Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

-     wniosek – formularz 7.21 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

-    mapa z zaznaczeniem źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

-     zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego

-    oświadczenie o nieprzekraczaniu czasu użytkowania źródła spalania paliw

(W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

a)  z pięciu lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed 19 grudnia 2017 r., oddanego
do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1 000 godzin w ciągu roku,

b)  z trzech lat – dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku)

-    pełnomocnictwo z wniesioną opłatą skarbową (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa)

-     dowód uiszczenia opłaty skarbowej”

Opłaty

120 zł - opłata skarbowa od przyjęcia wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać
na środowisko,

17 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,

17 zł - opłata skarbowa w przypadku wystąpienia o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia,

10 zł - opłata skarbowa w przypadku wydania decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia.

 

płatne w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

-  na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej

-    zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia

-    w przypadku wystąpienia do organu o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, zgłaszający winien uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł

-    w przypadku wydania decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia, zgłaszający winien uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł

-     prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji

-     do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji

-    instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem

-     prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

a)  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji

b)  zakończeniu eksploatacji instalacji

c)  zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b, ustawy – Prawo ochrony środowiska, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c ww. artykułu

w terminie 14 dni odpowiednio od dnia rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji, zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b, ustawy – Prawo ochrony środowiska, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c ww. artykułu

-     należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany”

 

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 10 wew. 4031

tel.: 322-449-063

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Sabina Szczepanik - Tofil
Informację wytworzył:Sabina Szczepanik-Tofil
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2004 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.12.2018 09:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.06.2018 18:01 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
19.11.2015 08:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.11.2015 08:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.12.2014 11:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 15:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 10:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2010 13:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.11.2009 10:46 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
04.11.2009 10:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.04.2009 14:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2008 13:44 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.04.2008 13:42 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.04.2008 13:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.11.2007 15:07 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
07.11.2007 15:06 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
07.11.2007 14:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.11.2007 14:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.11.2007 14:43 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
07.11.2007 14:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.11.2007 14:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2007 15:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2007 15:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2007 15:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.01.2007 12:42 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
25.01.2007 09:38 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
24.01.2007 14:41 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
24.01.2007 14:31 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
24.01.2007 14:16 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
10.01.2007 08:43 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
10.01.2007 08:37 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
05.05.2005 09:33 Edycja dokumentu (Sabina Szczepanik - Tofil)
15.11.2004 14:57 Utworzenie dokumentu. (Sabina Szczepanik - Tofil)