Zezwolenie na zbieranie odpadów

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców - parter, hol główny

Urząd Miasta Ruda Śląska – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 7.11 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

 

1) zaświadczenie o niekaralności:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);

2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

4) oświadczenie, że w stosunku do:

a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach,

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

6) posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 – w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych oraz zbierania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,

7) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620),

8) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.

 9) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami), o ile jest wymagana,

10) mapa z zaznaczeniem miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów,

11) tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu),

12) pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa),

13) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana,

- mapa z zaznaczeniem miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów,

- tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu),

- kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnictwo z wniesioną opłatą skarbową (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa),

  - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

616 zł - opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia, płatna w kasie Urzędu Miasta w pokoju 13 na parterze budynku „A", lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Uwagi

- na dowodzie wpłaty należy umieścić informację określającą szczegółowy przedmiot, od którego dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

- przedsięwzięcie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. W przypadku niezgodności tut. Organ odmówi wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

- gdy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia postępowania w zakresie przepisów prawa budowlanego przedsiębiorca winien przeprowadzić to postępowanie przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 4030, 4031 lub 32 244-90-63

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na zbieranie odpadów
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację opublikował:Sabina Szczepanik - Tofil
Data publikacji:15.11.2004 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Morys
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 11:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 673