Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

wniosek – formularz 7.20 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

-    mapa z zaznaczeniem źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

-    oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy w świetle ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
  • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
  • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku
  • oświadczenie o nieprzekraczaniu czasu użytkowania źródła spalania paliw

(W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

a)  z pięciu lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1 000 godzin w ciągu roku

b)  z trzech lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku)

  • pełnomocnictwo z wniesioną opłatą skarbową (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa)
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej”

Opłaty

2011 zł - opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanego na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, lub

506 zł - opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanego na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

17 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

płatne w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - do 2 miesięcy.

 

Uwagi

- sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej.

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

 

Tryb odwoławczy

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 10 wew. 4031

tel.: 322-449-063

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację opublikował:Sabina Szczepanik - Tofil
Data publikacji:15.11.2004 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sabina Szczepanik-Tofil
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 1648