego po wykonanych pracach,

i) zapewnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami,

j) spełnienia warunków w jakich powinno się odbywać wypełnienie istniejącej niecki nasypem kontrolowanym, położonej w rejonie ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach:

·         ze względu na użycie ciężkiego sprzętu budowlanego, prace powinny być prowadzone w porze dziennej,

·         w celu ograniczenia pylenia odpadu w trakcie transportu samochody winny być oplandekowane,

·         w trakcie prowadzonych robót inwestor winien utrzymywać czystość dróg dojazdowych do placu budowy, szczególnie w okresie intensywnych opadów deszczu oraz suszy,

·         usunięcie drzew i krzewów wymaga uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odrębnym tokiem postępowania administracyjnego,

·         decyzja zezwalająca na wycinkę drzew (powyżej 5 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie,

·         realizacja ww. zleceń spoczywa na wykonawcy inwestycji,

·         uciążliwości związane z prowadzeniem robót winny się zamknąć w granicach terenu, dla którego inwestor posiada tytuł prawny,

·         po zakończeniu robót należy wykonać badania jakości gleby i ziemi, w celu określenia ewentualnego zanieczyszczenia terenu w aspekcie jego przyszłego zagospodarowania;

k) usunięcia na własny koszt zagrożenia powstałego w przypadku wystąpienia zjawisk termicznych (samozagrzewania lub samozapalenia) na terenie całej nieruchomości;

l) uzyskania innych właściwych dokumentów związanych z przepisami prawa;

ł) usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego,

m) udzielenia na wykonane prace 12-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

 

Najemca przedstawi Wynajmującemu badania na podstawie wykonanych prac bądź odwiertów, że teren posiada odpowiednią nośność. Po dokonaniu odbioru robót i terenu wpłacona kaucja podlega zwrotowi. W przypadku niewykonania robót wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.

 

Najemca odpowiada za udostępnioną nieruchomość w całym okresie trwania umowy pod względem:

- bhp,

- bezpieczeństwa osób i mienia.

 

Najemca ponosi pełna odpowiedzialność prawną i majątkową za wszelkie szkody wynikłe w trakcie obowiązywania umowy na nieruchomościach objętych umową i winien w tym względzie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone na przedmiocie najmu szkody.

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102,. poz. 651 z późn. zm.)

Kodeks Cywilny

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Skórnik - tel. 32-244-90-00 wew. 2200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. Bałtyckiej (130.703m2) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:02.12.2010 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Skórnik
Data na dokumencie:30.11.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:02.12.2010 12:09