PE.0057.1.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 30 grudnia 2011 r. do 25 stycznia 2012 r.

 

1.        W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 41 zarządzeń, a w jej zastępstwie Zastępca Prezydenta Miasta Michał Pierończyk podjął 19 zarządzeń dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

 

1)      szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.,

2)      zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

3)      zatwierdzenia wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2012 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach",

4)      wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – Ferie z profilaktyką”,

5)      zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku,

6)      zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska,

7)      powołania zespołu ds. organizacji Forum Kultury Ruda Śląska 2012.

 

2.        W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)             Śląska Świąteczna Masa Krytyczna

8 stycznia przez śląskie miasta przejechała Śląska Świąteczna Masa Krytyczna. Rowerzyści pokonali 51 km trasę z Gliwic do Katowic odwiedzając m.in. nasze miasto. Impreza oprócz popularyzowania bezpiecznej turystyki rowerowej wspierała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas przejazdu zbierane były gadżety odblaskowe dla dzieci oraz pieniądze w ramach XX Finału WOŚP.

 

2)             Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Rudzie Śląskiej

Na rzecz tegorocznej jubileuszowej orkiestry w Rudzie Śląskiej kwestowało, pomimo nieciekawej pogody, około 500 wolontariuszy. Do tej pory w mieście udało się zebrać 143 tysiące złotych. Ostateczna kwota pieniędzy zebranych w mieście znana będzie dopiero po zakończeniu wszystkich licytacji.

 

3)             Ruda Śląska w koalicji na rzecz ochrony przed dymem tytoniowym

12 stycznia w Urzędzie Miasta zostały podpisane listy intencyjne pomiędzy lokalnymi partnerami projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”, którymi są m.in. Urząd Miasta Ruda Śląska oraz Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna. Projekt realizowany będzie do 30 września 2013 r. W tym roku w ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in. szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, odpowiedzialnych za monitoring przestrzegania zakazu palenia w oznakowanych strefach bezdymnych. Ponadto przez cały rok w mieście prowadzone będą spotkania o charakterze edukacyjnym, podczas których mieszkańcy będą mogli wykonać bezpłatne badania pirometryczne.

 

4)             Nowy rok i nowe szanse dla rudzkiego szpitala

16 stycznia podczas konferencji prasowej w Szpitalu Miejskim Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic oraz członkowie zarządu spółki Szpital Miejski przedstawili informację o sytuacji rudzkiego szpitala.

Obecny rok placówka zaczyna z kontraktem porównywalnym do roku ubiegłego oraz z nowym oddziałem udarowym. W sierpniu ubiegłego roku spółka Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej została dokapitalizowana przez miasto poprzez aport nieruchomości szpitalnych. Dzięki temu kapitał zakładowy spółki wynosi teraz ponad 25 mln złotych, co ostatecznie zlikwidowało ryzyko upadłości placówki. Jeszcze na początku 2011 roku spółka Szpital Miejski nie miała podpisanego kontraktu z NFZ, groziło jej też ogłoszenie upadłości. Pod koniec 2010 roku długi szpitala wzrosły do ponad 4,6 mln złotych, tymczasem kapitał zakładowy spółki wynosił wówczas nieco ponad 2,8 mln zł.

Obecnie Szpital radzi sobie z płatnościami wobec ZUS, choć jeszcze kilka miesięcy temu zarząd był zmuszony wystąpić do Zakładu z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek.

Ubiegły rok szpital zamknie prawdopodobnie stratą w wysokości około 1 mln złotych. Jeżeli jednak placówka otrzyma z NFZ pieniądze za tzw. nadwykonania, powinno to znacząco zmniejszyć lub pokryć stratę.

 

5)             Kamrat Rudzki dla lekarzy

16 stycznia Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic w obecności radnych Rady Miasta, z przewodniczącym Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Janem Muchą na czele, odznaczyła „Kamratem Rudzkim” zasłużonych dla rudzkiej medycyny, długoletnich specjalistów Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Odznaczenie otrzymali: lek. Joanna Kozłowska, lek. Elżbieta Stańkowska, dr n. med. Leszek Bujniewicz, dr n. med. Jan Paprotny, dr n. med. Adam Śliwiński i lek. Tomasz Tabaczkiewicz.

 

6)             Zobowiązania Miasta coraz mniejsze

Niedawne finansowe podsumowanie 2011 r. pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dzięki podejmowanym przez cały ubiegły rok działaniom zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur zostały zmniejszone do poziomu 14 mln zł.

Stan zobowiązań Miasta z tytułu dostaw i usług na koniec 2010 r. wynosił 56,7 mln zł, w tym 21,7 mln stanowiły zobowiązania wymagalne, a 35 mln zł - niewymagalne. Natomiast na koniec roku 2011 stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyniósł 14 mln zł, w tym 5,9 mln zł stanowiły zobowiązania wymagalne, a 8,1 mln zł - niewymagalne.

Zadłużenie z tytułu kredytów, obligacji i pożyczek na koniec 2010 r. wynosiło 206 mln zł, natomiast na koniec 2011 r. - 188 mln zł.

 

7)             Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

19 stycznia konferencją "Profilaktyka przede wszystkim" w Domu Kultury w Bielszowicach rozpoczął się w naszym mieście Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. W ramach Tygodnia ruszyła również ogólnopolska kampania społeczna „Piękna bo zdrowa”, która ma na celu budowę świadomości i edukacji w zakresie profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy, choroby, której śmiertelność wśród kobiet w Polsce jest najwyższa w całej Europie.

 

8)             Milion na innowacje i przedsiębiorczość

19 stycznia decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości pozyskał 762 tys. zł dofinansowania na projekt "Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego". Całkowity koszt projektu to 999.134,50 zł.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości pozyskał środki finansowe na realizację działań klastra, obejmujących organizację wizyt studyjnych wraz z seminariami w Finlandii, Danii, Szwecji. Przedsiębiorcy ze Śląska będą mogli nawiązać kontakty biznesowe z klastrami skandynawskimi, które wg badań Komisji Europejskiej są liderem wśród 27 krajów UE pod względem poziomu innowacyjności.

Członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego wezmą udział w targach innowacyjnych technologii w Hanowerze CeBIT 2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie wystawienniczej branży ICT.

 

9)             Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Tomka Szei

21 stycznia w hali MOSiR w Halembie już po raz IX odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Tomka Szei o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W turnieju wzięło udział 8 drużyn, a zwycięzcą został zespół Grunwaldu Halemba.

 

10)         Awanse zawodowe rudzkich nauczycieli

29 nauczycieli zatrudnionych w rudzkich placówkach oświatowych odebrało z rąk Zdzisławy Waniek – dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach - akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Uroczystość odbyła się 18 stycznia w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach.

W imieniu rudzkich władz samorządowych gratulacje awansowanym nauczycielom złożyła obecna na uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Anna Krzysteczko oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Aleksandra Piecko.

 

3.        W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

31 grudnia

Sylwester oraz powitanie Nowego Roku na pl. Jana Pawła II,

3 stycznia

Spotkanie z dyrektorami miejskich jednostek organizacyjnych oraz dyrektorami rudzkich placówek oświatowych,

6 stycznia

VII Rudzkie Sylwestrowo-Noworoczne Zawody w Kolarstwie Górskim,

7 stycznia

Koncert Noworoczny w Miejskim Centrum Kultury,

8 stycznia

Koncert „Skok w Nowy Rok… ze Straussem i nie tylko” w Domu Kultury w Bielszowicach,

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Miejskim Centrum Kultury,

Śląska Świąteczna Masa Krytyczna,

9 stycznia

Święto patrona Szkoły Podstawowej nr 21 w Kochłowicach,

11 stycznia

Spotkanie noworoczne ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku,

12 stycznia

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy lokalnymi partnerami projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”,

Wieczór kolęd w domu katechetycznym przy kościele św. Józefa w Rudzie,

Koncert noworoczny w Szkole Podstawowej nr 8,

13 stycznia

Spotkanie z emerytami Huty Pokój,

Noworoczne spotkanie członków, wolontariuszy i przyjaciół Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw,

„Nowe technologie w gospodarce przestrzennej” – konferencja w Bytomiu,

14 stycznia

Konwent prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Sosnowcu,

15 stycznia

Rudzkie spotkania kolędowe w parafii pw. Ducha Świętego w Czarnym Lesie,

Wieczór z kabaretem „RAK” – oficjalna inauguracja działalności Domu Kultury w Bielszowicach po remoncie,

16 stycznia

Konferencja prasowa poświęcona sytuacji Szpitala Miejskiego,

Odznaczenie tytułem „Kamrata Rudzkiego” 6 lekarzy zasłużonych dla rudzkiej medycyny,

18 stycznia

„Gwiazdy i gwiazdki na nowy rok” - koncert noworoczny w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie,

XVI Przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów jasełkowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie,

Kolędowanie w Miejskim Przedszkolu nr 12,

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego 29 nauczycielom z Rudy Śląskiej w ZSO Nr 11 w Gliwicach,

Przedstawienie jasełkowe Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Św. Łukasza w Domu Kultury w Bielszowicach,

19 stycznia

"Profilaktyka przede wszystkim" - konferencja w Domu Kultury w Bielszowicach, w ramach kampanii społecznej „Piękna bo zdrowa”,

Spotkanie z mieszkańcami ul. Górnej w Bielszowicach,

20 stycznia

10-lecie Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Bykowinie,

15-lecie Śląskiej Sceny Artystycznej przy II LO w Rudzie Śląskiej,

21 stycznia

Obchody 10-lecia Stowarzyszenia „Inni”,

22 stycznia

Kolędowanie w kościele pw. św. Pawła – występ chórów „Jutrzenka” i św. „Cecylii”,

Modlitwa o jedność chrześcijan w kościele pw. św. Wawrzyńca i Antoniego,

23 stycznia

Zgromadzenie Ogólne GZM,

Spotkanie z Ministrem Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz Europosłem Janem Olbrychtem,

Spotkanie z lokalnymi mediami ws. przekazania informacji o organizowanym w mieście wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,

Spotkanie konsultacyjne z Ministrem Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas w Kaletach,

24 stycznia

Koncert półroczny uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok - tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 30.12. - 25.01.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:30.01.2012 10:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:27.01.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 252