Bartosz Pilny 29.12.2010 10:33 wersja do wydruku

AGN.72247-00020/08

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Młodzieżowej 26 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

 

I.    Do sprzedaży w trybie przetargowym na prowadzenie działalności zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona jest nieruchomość gruntowa, położona w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Młodzieżowej 26, oznaczona numerem geodezyjnym 1865/154 o powierzchni 2108 m2, użytek „Bi”, zapisana na karcie mapy 6 obręb Kochłowice oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod Nr KW 18177 (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów), zabudowana budynkiem byłej szkoły o powierzchni użytkowej 980 m2 i kubaturze 5146 m3 oraz budynkiem socjalnym o powierzchni użytkowej 46 m2 i kubaturze 115 m3. Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Istniejące budynki są wolnostojące, nieużytkowane, w złym stanie technicznym (odszkodowane z tytułu szkód górniczych). Konstrukcja obu budynków tradycyjna murowana.

Budynek usługowy o funkcji szkoły jest całkowicie podpiwniczony, 2-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Rok budowy 1899 r. Budynek wpisany do tzw. Białej karty, objęty ochroną konserwatorską. Ściany podziemia murowane z kamienia i cegły, powyżej murowane z cegły pełnej. Strop nad podpiwniczeniem i nad parterem w ciągu komunikacyjnym – murowany odcinkowy na konstrukcji stalowej, pozostała część i powyżej strop drewniany. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką. Schody zewnętrzne murowane z cegły, wewnętrzne wylewane żelbetowe, na poddasze schody drewniane. Tynki gładkie wapienne malowane farbami olejnymi i emulsyjnymi. Elewacja bez tynków. Instalacje elektryczna, wodno – kanalizacyjna – zdewastowane, rynny i rury obciekowe skorodowane i w części zdemontowane, instalacja odgromowa. Stan techniczny: pęknięcia i zarysowania murów i stropów, stolarka do wymiany i w części do remontu, instalacje wewnętrzne ze zdekompletowanymi przyborami sanitarnymi, zaprawa muru mocno zwietrzała, zawilgocenie ścian podpiwniczenia do wysokości powyżej poziomu terenu, znaczne zużycie konstrukcji dachu i pokrycia, widoczne zacieki na ścianach i stropach wewnątrz budynku. Budynek pochylony, co jest odczuwane przy chodzeniu po korytarzach i salach. Szczeliny w ścianach i stropie szerokości miejscami powyżej 1 cm. Widoczne miejscowe wybrzuszenia ścian głównie pod oknami.

Budynek socjalny o funkcji sanitariatów, bez podpiwniczenia, parterowy. Ściany murowane z cegły pełnej. Strop ognioodporny. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papą. Okna i drzwi drewniane. Tynk gładki malowany. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodno - kanalizacyjną - zdewastowane. Stan techniczny: budynek zaniedbany, zdewastowane wyposażenie wraz ze stolarką.

Przedmiotowa nieruchomość budynkowa nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art.5 ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373).

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 19.01.2011 r. w godz. od 14 oo do 15oo.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 29.04.2010 r. Dwa przetargi przeprowadzone w dniach 19.07.2010 r. i 29.10.2010 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.2383 z dnia 20.07.2006 r. nieruchomość opisana w ust.1 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). Przeznaczenie dopuszczalne:

- nieuciążliwa funkcja usługowa obejmująca: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, funkcje biurowe, gabinety,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe itp.),

- zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

- budynki gospodarcze, garaże,

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 mieszkań włącznie bądź też realizowana jako uzupełnienie istniejącej zabudowy.

Na przedmiotowym terenie obowiązuje m. in. zakaz lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji oraz realizacji funkcji produkcyjnej, warsztatów, baz, składów, stacji paliw i obsługi pojazdów, obiektów związanych z produkcją rolną i ogrodniczą. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie z zapisem w planie miejscowym obszar zainwestowany budynkiem byłej szkoły objęty jest ochroną konserwatorską. W opinii AZ.40451-28/05 z dnia 30.10.2007 r. Miejski Konserwator Zabytków podaje, iż należy zachować pierwotny wystrój elewacji oraz dachu budynku dawnej szkoły. Nie dopuszcza się docieplenia budynku z zewnątrz, zmiany kształtu i podziałów stolarki okiennej i drzwiowej. Możliwe natomiast jest wykonanie dodatkowych otworów okiennych w elewacjach bocznych oraz montaż okien połaciowych w dachu. Dopuszcza się rozbudowę obiektu z założeniem wykonania nowej kubatury we wschodniej części parceli z możliwością połączenia z budynkiem historycznym. Ewentualny nowy obiekt wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru zabudowy sąsiedniej. Zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów jako elementów wykończeniowych budynku tj. dachówka ceramiczna i cegła klinkierowa. Cegła klinkierowa powinna być również zastosowana do budowy ogrodzenia działki. Nieruchomość położona jest u zbiegu ulic Młodzieżowej (boczna od ulicy Radoszowskiej) i Cyprysowej w dzielnicy Kochłowice. Zjazd na nieruchomość odbywa się z ulicy Cyprysowej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa o niskiej intensywności. Działka jest w miarę płaska, zabudowana, w części ogrodzona. Wzdłuż ogrodzenia rosną drzewa. Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zabudową i dojazdem wymaga uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, odrębnym tokiem postępowania administracyjnego. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na ww. nieruchomości. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę drzew i krzewów ponosi inwestor.

Zgodnie z opinią Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Halemba – Wirek”, w którym występuje I kategoria terenu górniczego. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni. Stosunki wodne nie ulegną zmianie.

Do budynku istnieje możliwość doprowadzenia wody, gazu, energii elektrycznej (niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych), telefonu oraz odprowadzenia ścieków. Wody opadowe należy zagospodarować w obrębie nieruchomości w sposób niepowodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej oraz Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu. Wzdłuż istniejących i projektowanych przewodów wodno - kanalizacyjnych należy pozostawić pas terenu o szerokości co najmniej 2 m od osi wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń. Z uwagi na przebiegające przez działkę sieci uzbrojenia (wodociągowe i teletechniczne), nabywca będzie zobowiązany udostępniać nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

 

Osoby przystępujące do przetargu mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 222) z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego oraz posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 250.000,00 zł.

 

II.   Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2011 r. o godz. 11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. dokonanie w terminie do dnia 03.02.2011 r. wpłaty wadium w wysokości 25.000,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów, z dopiskiem „wadium – nieruchomość ul. Młodzieżowa 26”, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu wpłaty wadium,

b) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

c) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

d) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

e) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

f) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. z pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

g) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium,

h) pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Młodzieżowej 26 za cenę ustaloną w przetargu - jeżeli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej).

 

III.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 2.500,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

IV.  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

V.   Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

VI.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

VII. Nabywca wyłoniony w niniejszym przetargu zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, we własnym zakresie i na własny koszt, w tym m. in.: do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia budowlanego na adaptację budynków wraz z kompleksowym zagospodarowaniem działki, dokonania wycinki drzew kolidujących z inwestycją lub dojazdem, uzbrojenia terenu dla docelowej funkcji inwestycji. Z uwagi na przebiegające przez działkę sieci uzbrojenia nabywca będzie zobowiązany udostępniać nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci.

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska - tel. 32-244-90-00 wew. 2220

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Młodzieżowej (2.108 m2) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.12.2010 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:27.12.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:29.12.2010 10:33