UCHWAŁA  NR PR.0007.3.2011

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 27.01.2011 r.

 

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 228 i art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Ruda Śląska

 

u c h w a l a:

 

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ruda Śląska na lata 2011 – 2045 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:

 

1/ związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 – 2045”,

 

2/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa po 2011 roku na łączną kwotę 50.000.000 zł.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Wieszołek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wieloletnia Prognoza Finansowa
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.12.2010 14:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.01.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:04.03.2011 12:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 153