Bartosz Pilny 26.11.2012 14:15 wersja do wydruku

AGN.72231-00287/10

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

 

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 30.08.2012 r. oraz 07.11.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest  niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Gęsiej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 997/38 o powierzchni 2000 m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 6 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00026293/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. z póź. zm., przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach (symbol panu MM2). Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MM2.

 

3. Nieruchomość położona jest przy ul. Gęsiej w odległości ok. 100 m od ulicy Edmunda Kokota, posiada kształt prostokąta; grunt jest porośnięty trawą, drzewami i krzewami.

      Zgodnie z opinią KDA.7213.2.58.2011.WK Wydziału Dróg i Mostów z dnia 14.03.2011 r. nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Gęsiej. W celu lokalizacji zjazdu z ww. ulicy na przedmiotową nieruchomość należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu. Obiekty budowlane przy drodze publicznej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od krawędzi jezdni ulicy Gęsiej.

 

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

  • elektroenergetyczna – istniejąca sieć napowietrzna nN, którą należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

       Z uwagi na przebiegającą przez nieruchomość sieć uzbrojenia nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci.

 

W rejonie przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci:

  • wodociągowa – wodociąg o średnicy 40 mm, ułożony wzdłuż ul. Gęsiej; wzdłuż istniejących przewodów należy pozostawić pas o szerokości 2,0 m od osi przewodu wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń.

       Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego; uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska.

  • elektroenergetyczna – istniejąca sieć napowietrzna nN, którą należy zinwentaryzować we własnym zakresie, istnieje możliwość zasilania projektowanych obiektów; dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych;

  • gazowa – gazociąg średniego ciśnienia DN 160 PE posadowiony w rej. skrzyżowania ulic Kokota-Szymanowskiego, który po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło gazu;

  • teletechniczna – ułożona wzdłuż ul.Gęsiej, będąca własnością Telekomunikacji Polskiej S.A.

 

      Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz z dojazdem. Decyzja zezwalająca na wycinkę krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę drzew i krzewów ponosi inwestor. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

W rejonie zbywanej działki brak jest kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta, w związku z czym należy odwodnić nieruchomość poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub do zbiornika retencyjnego. Wykonanie urządzeń wodnych np. studni chłonnych, oraz odprowadzenie wód do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych, oraz nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej i z Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu. Można również rozważyć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  z odwodnienia nieruchomości i połaci dachowych obiektów do potoku Bielszowickiego. Wykonanie wylotu i odprowadzenie wód do potoku Bielszowickiego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgodnień z administratorem cieku, tj. Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Należy zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego (w porze dziennej – 55 dB, w porze nocnej – 45 dB);  do celów grzewczych obiektów należy wykorzystać ekologiczne źródło ciepła.

      Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Bielszowice”, w którym prognozuje się wystąpienie drugiej kategorii terenu górniczego w okresie koncesyjnym tj. do 31.08.2020 r. ; prognozowane obniżenie terenu mogą wynieść W max = 0,6 m; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyśpieszenia drgań powierzchni; stosunki wodne ulegną zmianie; występują złoża innych kopalin. W rejonie obejmującym przedmiotową inwestycję występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym tj. po 31.08.2020 r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

          Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób

zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 04.07.2012 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 140.000,00  

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2013 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 23.01.2013 r. wpłaty wadium w wysokości 7.000,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – ul. Gęsia"; jeżeli jako jeden uczestnik przetargu   wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać  imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Þ      dowodu wpłaty wadium,

Þ      dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MM2,

Þ      pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Þ      pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Þ      aktualnego odpisu z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Þ      notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Þ      pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Þ      pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Þ      pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.400,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

8. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

9. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 90 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty  i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska (pokój 103 lub 104) deklaracji podatkowej   w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nabywcy w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy notarialnej wyżej opisaną nieruchomość gruntową.

 

12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Łatka – 322-449-000 do 010 wew. 2221

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Gęsiej - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.11.2012 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:23.11.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:26.11.2012 14:15