PE.0057.3.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 9 do 22 lutego 2012 r.

 

1.         W okresie sprawozdawczym Zastępca Prezydenta Miasta Michał Pierończyk podjął
31 zarządzeń dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

 

1)                  zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)                  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację budynku przy ul. 1-go Maja 32",

3)                  określenia szczegółowego zakresu zadań i obowiązków Likwidatora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej,

 

2.         W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)              Atak zimy

Od wczesnych godzin rannych 15 lutego, kiedy rozpoczęły się intensywne opady śniegu, przez kilkadziesiąt godzin niemal bez przerwy 13 pługów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych usuwało śnieg z głównych dróg w mieście. Natomiast na drogach III i IV kategorii pracowały
4 koparko-ładowarki. W kilka dni zużyto 354 tony soli oraz 88 ton piasku. W tym czasie
w Centrum Zarządzania Kryzysowego odebrano blisko 450 telefonów z interwencjami mieszkańców.

Od listopada 2011 r. do końca stycznia br. na zimowe utrzymanie dróg, chodników
i parkingów wydano kwotę ok. 800 000 zł.

 

2)             Zgoda UOKiK na przejęcie przez Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia kontroli nad PEC

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia kontroli nad Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. W wyniku koncentracji Carbo-Energia zakupi akcje stanowiące ponad 70 proc. kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

          Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja

          nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

          Informacja w tej sprawie wpłynęła do Urzędu Miasta 15 lutego.

 

3)              Informacja dotycząca pozyskiwania środków unijnych przez spółki z udziałem

          kapitałowym Miasta powołane w celu wpierania przedsiębiorczości.

W latach 2009-2011 Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. oraz Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. pozyskały ze środków Unii Europejskiej łącznie
15 051 700,86 zł, a całkowita wartość projektów realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych wyniosła 15 095 285,06 zł, z czego kwota 14 009 434,03 zł dotyczy programów wieloletnich na lata 2009-2012 r. Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. w latach 2009 - sierpień 2011 nie realizował projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych, gdyż sytuacja ekonomiczna spółki nie pozwalała na pokrycie wkładu własnego do projektu.
Po rozliczeniu inwestycji realizowanych w latach 2005-2008 na dzień 1 stycznia 2009 r. pozostały jeszcze do spłaty zobowiązania związane z inwestycjami z tytułu emisji obligacji
w kwocie 13 925 000,00 zł.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny
sp. z o.o. oraz Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o. w 2011 i 2012 r. rozpoczęły realizację 5 nowych projektów na które łączna kwota pozyskanych środków wynosi
6 310 426,32 zł.

Ponadto rudzkie spółki narzędziowe złożyły wnioski na realizację kolejnych 9 projektów
o łącznej wartości 7 910 853,73 zł, oraz w łącznej kwocie dofinansowania 7 211 545,58 zł. Konkursy, na które zostały złożone wnioski nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

Okres budżetowania w Unii Europejskiej obejmuje lata 2007-2013, w związku z tym pozyskiwanie środków w latach 2011-2013 jest znacznie utrudnione z powodu ogłaszania zdecydowanie mniejszej liczby konkursów. Środki w większości wydatkowane były w latach 2007-2010.

Szczegółowe zestawienie prowadzonych projektów dostępne jest w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego.

 

4)              Jubileusz 65-lecia Zespołu Akordeonistów

18 lutego w Domu Kultury w Bielszowicach odbył się jubileuszowy koncert Zespołu Akordeonistów im. Edwarda Huloka.

Zespół akordeonistów istnieje od 1947 r. W ciągu 65 lat istnienia Akordeoniści występowali
w wielu krajach europejskich (między innymi w Danii, Niemczech, Słowacji, Austrii, Szwecji
i na Litwie), zaś koncerty w kraju trudno zliczyć.

 

5)              Nowy Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej

14 lutego podczas odprawy rocznej w Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej
w obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego mł. insp. Zbigniewa Klimasa rudzcy policjanci podsumowali 2011 rok. Podziękowania za ostatni przepracowany rok oraz wspólnie pełnioną służbę złożył kończący pracę w rudzkim garnizonie komendant miejski insp. Mirosław Górniak.

Nowym komendantem miejskim policji został mł. insp. Leszek Surniak.

Dotychczas pełnił on obowiązki pierwszego zastępcy komendanta policji w Bytomiu.

 

 

3.         W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta
oraz osoby delegowane, m.in.:

 

9 lutego

Finał XIX plebiscytu „Wiadomości Rudzkich” na sportowca i trenera roku,

 

10 lutego

Uroczystość „Złotych Godów”,

 

14 lutego

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji,

 

16 lutego

Msza św. w intencji klubów sportowych i sportowców w kościele pw. św. Piusa X,

 

17 lutego

Uroczystości pogrzebowe Skarbnik Miasta,

Seminarium „Oświetlenie uliczne – nowe trendy i kierunki”,

 

18 lutego

Nagranie audycji w „Radiu Plus”,

Jubileusz 65-lecia Zespołu Akordeonistów im. E. Huloka.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok - tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 09.02. - 22.02.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:01.03.2012 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:23.02.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 147