Bartosz Pilny 29.12.2010 12:23 wersja do wydruku

AGN.72231-00245/08

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Starej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

 

I.    Do sprzedaży w trybie przetargowym pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Starej, oznaczona numerem geodezyjnym 984/48 o powierzchni 1382 m2, użytek Bp, zapisana na karcie mapy 3 obręb Orzegów oraz w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej pod Nr KW 20208 (działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów).

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 16.12.2010 r.

 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.2383 z dnia 20.07.2006 r. nieruchomość opisana powyżej stanowi teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (symbol planu P1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę produkcyjną w tym: zakłady górnicze, obiekty magazynowo-składowe oraz związane z obsługą komunalną. Przeznaczenie dopuszczalne:

- usługi związane z funkcjonowaniem oraz niezbędne dla obsługi funkcji podstawowej,

- obiekty zaplecza socjalnego, szkoły przyzakładowe,

- funkcja mieszkaniowa dla osób związanych z prowadzeniem działalności przewidzianej na przedmiotowych terenach,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym indywidualne oczyszczalnie ścieków,

- trasy i urządzenia komunikacyjne oraz obsługi pojazdów (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, garaże, place manewrowe, stacje paliw itp.),

- zieleń urządzona, zadrzewienia, zakrzewienia.

Na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji o uciążliwości przekraczającej dopuszczalne wymogi ochrony środowiska wynikające z przepisów szczególnych oraz realizacji funkcji bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych. Minimum 15 % powierzchni działki lub terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) – 70 %.

 

Zbywana nieruchomość położona jest przy ulicy Starej w dzielnicy Godula. Najbliższe otoczenie stanowią zakłady produkcyjno-usługowe, kompleks garaży, niezagospodarowane tereny poprzemysłowe. Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu i płaską konfigurację terenu. Południowa część nieruchomości zagospodarowana jest jako utwardzona droga gruntowa, pozostała jej część pokryta jest warstwą gruzu oraz porośnięta jest drzewami i krzewami.  Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może być wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę i krzewów ponosi inwestor. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Starej. Z uwagi na charakterystykę układu drogowego zjazd powinien być zlokalizowany przy północnej granicy działki. W celu wykonania zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu.

Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia (kable SN, nN, oświetlenia ulicznego, kabel teletechniczny), w związku z czym nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Do planowanego obiektu istnieje możliwość doprowadzenia wody z wodociągu o średnicy 110 mm ułożonego wzdłuż ulicy Starej. Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego. W rejonie nieruchomości nie przebiega kanalizacja deszczowa będąca własnością Miasta. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu w sposób niepowodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Wody opadowe można odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Wzdłuż projektowanych przewodów wodno - kanalizacyjnych należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym). Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. w Rudzie Śląskiej oraz Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu. Najbliższe źródło gazu (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) mogą stanowić posadowione w znacznej odległości: gazociąg niskiego ciśnienia DN 110 PE w ulicy Przedszkolnej lub gazociąg niskiego ciśnienia DN 225 PE w ulicy Joanny. W ulicy Starej biegnie sieć ciepłownicza. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej zapewnia możliwość podłączenia do sieci i dostawę ciepła systemowego do planowanych obiektów.

 

Zgodnie z informacją Nr TMG/1558/2009 z dnia 03.07.2009 r. planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej, poza wpływami projektowanej eksploatacji górniczej. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni. Stosunki wodne nie ulegną zmianie. Występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla planowanej inwestycji, w szczególności zroby płytkiej eksploatacji na głębokości 65 m.

 

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a także ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i dojazdem. Ponadto nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media  na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Osoby przystępujące do przetargu mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 222) z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolami P1 oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

Cena wywoławcza (netto) nieruchomości do przetargu wynosi 100.000,00 zł.

Ustalona na przetargu cena zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

II.   Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2011 r. o godz.11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1. dokonanie w terminie do dnia 07.02.2011 r. wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu i Finansów, z dopiskiem „wadium – zakup działki ul. Stara”, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu wpłaty wadium,

b) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

c) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

d) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

e) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

f) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu - jeżeli nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

g) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

 

III.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.000,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

IV.  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

V.   Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 2 miesięcy od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie ww. nieruchomości).

Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

VI.  Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

VII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

VIII.   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

1) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, wykonać zjazd z drogi publicznej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

2) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu,

3) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany również do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany będzie do złożenia w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 104) deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Konarzewska - tel. 32-244-90-00 wew. 2220

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Starej (1.382 m2) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.12.2010 12:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:27.12.2010
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:29.12.2010 12:23