ZARZĄDZENIE SP.0050.3.82.2012

 

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

z dnia 30 marca 2012 r.

 

 

            w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2011 rok, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia miasta Ruda Śląska za 2011 rok.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.1 oraz ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142.poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.32 ust.1, ust.2 pkt 4 i art.92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się, co następuje:

 

 

      § 1. Przedstawić Radzie Miasta Ruda Śląska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

 

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2011 rok;

2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045;

3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.

4) Informację o stanie mienia Miasta Ruda Śląska za 2011 rok.

 

 

           § 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

 

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

            § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

 

Grażyna Dziedzic

 

 


Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Wanisz - tel. 322-449-000 do 010 wew. 5172

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie budżetu za 2011r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.04.2012 15:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Fronczek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:15.05.2012 15:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 118