UCHWAŁA  NR  PR.0007.2.2011

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 27.01.2011 r.

 

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „e” oraz lit. ”i”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48, art. 89, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220 ust. 1 art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Ruda Śląska

 

uchwala:

 

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie  467.662.155 zł w tym:

    1/ dochody bieżące w kwocie  413.320.065 zł,

    2/ dochody majątkowe w kwocie  54.342.090 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

 

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

    1/ dochody gminy w kwocie  342.843.763 zł,

    2/ dochody powiatu w kwocie  124.818.392 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

 

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1/ dochody samorządowe w kwocie  430.020.983 zł,

w tym:

a) subwencja ogólna w kwocie  107.441.513 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie  123.645.262 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie  5.885.421 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie  4.535.604 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie  910.805 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7,

f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie  2.307.228 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8,

 

2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie  26.914.968 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3,

 

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie  2.000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4,

 

4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie  10.724.204 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

 

§ 2. Ustala się dochody w kwocie 2.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie  2.200.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym:

- na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza się kwotę  15.000 zł,

- na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza się kwotę  2.185.000 zł.

 

§ 3. 1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie  449.406.811 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące zadań samorządowych kwotę  361.530.307 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2

w tym:

a) wydatki gminy stanowią kwotę  279.146.126 zł,

b) wydatki powiatu stanowią kwotę  82.384.181 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.1.

 

2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych stanowią kwotę 50.235.332 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2

w tym:

a) wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 49.965.332 zł, w tym kwotę 29.297.028 zł przeznacza się na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych kwotę 270.000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.1.

 

3/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie  26.914.968 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

 

4/ wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie  2.000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

 

5/ wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie  10.724.204 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

 

3. W wydatkach majątkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, kwotę 48.267.841 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne kwotę  1.967.491 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

 

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

 

§ 5.1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 18.255.344 zł, przeznacza się na pokrycie rozchodów, w tym na spłatę kredytów w kwocie 13.137.542 zł oraz na spłatę pożyczek w kwocie 5.117.802 zł.

 

2. Przychody budżetu w wysokości 23.990.507 zł oraz rozchody w wysokości 42.245.851 zł, szczegółowo określa tabela nr 10 załączona do niniejszej uchwały.

 

§ 6. W budżecie miasta tworzy się rezerwę:

1/ ogólną w wysokości  2.000.000 zł

2/ celową w wysokości  1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta dla:

1/ jednostek sektora finansów publicznych w kwocie  22.965.639 zł,

2/ jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie  13.086.893 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych dla:

1/ Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Pralniczych w kwocie  2.766.270 zł,

2/ Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Szwalniczych w kwocie  1.202.070 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000 zł,

2/ spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  22.000.000 zł.

 

§ 10. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości  14.208.334 zł.

 

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  15.000.000 zł,

 

2/ dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 

3/ lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 12. Ustala się, że w toku wykonywania budżetu miasta w 2011 roku:

1/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym,

2/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

 

 

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Wieszołek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet Miasta Ruda Śląska na 2011
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:07.02.2011 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.01.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:07.02.2011 09:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 141