Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 7.27 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,

- pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa).

 

Opłaty

120 zł - opłata skarbowa od przyjęcia wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,

17 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,

17 zł – opłata skarbowa w przypadku wystąpienia o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia,

10 zł - opłata skarbowa w przypadku wydania decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia.

 

płatne w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr 72105012141000001001197019

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia zgłoszenia.

- prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji,

- do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

- instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem,

- prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

1)  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

2)  zakończeniu eksploatacji instalacji,

3)  zmianie następujących danych:

a)  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

b)  adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

c)  rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

d)  czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

e)  wielkość i rodzaj emisji,

f)  opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

g)  informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

- informacje należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji, zmiany w zakresie danych lub informacji wymienionych w pkt a)-g),

- należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

- sprawa załatwiana jest w formie zgłoszenia i/lub zaświadczenia.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 10, wew. 4030

tel.: 322-449-063

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:31.12.2010 10:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Pol
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 310