ZARZĄDZENIE SP.0050.3.235.2011

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 sierpnia 2011r.

 

 

            w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.1oraz ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142.poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.32 ust.1, ust.2 pkt 4 i art.92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się, co następuje:

 

 

      § 1. Przedstawić Radzie Miasta Ruda Śląska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2011 roku;

2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, których mowa w art.226 ust.3 ufp;

3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r.

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Wanisz - tel. 322-449-000 do 010  wew. 2070

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie budżetu za I-sze półrocze
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:10.10.2011 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Fronczek
Data na dokumencie:06.10.2011
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:10.10.2011 10:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 82