Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

-     wniosek – formularz 7.21 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

-    mapa z zaznaczeniem źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

-     zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego

-    oświadczenie o nieprzekraczaniu czasu użytkowania źródła spalania paliw

(W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

a)  z pięciu lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed 19 grudnia 2017 r., oddanego
do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1 000 godzin w ciągu roku,

b)  z trzech lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku)

-    pełnomocnictwo z wniesioną opłatą skarbową (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa)

-     dowód uiszczenia opłaty skarbowej”

Opłaty

120 zł - opłata skarbowa od przyjęcia wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać
na środowisko,

17 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,

17 zł - opłata skarbowa w przypadku wystąpienia o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia,

10 zł - opłata skarbowa w przypadku wydania decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia.

 

płatne w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

-  na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej

-    zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia

-    w przypadku wystąpienia do organu o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, zgłaszający winien uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł

-    w przypadku wydania decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia, zgłaszający winien uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł

-     prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji

-     do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji

-    instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem

-     prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

a)  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji

b)  zakończeniu eksploatacji instalacji

c)  zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b, ustawy – Prawo ochrony środowiska, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c ww. artykułu

w terminie 14 dni odpowiednio od dnia rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji, zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b, ustawy – Prawo ochrony środowiska, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c ww. artykułu

-     należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany”

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 10 wew. 4031

tel.: 322-449-063

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację opublikował:Sabina Szczepanik - Tofil
Data publikacji:15.11.2004 14:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sabina Szczepanik-Tofil
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 736