Bartosz Pilny 22.12.2010 13:38 wersja do wydruku

AGN.72247-18/10

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PIĘCIU NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BIELSZOWICACH PRZY ULICY KINGI Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA ORAZ POD DROGĘ DOJAZDOWĄ.

 

 

1. Do sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową przeznaczonych jest pięć niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Kingi, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- 3813/57 o powierzchni 473 m2,            - 3814/57 o powierzchni 704 m2,

- 3815/57 o powierzchni 615 m2,            - 3816/57 o powierzchni 611 m2,

zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej KW nr GL1S/00028520/1 oraz działka nr 4758/57 o powierzchni 1145 m2 (droga dojazdowa) zapisana w KW nr GL1S/00041990/3 (działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów), obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Nieruchomości stanowią własność Gminy Miasta Ruda Śląska.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 4758/57 stanowi teren ulic wewnętrznych (symbol planu KDW), pozostałe działki teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2). Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami MN2 oraz KDW.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren nieruchomości jest płaski, niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty zielenią nieurządzoną.

Działki inwestycyjne posiadają dostęp do drogi publicznej ulicy Kingi poprzez działkę nr 4758/57 stanowiącą drogę wewnętrzną. Celem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ul. Kingi każda z działek inwestycyjnych zostanie sprzedana wraz z udziałem wynoszącym 1/11 części działki nr 4758/57.

Przez działkę nr 4758/57 przebiega sieć elektroenergetyczna – linia kablowa nN. Z uwagi na przebiegającą przez działkę drogi wewnętrznej sieć uzbrojenia przyszli nabywcy będą zobowiązani do udostępniania terenu działki nr 4758/57 w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci.

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- elektroenergetyczna – linia kablowa SN biegnąca wzdłuż ul. Kingi,

- gazowa - niskiego ciśnienia o średnicy DN 160 PE posadowiona w odległości ok. 330 mb w rejonie skrzyżowania ulic Pawłowska – Kingi (prowadzone są prace projektowe polegające na gazyfikacji ul. Kingi – zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2011),

- wodociągowa – o średnicy 110 mm ułożona w ul. Kingi, z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacyjna – o średnicy 300 mm ułożona w ul. Kingi, do której można odprowadzać ścieki bytowe, (wzdłuż istniejących przewodów wod – kan należy pozostawić pas terenu szerokości co najmniej 2,0 m od osi przewodów wolny od wszelkiej zabudowy oraz trwałych nasadzeń),

- telekomunikacyjna – kabel teletechniczny doziemny oraz napowietrzna linia słupowa posadowione wzdłuż ul. Kingi.

Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Na nieruchomości brak jest podziemnych i naziemnych urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych stanowiących własność Vattenfall Distribution Poland S.A; jednakże na przedmiotowym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne innych osób.

W ww. rejonie brak jest infrastruktury ciepłowniczej. Z uwagi na znaczną odległość przedmiotowego obszaru od sieci ciepłowniczej, przyłączenie do sieci jest obecnie technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.

W rejonie nieruchomości brak jest kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta. W związku z tym, że w pobliżu przebiega kanalizacja ogólnospławna, ewentualną możliwość skierowania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji jw. należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej. W przypadku braku takiej możliwości, mając na względzie zagospodarowanie jak największej ilości wody w miejscu opadów atmosferycznych, należy odwodnić nieruchomości poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Jednocześnie należy rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Przyjęty sposób rozwiązania odwodnienia na danej działce nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

Zgodnie z opinią Okręgowego Urzędu Górniczego nr GLI/5141/0492/09/04141/Wp/Wlk z dnia 02.06.2009 r. planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Bielszowice”, w którym występuje III kategoria terenu górniczego, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych wywołujących przyśpieszenia drgań powierzchni, stosunki wodne mogą ulec zmianie. Rozpoznanie sytuacji geologiczno – górniczej wykazało, że w przedmiotowym rejonie mogą wystąpić ruchy górotworu i powierzchni terenu powodujące uszkodzenia obiektów, które mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa lub ciągłości ich użytkowania, jeżeli nie zostaną uwzględnione w projektu i realizacji wyżej określone warunki. Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej posiada koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Bielszowice” ważną do 31.08.2020 r. W tym czasie wpływy eksploatacji związane z ruchem zakładu górniczego przewiduje się jak w sentencji.

Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt winni zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. przekładką sieci uzbrojenia, wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i dojazdem. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę drzew i krzewów ponosi inwestor. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywcy przeniosą istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 8.06.2010 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

3. Ceny nieruchomości, które stanowią ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą – dla każdej z działek łącznie z udziałem wynoszącym 1/11 część działki nr 4758/57 (droga wewnętrzna):

a) dla działki nr 3813/57:           69.000,00,-

b) dla działki nr 3814/57:           99.000,00,-

c) dla działki nr 3815/57:            87.000,00,-

d) dla działki nr 3816/57:           86.000,00,-

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2011 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

I przetarg przeprowadzony w dniu 7.09.2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 08.02.2011 r. wpłaty wadium w wysokości:

- dla działki nr 3813/57 - 4.000,00 zł,

- dla działki nr 3814/57 - 5.000,00 zł,

- dla działki nr 3815/57 - 6.000,00 zł,

- dla działki nr 3816/57 - 7.000,00 zł,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów z dopiskiem "wadium – Kingi”.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem  MN2 oraz KDW,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna.

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

- pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie dla wszystkich działek wynosi 1.000,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

7. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

8. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

a) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie do kompleksowego uzbrojenia terenu oraz wykonania zjazdu z drogi publicznej,

b) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem,

d) udostępniania działki nr 4758/57 w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia.

            Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Adrian Pudło - tel. 32-244-90-00 wew. 2220

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 4-ch nieruchomości przy ul. Kingi - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.12.2010 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:20.12.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.12.2010 13:38