W niniejszym katalogu publikowane są oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych przepisami do składania takich oświadczeń. Należą do nich:

-  Prezydent Miasta i jego zastępcy,

-  Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta,

-  Przewodniczący Rady Miasta i Radni,

-  kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

-  osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

-  osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

 

Oświadczenia majątkowe składa się Prezydentowi Miasta w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostaje przesłany do analizy właściwemu urzędowi skarbowemu. Oświadczenia podlegają również analizie pod względem zawartych w nich danych i terminów, w których zostały złożone. Prezydent Miasta do dnia 30 października każdego roku przedstawia w tym zakresie sprawozdanie Radzie Miasta.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania oraz o miejscu położenia nieruchomości  wskazanych  w oświadczeniu.

Oświadczenie majątkowe przechowuje się 6 lat.

 

Wyjątki

Prezydent Miasta i Przewodniczący Rady Miasta składają oświadczenia majątkowe Wojewodzie Śląskiemu, który dokonuje ich analizy a następnie zwraca do tutejszego Urzędu Miasta.

Radni składają oświadczenia Przewodniczącemu Rady Miasta, który po analizie publikuje je w BIP-ie.

 

Pierwsze oświadczenie majątkowe składa się w terminie 30 dni od dnia powołania  na stanowisko, zatrudnienia bądź uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych wraz z  informacją o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli była prowadzona przed dniem powołania lub zatrudnienia.

 

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wraz z dołączoną kopią zeznania podatkowego (PIT) za rok poprzedni i jego ewentualną korektą.

 

Ostatnie oświadczenie majątkowe składa się wg posiadanego stanu majątkowego na dzień odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Naczelnik Wydziału Kadr - Anna Boruta  - tel. 322-449-000 do 010  wew. 1180

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenia majątkowe
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:28.06.2004 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gabriela Bok-Poppe
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Gabriela Bok-Poppe
Data aktualizacji:08.11.2021 12:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 10918