AGN.72231-00113/08

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy skrzyżowaniu ulic ks. Ludwika Tunkla i Świętochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

I. Do sprzedaży w trybie przetargowym pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy skrzyżowaniu ulic ks. Ludwika Tunkla i Świętochłowickiej, oznaczona numerem geodezyjnym 606/139 o powierzchni 1151 m2, użytki: RIVb i Bp, zapisana na karcie mapy 5 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod Nr KW 36882 (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów). Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie przeszkód prawnych do rozporządzania nią.   

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 01.06.2010 r. Dwa przetargi przeprowadzone w dniach 23.07.2010 r. i 22.10.2010 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.2383 z dnia 20.07.2006 r. nieruchomość opisana powyżej stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). Przeznaczenie dopuszczalne:

- nieuciążliwa funkcja usługowa obejmująca: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, funkcje biurowe, gabinety,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe, itp.),

- zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

- budynki gospodarcze, garaże,

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 mieszkań włącznie bądź też realizowana jako uzupełnienie istniejącej zabudowy,

oraz fragmentarycznie teren ulic dojazdowych (symbol planu KD 1/2).

Na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz m. in. lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice działki oraz obiektów usługowych zaliczanych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizacji funkcji produkcyjnej, warsztatów, baz, składów, stacji paliw

i obsługi pojazdów, obiektów związanych z produkcją rolną i ogrodniczą. Minimum 35 % powierzchni

działki  powinna  stanowić  powierzchnia  biologicznie  czynna.  Maksymalny  wskaźnik  terenów zabudowanych (Pz) wynosi 50 %.  Funkcja dopuszczalna nie może obejmować więcej niż 30 % powierzchni zabudowy.

Zbywana nieruchomość położona jest u zbiegu dróg publicznych ks. Ludwika Tunkla Świętochłowickiej. Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego i charakterystykę układu drogowego dojazd do przedmiotowej działki powinien się odbywać wyłącznie z ulicy Świętochłowickiej (zjazd należy zlokalizować min. 25 m od skrzyżowania z ulicą Tunkla).

W sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa i mieszkaniowa. Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta i zróżnicowaną konfigurację terenu. Teren jest niezabudowany, porośnięty zielenią, w zachodniej części działki występuje zadrzewienie. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może być wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę i krzewów ponosi inwestor. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia (linie napowietrzne: nN i oświetleniowa, które należy zinwentaryzować we własnym zakresie, linie kablowe teletechniczne), w związku z czym nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Do planowanego obiektu istnieje możliwość doprowadzenia wody z wodociągu o średnicy 100 mm ułożonego wzdłuż ulicy ks. Ludwika Tunkla lub z wodociągu o średnicy 80 mm ułożonego wzdłuż ulicy Świętochłowickiej. Wody opadowe należy zagospodarować w obrębie nieruchomości. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu w sposób niepowodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Wody opadowe można odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych.  Ścieki bytowe można odprowadzić do kanalizacji o średnicy 800 mm ułożonej wzdłuż ulicy ks. Ludwika Tunkla. Wzdłuż projektowanych przewodów wodno - kanalizacyjnych należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym). Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. w Rudzie Śląskiej oraz Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu. Najbliższe źródło gazu (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) może stanowić gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy DN 100 posadowiony w odległości ok. 120 m  w ulicy Moniuszki.

Zgodnie  z  informacją  Kompanii  Węglowej  S. A. sygn. RW-3/10/10-TMG  z  dnia 12.02.2010 r. planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym Oddziału KWK „Halemba – Wirek”w Rudzie Śląskiej, poza  wpływami projektowanej eksploatacji górniczej. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni. Stosunki wodne nie ulegną zmianie.

Przedmiotowa nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a także  ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i dojazdem. Ponadto nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media  na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

 

Osoby przystępujące do przetargu mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 222) z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolami MN1 i KD 1/2 oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.   

 

Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi 100.000,00 zł.

Ustalona na przetargu cena zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. 

 

II. Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2011 r. o godz.11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

 

1. dokonanie w terminie do dnia 24.01.2011 r. wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd  Miasta  Ruda  Śląska,  Wydział  Budżetu  i  Finansów,  z  dopiskiem  „wadium    zakup  działki ul. Tunkla – Świętochłowickiej”, jeżeli  jako  jeden  uczestnik  przetargu  wystąpi  więcej  niż  jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu wpłaty wadium,

b) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

c) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

d) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

e) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

f) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu  się z treścią  niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu - jeżeli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

g) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

 

III. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.000,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

IV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

 

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

V. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości).

Wygrywający  przetarg  ponosi  wszelkie  opłaty  i  podatki  związane  z  zawarciem  aktu  notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

VI. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

VII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

VIII. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

1) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, wykonać zjazd z drogi publicznej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

2) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia  w  toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział

 

Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska tut. Urzędu,

3) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany również do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany będzie do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

kodeks cywilny.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Konarzewska – tel. 32-244-90-00 wew. 2220

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic ks. Ludwika Tunkla i Świętochłowickiej - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Tetkowska
Data publikacji:23.12.2010 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:20.12.2010
Informację aktualizował:Agnieszka Tetkowska
Data aktualizacji:23.12.2010 14:55