Wydział Administracyjny informuje, że wszystkie sprawy związane z Biurem Rzeczy Znalezionych można załatwiać:

- telefonicznie, pod numerami telefonów: 32 244 90 98 oraz 32 244 90 00 do 10 wew. 2302

- drogą mailową: um_adm@ruda - sl.pl

- drogą pocztową: Biuro Rzeczy Znalezionych, Urząd Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6)

......................................................................................

Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Administracyjny – II piętro, pokój 230

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

Wymagane dokumenty

W przypadku przekazania rzeczy do Biura - Protokół zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęciu rzeczy (druk dostępny w załączniku poniżej).

W przypadku wystąpienia o wydanie rzeczy:

-  pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), określenie miejsca zagubienia,

-  dowód dokonania opłaty,

-  dowód osobisty do wglądu przy odbiorze rzeczy.

Opłaty

Przy wydawaniu rzeczy, w przypadku wystąpienia kosztów obsługi i przechowywania rzeczy poniesionych przez Urząd.

Termin załatwienia

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

Uwagi

-  wykaz rzeczy obecnie przechowywanych przez Urząd Miasta dostępny w załączniku poniżej,

-  do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Miasta Ruda Śląska, za wyjątkiem:

a.   rzeczy znalezionych w budynkach publicznych lub w innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego, które znalazca obowiązany jest oddać do zarządcy budynku, pomieszczenia otwartego dla publiczności albo innych budynków lub zarządcy środka transportu publicznego,

b. rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, a w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych, dowodów osobistych, paszportów, które należy oddać do najbliższego komisariatu Policji,

c.   rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości, lub których szacunkowa wartość jest mniejsza niż 100 zł, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,

d.   rzeczy o właściwościach powodujących, że dostarczenie ich do Biura i przechowywanie jest niemożliwe,

e.   rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych.

Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadamia o odnalezieniu.

Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez uprawnionego swoich praw do rzeczy przechowywanej.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz.397),

Zarządzenie nr SP.0050.1.103.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego organizację i zakres działania Biura Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

Kontakt

tel.: 322-449-098

e-mail: urzad@rudaslaska.pl

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie do Biura Rzeczy Znalezionych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.12.2021 09:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jolanta Małachowska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:29.12.2021 09:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 4659