PM.0057.2.11

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 24 lutego do 30 marca 2011 r.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 120 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, realizacji uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

 

- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej,

- zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,

- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej,

- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej,

- zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2011 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”,

- powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia w Rudzie Śląskiej Panu Mirosławowi Krause,

- powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Miliczek,

- przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius - Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół stanowiącego komponent programu "Uczenie się przez całe życie" - (LLP),

- ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Halembie, Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku „Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej - Rudzie, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej – Orzegowie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach,

- powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2011 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

- zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku,

- ustalenia średniego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Rudzie Śląskiej.

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „utrzymanie koszy przyulicznych na terenie Miasta Ruda Śląska”,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających znajdujących się poza pasem drogowym na terenie miasta Ruda Śląska”,

- nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych na terenie miasta Ruda Śląska”,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ruda Śląska w schronisku oraz odprowadzanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Ruda Śląska”,

- w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SP.0050.1.16.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lutego 2011 r. w celu wyboru realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2011 roku z zakresu spraw społecznych,

- zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego zakresu działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SP.0050.1.16.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lutego 2011 r. w celu wyboru realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2011 roku z zakresu spraw społecznych,

- zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania zleconego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SP.0050.1.16.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lutego 2011 r. w celu wyboru realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2011 roku z zakresu spraw społecznych,

- zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SP.0050.1.16.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lutego 2011 r. w celu wyboru realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2011 roku z zakresu spraw społecznych,

- zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadania zleconego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych dokonanego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr SP.0050.1.16.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lutego 2011 r. w celu wyboru realizatorów zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2011 roku z zakresu spraw społecznych,

- określenia szczegółowego zakresu zadań i obowiązków likwidatora Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej,

- wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa własności nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej pas drogi wewnętrznej ulicy Noworudzkiej,

- powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wycena nieruchomości gruntowych, zajętych pod drogi publiczne położonych na terenie miasta Ruda Śląska, w celu uregulowania ich stanu terenowo-prawnego dla Wydziału Dróg i Mostów”,

- ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2011 roku do dnia wejścia w życie zarządzenia wydanego w oparciu o uchwałę Rady Miasta w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata 2012-2016,

- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,

- powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej,

- powołania zespołu ds. organizacji Rudzkiej Jesieni Kulturalnej w 2011 r,

- nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska.

 

 

 

Prezydent Grażyna Dziedzic w Zarządzie GZM

2 marca podczas pierwszego po wyborach samorządowych posiedzenia Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wybrano nowe władze Związku. Funkcję przewodniczącego zarządu powierzono Dawidowi Kostempskiemu prezydentowi Świętochłowic. W skład sześcioosobowego zarządu wybrano Prezydent Miasta Grażynę Dziedzic.

 

 

Raport otwarcia władz samorządowych w kadencji 2010 – 2014

18 marca Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podczas konferencji prasowej przedstawiła raport otwarcia władz samorządowych w kadencji 2010 – 2014.

Prezydent Miasta odpowiadała na pytania dziennikarzy dotyczące sytuacji finansowej miasta, a także przedstawiła działania podjęte i planowane w celu poprawy tej sytuacji.

Materiały zaprezentowane podczas konferencji prasowej oraz szczegółowa informacja
o stanie finansów miasta znajdują się na stronie internetowej miasta
www.rudaslaska.pl.

 

 

Pomysły na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Ruda Śląska w dniach 7-10 marca była gospodarzem spotkania roboczego europejskich ekspertów zajmujących się problematyką zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Wizyta możliwa była dzięki Programowi Interreg IV C, w ramach którego realizowany jest Projekt B- TEAM. Międzynarodowi partnerzy projektu zobaczyli rudzkie hałdy przy ul. 1 Maja, przy ul. Nowary oraz teren po byłej Koksowni Orzegów, a następnie podjęli dyskusję na temat najlepszych rozwiązań ich zagospodarowania.

 

 

Ruda Śląska liderem profilaktyki

8 marca w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego podczas konferencji podsumowującej rządowy program ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej” za rok 2010 nasze miasto otrzymało tytuł ”Miasto-Lider Profilaktyki” - wyróżnienie za działalność prekursorską oraz propagowanie działań profilaktycznych w kraju. Ruda Śląska jest pierwszym miastem województwa śląskiego, które otrzymało to wyróżnienie.

 

 

Nowe mieszkania przy ul. Szczęść Boże

24 marca 2011 r. przy ulicy Szczęść Boże w dzielnicy Ruda oddano do użytku wielorodzinne osiedle mieszkaniowe. Wybudowane zostały 4 budynki, w których znajduje się 51 mieszkań 2- i 3-pokojowych o powierzchni od 49 do 65 m². Wokół budynków powstały drogi, chodniki i miejsca parkingowe, teren został oświetlony. Koszt inwestycji wyniósł 12.331.837 zł.

 

 

Spotkanie z nauczycielami

24 marca w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic spotkała się z nauczycielami rudzkich placówek oświatowych.

Podczas spotkania przedstawiła rudzkim pedagogom sytuację finansową miasta. Wraz z p.o. Dyrektora MZOPO panią Grażyną Jaszczyk oraz Przewodniczącym Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska panem Kazimierzem Myszurem odpowiadała  na najczęściej poruszane w ostatnim czasie pytania dotyczące oświaty w naszym mieście.

Spotkania takie odbywać się będą cyklicznie. Termin kolejnego został wyznaczony na czerwiec br.

 

 

Wspomnienie o Jerzym Zdziebkowskim (1925-2011)

21 marca 2011 r. odszedł od nas nestor rudzkiej Palestry śp. mec. Jerzy Zdziebkowski. Od ponad 80 lat związany z naszym miastem. Absolwent wireckiego liceum im. Gustawa Morcinka oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie II Wojny Światowej  otrzymał wyrok pięciu lat obozu karnego za działalność w konspiracyjnej organizacji Polski Klub Filomatów.

Był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej, członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Przez najbliższe otoczenie zapamiętany jako miły, uśmiechnięty i życzliwy człowiek, dla współpracowników zaś był niedoścignionym mistrzem o ogromnym doświadczeniu zawodowym.

Śmierć Pana Jerzego to duża strata dla naszego miasta. Będzie go nam wszystkim brakowało.

 

 

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu Miasta uczestniczyli w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta, ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

24 lutego

- koncert w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach

 

26 lutego

- uroczystości pogrzebowe śp. Andrzeja Blachy,

 

28 lutego

- Konferencja z okazji 10-lecia konkursu o nagrodę Godła Promocyjnego Śląski Oskar,

- spotkanie panelu głównego projektu „Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

2 marca

- posiedzenie Zgromadzenia oraz Zarządu GZM,

 

3 marca

- spotkanie z dyrektorami szkół,

 

4 marca

- inauguracja programu PIP „Kultura bezpieczeństwa” w Górnośląskim Centrum Edukacji w Gliwicach.

- koncert charytatywny dla Tomka Mośnego w hali MOSiR w Halembie,

 

5 marca

- Dzień Kobiet z Partią Kobiet w Centrum sztuki Filmowej „Kosmos” w Katowicach,

- VII Kongres Ruchu Autonomii Śląska w Katowicach,

- Mistrzostwa Śląska w biegach przełajowych w kategoriach młodzieżowych, SP nr 15,

 

7 marca

- spotkanie inaugurujące warsztaty w ramach projektu B-Team w Rudzie Śląskiej,

 

8 marca

- spotkanie z klubami sportowymi,

- konferencja podsumowująca rządowy program ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”,

 

9 marca

- spotkanie poświęcone zaplanowaniu działań związanych z budową dostosowanej do specyfiki i zasobów edukacyjnych regionu sieci publicznych Centrów Rozwoju Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

- Komisja Kultury Rady Miasta,

 

10 marca

- podsumowanie warsztatów w ramach projektu B-Team,

- Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

11 marca

- spotkanie z Przewodniczącą Klubu Parlamentarnego Polska jest Najważniejsza, Joanną Kluzik – Rostkowską,

- spotkanie z przedstawicielami miasta Rybnik poświęcone wymianie doświadczeń podczas realizacji inwestycji porządkującej gospodarkę wodno- ściekową,

- Zgromadzenie wspólników Gminnego Zakładu Usług Pomocniczych Sp. z o.o.,

- Finał Miejskiego Konkursu Wiedzy dla klas III Omnibus w SP nr 18,

 

15 marca

- Miejski Konkurs Recytatorski w SP nr 20,

- Zarząd GZM,

- udział w programie „Prezydent Odpowiada” realizowanym na żywo w TV Sfera,

 

16 marca

- spotkanie zespołu ds. rewitalizacji,

 

17 marca

- Komisja Oświaty Rady Miasta,

 

18 marca

- konferencja prasowa poświęcona raportowi otwarcia władz samorządowych w kadencji 2010 – 2014,

 

19 marca

- msza święta w intencji rzemieślników w Sanktuarium św. Józefa,

 

22 marca

- finał V Dni Amerykańskich organizowany przez ZSOiP im. H.C. Hoovera w MCK w Nowym Bytomiu,

 

23 marca

- Komisja Zdrowia Rady Miasta,

 

24 marca

- spotkanie z nauczycielami rudzkich placówek oświatowych w MCK w Nowym Bytomiu,

- uroczyste przekazanie nowych mieszkań komunalnych przy ul. Szczęść Boże,

- Komisja Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta,

- posiedzenie zespołu ds. polityki mieszkaniowej

 

25 marca

- uroczystości pogrzebowe śp. Jerzego Zdziebkowskiego,

 

28 marca

- program „na żywo” pt. „Ekoproblem” w telewizji Sfera TV.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Wojciech Grzesiczek – tel. 32-244-90-00 wew. 1190

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 24.02. - 30.03.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.04.2011 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:31.03.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 115