Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych, lub umieszczenie urządzeń, tablic, reklam itp. przy/na zabytku nieruchomym

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 10.2, (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie – formularz 10.3, (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- program prac konserwatorskich,

- dokumentacja techniczna: program prac budowlanych, rysunki techniczne, projekt budowlany, ekspertyza konstrukcyjna, inny rodzaj dokumentacji,

- oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru konserwatorskiego wraz z wymaganymi załącznikami (w przypadku braku zaświadczenia – kopia uprawnień budowlanych i opis dotychczasowej praktyki),

- prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku, gdy inwestycja wymaga uzyskania tego dokumentu),

- aktualny (z ostatnich trzech miesięcy) dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością (akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych, ewentualnie wyciąg z ewidencji gruntów),

- w przypadku współwłasności nieruchomości - uwiarygodnioną zgodę współwłaścicieli na zamierzone prace (zgodnie z art. 199 Kodeksu Cywilnego),

- w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (pełnomocnictwo) lub/i zgodę na prowadzenie prac (umowa użyczenia, umowa najmu itp.),

- wykaz stron postępowania z danymi adresowymi.

 

Opłaty

82 zł. - opłata skarbowa za wydanie pozwolenia,

17 zł. - opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo (podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 17), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Około 21 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Uwagi

- niniejsza procedura dotyczy jedynie obiektów wpisanych do rejestru zabytków wchodzących w skład kolonii robotniczych:

1. w obrębie ulic Wolności, Kościelnej, S. Staszica, H. Wieniawskiego i A. Mickiewicza,

2. przy ulicy księdza Józefa Niedzieli,

3. wzdłuż ulicy Styczyńskiego,

4. w obrębie ulic: Wolności, Raciborskiej i Zabrzańskiej,

5. wzdłuż ulicy Kubiny nr 4-34 (strona parzysta).

- w przypadku obiektów nie wymienionych powyżej o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub prac budowlanych dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków należy wnioskować do:

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

ul. Francuska 12, 40-015 Katowice

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badan archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 3240

       322-449-097

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych, lub umieszczenie urządzeń, tablic, reklam itp. przy/na zabytku nieruchomym
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.05.2011 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Urbańczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 09:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 370