PE.0057.5.12

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 28 lutego do 28 marca 2012 r.

 

1.         W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła 77 zarządzeń dotyczących realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

 

1)        zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Likwidacja wiaduktu w ciągu ul. Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Ratowników – budowa nasypu drogowego i przepustu wraz z rozbiórką wiaduktu”,

3)        powołania Komisji Konserwatorsko-Restauratorskiej Miasta Ruda Śląska,

4)        powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej,

5)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku od ul. Klary do ul. Szyb Walenty – roboty budowlane”,

6)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wiadukt w ciągu ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach rozbiórka istniejącego obiektu” - opracowanie dokumentacji wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania,

7)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „rozbiórka mostu przy ulicy Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania”,

8)        powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Kokotek w Rudzie Śląskiej w rejonie Urzędu Skarbowego - roboty budowlane",

 

 

2.         W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

 

1)        Sukienka dla sukcesu

Ponad 300 przedstawicielek środowisk samorządu, nauki, kultury i biznesu województwa śląskiego spotkało się 9 marca w Miejskim Centrum Kultury podczas konferencji „Kobieta w roli głównej”. Gospodarzem spotkania była prezydent Grażyna Dziedzic, z kolei gościem specjalnym Jolanta Kwaśniewska. Prezes Fundacji Porozumienie bez Barier przekonywała kobiety by nie bały się realizować swoich marzeń, by skutecznie walczyły o swoje prawa. Prezes Kwaśniewska poprowadziła warsztaty z zakresu „kreowanie wizerunku zawodowego” z 20 kobietami zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej.

2)        Rzemieślnicze święto

17 marca mszą św. w kościele p.w. św. Barbary w Bykowinie zainaugurowano obchody święta rzemieślników. Nabożeństwu przewodniczył ks. Grzegorz Olszowski Kanclerz Kurii Arcybiskupiej. Organizatorem uroczystości był Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, który już od ponad pół wieku stoi na straży rzemieślniczej tradycji oraz działająca od 1968 roku Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDREM”.

Obecnie w rudzkim Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości zrzeszonych jest 87 zakładów z takich branż jak m.in. handel, fryzjerstwo, stolarstwo, piekarnictwo, cukiernictwo, budownictwo, mechanika, elektromechanika, blacharstwo, lakiernictwo, kominiarstwo.

                                

3)         Czas podatków

Od kilku tygodni mieszkańcom miasta doręczane są decyzje dotyczące wysokości podatku od nieruchomości. Każdy z mieszkańców, któremu decyzja nie została doręczona do 1 marca, na zapłacenie pierwszej raty podatku ma 14 dni od dnia jej doręczenia.

Obecnie do dyspozycji mieszkańców uruchomiono 2 dodatkowe okienka kasowe, w sumie jest 7 takich stanowisk.

Opóźnienia w dostarczaniu decyzji podatkowych wiążą się z wdrażaniem w Urzędzie Miasta nowego systemu informatycznego do obsługi podatkowej ewidencji nieruchomości. Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego wpłynie na poprawę jakości i kompleksowość obsługi mieszkańców. Już teraz w jednym okienku kasowym można uiścić: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłatę od posiadania psa, opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, opłatę skarbową itp.

 

4)        Wybrać zawód z pasją

14 marca w halembskiej hali MOSiR po raz 16. w Rudzie Śląskiej odbyła się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Swoją ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów gimnazjów zaprezentowało 14 szkół. Każda ze szkół uczestniczących w giełdzie starała się pokazać z jak najlepszej strony. Wszystkie prezentacje były oceniane przez gimnazjalistów.

W Rudzie Śląskiej jest 20 gimnazjów i tyle samo szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszych placówkach uczy się około 4,2 tys. uczniów, a w drugich około 4 tys. Każdego roku rudzkie gimnazja opuszcza około 1350 uczniów.

 

5)        Od dziś Aquadrom, a nie Park Wodny

21 marca podczas konferencji prasowej władze spółki Park Wodny poinformowały o dacie otwarcia kompleksu w Halembie, które zaplanowano na 1 września 2012 r. Ujawniona został również jego nazwa. Teraz o obiekcie mówić się będzie jako o Aquadromie. Określenie „Aquadrom”, które od tej pory będzie obowiązywać w odniesieniu do rudzkiego kompleksu, nie jest przypadkowe. Jego oferta wykracza daleko poza funkcje parków wodnych. Aqua po łacinie – woda, dromos po grecku – bieg. Symbolizuje to strefę wodną i strefę suchą w kompleksie. Aquadrom bowiem to połączenie dwóch rozbudowanych i uzupełniających się stref, które swoją innowacyjnością i zakresem oferty gwarantują różnorodny, bogaty wachlarz form wypoczynku i rekreacji.

7)    Przez pokolenia

To hasło tegorocznego piątego już Metropolitalnego Święta Rodziny, które rozpocznie się 19 maja. 20 marca, podczas spotkania z arcybiskupem Wiktorem Skworcem podkreślano wartość rodziny. Tam, gdzie jest zdrowa rodzina, nie ma problemów społecznych, a jest zaangażowanie w sprawy innych, szukanie wartości i dzielenie się nimi z innymi. Taki cel przyświeca nam w tym roku. Zachęcam wszystkich, w porozumieniu z naszym Wydziałem Kultury i Kultury Fizycznej do włączenia się w organizację V Metropolitalnego Święta Rodziny.  

 

6)        Spotkania z mieszkańcami miasta

Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic rozpoczęła tegoroczny cykl spotkań z mieszkańcami miasta. Pierwsze z nich odbyło się 26 marca w Szkole Podstawowej Nr 36 w Orzegowie i poświęcone było problemom mieszkańców Goduli i Orzegowa. Dzień później – 27 marca pytania mogli zadawać mieszkańcy dzielnicy Ruda podczas spotkania zorganizowanego w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa.

 

7)        Wyniki konsultacji społecznych dot. rewitalizacji miasta

Zakończyły się prace nad opracowaniem wyników z ubiegłorocznych konsultacji społecznych, przeprowadzonych wśród mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji Miasta Ruda Śląska. Konsultacje dotyczyły rewitalizacji miasta oraz prac nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska i dostosowaniu dokumentów do przyszłego okresu programowania. Wyniki konsultacji społecznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Ponadto Radni Rady Miasta otrzymali Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015 za rok 2011.

 

 

3.         W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

 

29 lutego

·  Konferencja prasowa, poświęcona prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

·  Spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego w Mikołowie,

1 marca

·  Nagranie programu „Echa Miasta” w TV Sfera,

·  Obchody III Dnia Ślonskiej Godki,

2 marca

·  Konferencja inauguracyjna projektu systemowego PARP pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne" w Warszawie,

6 marca

·  Spotkanie robocze podregionu katowickiego, w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,

7 marca

·  Scena Muzyczna w MCK w Nowym Bytomiu,

·  „Poznajmy się w biznesie” – spotkanie zorganizowane przez Bank Zachodni w Rudzie Śląskiej,

8 marca

·  „Kobiety biznesu” – spotkanie  z kobietami , przedsiębiorcami Rudy Śląskiej,

·  Dzień kobiet w kole emerytów,

·  Nagranie programu w „Echa Miasta” w TV Sfera,

·  Koncert z okazji Dnia Kobiet „Powróćmy jak za dawnych lat” w MCK w Nowym Bytomiu,

·  Uroczystości pogrzebowe Zofii Holeczek - wieloletniej nauczycielki, zasłużonej dla rudzkiej oświaty,

9 marca

·  Konferencja „Kobieta w roli głównej” w MCK w Nowym Bytomiu,

10 marca

·  Nagranie programu w „Radiu Plus”,

12 marca

·  Literacki Abraham Krystiana Gałuszki,

·  I Pokonferencyjne spotkanie poświęcone szkodom górniczym zorganizowane w Bytomiu,

13 marca

·  Zwody w zapasach w Szkole Podstawowej Nr 41,

14 marca

·  XVI Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w hali MOSiR w Halembie,

·  XV konkurs recytatorski dzieci i młodzieży „O laur zielonej róży” w MDK w Rudzie,

·  Finał Tygodnia Kultury Uczniowskiej w ZSO Nr 1,

15 marca

·  Spotkanie prezesów gminnych spółek,

·  Wspólne posiedzenie komisji problemowych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich,

·  VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Zarządzanie miastem" Miasto 2012 w Katowicach,

·  VIII edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Gwary „Slonzoki niy gynsi” w Gimnazjum
Nr 11,

16 marca

·  „Artystyczne powitanie wiosny, czyli kilka chwil ze sztuką” w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Goduli,

·  Rozstrzygniecie X Miejskiego Konkursu wiedzy dla klas III „Omnibus” w Szkole Podstawowej Nr 18,

17 marca

·  Msza św. w kościele p.w. św. Barbary w Bykowinie inaugurująca obchody święta rzemieślników w Rudzie Śląskiej,

19 marca

·  Otwarcie wystawy w Urzędzie Miasta z okazji Święta Drzewa,

·  Spotkanie Grupy Roboczej Reprezentacji Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,

20 marca

·  Otwarcie nowego punktu sprzedaży Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej,

·  Spotkanie z Andrzejem Zydorczakiem, tłumaczem dzieł Juliusza Verne’a w Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Halembie,

·  Spotkanie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przygotowujące V Metropolitalne Święto Rodziny,

21 marca

·  Powitanie wiosny w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 im Św. Łukasza,

·  Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta,

·  Konferencja podsumowująca projekt „Startuj z nami – bis”, realizowany przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor”,

·  Konferencja prasowa informująca o dacie otwarcia oraz nazwie parku wodnego w rudzie Śląskiej,

·  Finał Miejskiego Turnieju Gier i Zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

22 marca

·  Finał konkursu plastycznego „Nie ma życia bez wody” w Domu Kultury w Bielszowicach,

·  Spotkanie z nauczycielami rudzkich placówek oświatowych,

·  Spotkanie wspomnieniowe poświęcone 70.rocznicy męczeńskiej śmierci I. Nowaka i A. Tiałowskiego,

·  Konferencja Geodetów w Chorzowie,

·  Uroczystości urodzinowe pani Katarzyny Mateja, Honorowej Obywatelki Rudy Śląskiej,

25 marca

·  VII Harcerska Olimpiada Sportowa organizowana przez Hufiec ZHP Chorągiew Ruda Śląska,

·  Wieczór z muzyka rosyjską w Domu Kultury w Bielszowicach,

26 marca

·  Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Godula i Brzegów,

27 marca

·  Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ruda,

28 marca

·  XII Regionalny Turniej w Halowej Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych w hali MOSiR w Halembie,

·  Promocja nowego Zespołu Szkół nr 5.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 28.02. - 28.03.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.04.2012 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:28.03.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 142