PZ.6721.2.2012

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach zlokalizowanych:

 

·        w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ulic: Józefa Piłsudskiego i Gościnnej,

·        w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ulic: Halembskiej i  Mazurskiej,

·        w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ulicy Ptasiej,

·        w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, przy ulicy Basenowej,

·        w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie: ulicy Leśnej, ulicy Ludwika Zamenhofa, ulicy Poli Gojawiczyńskiej,

·        w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej,

·        w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota,

·        w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie alei Piastów Śląskich (autostrady A4)

i ulicy Radoszowskiej,

·        w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach na terenie pomiędzy aleją Piastów Śląskich (autostradą A4), ulicą Wyzwolenia i ulicą Wrzosową,

·        w Rudzie Śląskiej - Orzegowie na terenie usytuowanym w rejonie ulicy Karola Goduli i ulicy Kopalnia Karol.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 647) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Ruda Śląska:

Nr 1100/LXI/ 2010 z dnia 13.05.2010r., Nr 1101/LXI/2010 z dnia 13.05.2010r.,

Nr 1103/LXI/2010 z dnia 13.05.2010r., Nr 1105/LXI/2010 z dnia 13.05.2010r.,

Nr 1124/LXIII/2010 z dnia 24.06.2010 r., NR PR. 0007.149.2011 z dnia 29.06.2011r.,

NR PR.0007.150.2011 z dnia 29.06.2011r., NR PR. 0007.151.2011 z dnia 29.06.2011r.,

NR PR.0007.152.2011 z dnia 29.06.2011r., NR PR.0007.192.2011 z dnia 08.09.2011r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach zlokalizowanych w:

·        w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ulic: Józefa Piłsudskiego i Gościnnej,

·        w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ulic: Halembskiej i Mazurskiej,

·        w Rudzie Śląskiej – Halembie, w rejonie ulicy Ptasiej,

·        w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, przy ulicy Basenowej,

·        w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie: ulicy Leśnej, ulicy Ludwika Zamenhofa, ulicy Poli Gojawiczyńskiej,

·        w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej,

·        w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota,

·        w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie alei Piastów Śląskich (autostrady A4) i ulicy Radoszowskiej,

·        w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach na terenie pomiędzy aleją Piastów Śląskich (autostradą A4), ulicą Wyzwolenia i ulicą Wrzosową,

·        w Rudzie Śląskiej  - Orzegowie na terenie usytuowanym w rejonie ulicy Karola Goduli i ulicy Kopalnia Karol.

 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 5 października do 5 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój nr 319 w godzinach pracy urzędu (pn – śr. 8:00–16:00, czw.: 8:00-18:00, pt: 8:00-14:00).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 października 2012r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pokój nr 212.

 

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić  uwagi  i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ruda Śląska z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2012r.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1)       w formie pisemnej,

2)       ustnie do protokołu,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Grzybowska – tel. 322-449-000 wew. 3193

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o przystąpieniu do dokonania 10-ciu zmian w MPZP.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.09.2012 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:27.09.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.09.2012 12:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 72