Bartosz Pilny 27.11.2012 15:59 wersja do wydruku

AGN.72231-00224/08

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku u zbiegu ulic Karola Bytomskiego, Głównej i Juliusza Słowackiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

 

Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 11.06.2012 r., 30.07.2012 r.  oraz 17.09.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze czwartego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 2138 m2, zapisane na karcie mapy 1, obręb Wirek, położone w Rudzie Śląskiej - Wirku w rejonie ulic Juliusza Słowackiego, Karola Bytomskiego i Głównej, obejmujące stanowiące całość gospodarczą: działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi 2598/18 o powierzchni 609 m2 (KW nr GL1S/00015494/5) i 2600/19 o powierzchni 903 m2 (KW nr GL1S/00019666/0) oraz prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2595/18 o powierzchni 626 m2 (KW nr GL1S/00014552/3) ustanowione do dnia 05.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości własności Skarbu Państwa. W dziale III KW nr GL1S/00019666/0 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe; dział IV wolny jest od wpisów. Działy III i IV pozostałych ksiąg wolne są od wpisów.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. z póź. zm., działka nr 2600/19 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW2), pozostałe działki - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu MWU2).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MW2 i MWU2.

 

3. Nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej, posiadają nieregularny kształt; grunt jest zatrawiony i porośnięty drzewami i krzewami.

      Zgodnie z opinią KD.7230.6.196.2011.WK Wydziału Dróg i Mostów z dnia 08.08.2011 r. działki nr 2595/18, 2598/18 i 2600/19 posiadają  bezpośredni dostęp do dróg publicznych ww. ulic. Dojazd do zbywanych nieruchomości, ze względu na istniejącą zatokę autobusową oraz przystanek komunikacji miejskiej przy ulicy Głównej powinien odbywać z ulic Juliusza Słowackiego bądź Karola Bytomskiego z tym zastrzeżeniem, że zjazd, ze względów bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, powinien być zlokalizowany w odległości minimum 10 m od skrzyżowania z ulicą Główną. Ponadto obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 8,00 m od krawędzi jezdni ulicy Głównej i 6,00 m od krawędzi jezdni ulic Karola Bytomskiego i Juliusza Słowackiego.

          Zbywający nie posiada dokumentacji dotyczącej sposobu dokonania rozbiórki budynków, jakie były usytuowane na nieruchomościach. Istnieje prawdopodobieństwo, że pod powierzchnią ziemi znajdują się fundamenty z piwnicami.

 

Przez nieruchomości przebiegają sieci:

  • teletechniczna – kanalizacja teletechniczna ze studniami; w przypadku kolizji z urządzeniami należy wystąpić do właściciela sieci o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uzyskaniem pozwolenia na budowę; prace w pobliżu urządzeń należy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego; dla dokładnego ich usytuowania należy w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym właściciela sieci;

  • wodociągowa – 2 przyłącza wodociągowe – o średnicy 40 mm, w tym jedno wyłączone z eksploatacji;

  • elektroenergetyczne – linia kablowa nN i SN posadowiona w granicy wschodniej części działki oraz linia napowietrzna SN przebiega w granicy wschodniej części działki własności Turon Dystrybucja GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach; zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2,0 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla; dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych; istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie;

      Z uwagi na przebiegające przez nieruchomość sieci uzbrojenia nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci.

 

W rejonie przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci:

  • wodociągowe - o średnicy 110 mm (ułożona wzdłuż ul. Bytomskiego) lub o średnicy 200 mm (ułożona wzdłuż ul. Głównej), z których może nastąpić doprowadzenie wody; wzdłuż  przewodów należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2,0 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym);

  • kanalizacyjne – kanały o średnicy 450 mm (ułożony wzdłuż ul. Bytomskiego), 400 mm (ułożony wzdłuż ul. Głównej) i 200 mm (ułożony wzdłuż ul. Słowackiego), do których można odprowadzić ścieki bytowe,

  • gazowe – niskiego ciśnienia DN 90 PE i DN 200 PE posadowiona na południe i zachód od przedmiotowego terenu, które po przeliczeniu opłacalności inwestycji mogą stanowić źródło zasilania,

  • ciepłownicza – istnieje możliwość przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej własności PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Ostateczna decyzja o podłączeniu do sieci oraz określenie warunków dostawy ciepła do planowanych obiektów kubaturowych nastąpi po sprecyzowaniu zapotrzebowania na ciepło.

 

      Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz z dojazdem. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę drzew i krzewów ponosi inwestor. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. W trakcie robót budowlanych inwestor winien utrzymywać czystość drogi dojazdowej do placu budowy, szczególnie w okresie intensywnych opadów deszczu oraz suszy.

Wody opadowe należy zagospodarować w granicy nieruchomości zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   z siedzibą w Rudzie Śląskiej i z Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu. Niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym; niwelacja nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

      Należy zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego (w porze dziennej – 55 dB, w porze nocnej – 45 dB); w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie może ona stwarzać uciążliwości dla najbliższego otoczenia i winna zamknąć się w granicach nieruchomości; ruch samochodów związanych z prowadzoną działalnością nie może stwarzać uciążliwości dla najbliższego otoczenia; przy obiektach należy wyznaczyć miejsca postoju samochodów obsługujących oraz korzystających z obiektów.

      Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze górniczym KWK „Pokój”, na którym prognozuje się wystąpienie trzeciej kategorii terenu górniczego. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni; prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść 1,60 m; występują zroby płytkiej eksploatacji pokładu 402. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują dokumentowe zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym tj. po 2020 r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

          Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 07.02.2012 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 190.000,00  

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Osoby przystępujące do przetargu będą musiały złożyć oświadczenie, w którym zobowiążą się do nabycia prawa własności działek nr: 2598/18, 2600/19 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 2595/18 jako jednego kompleksu. Nabycie jednej z ww. działek jest niemożliwe.

 

5. Nabywca będzie zobowiązany do ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2595/18. Aktualnie opłata roczna według stawki 3% wynosi 845,10 zł. Opłaty roczne płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

6. Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2013 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 04.01.2013 r. wpłaty wadium w wysokości 9.500,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Słowackiego-Bytomskiego-Główna"; jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Þ      dowodu wpłaty wadium,

Þ      dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej  nieruchomości,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów  oznaczonych symbolami  MW2 i MWU2,

Þ      pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Þ      pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Þ      aktualnego odpisu z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Þ      notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Þ      pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Þ      pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Þ      pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,

Þ      pisemnego oświadczenia, że uczestnik nabywa prawo własności działek nr: 2598/18, 2600/19 oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 2598/18 jako jednego kompleksu.

 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.900,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

8. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

9. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 90 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty  i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nabywcy w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy notarialnej wyżej opisaną nieruchomość gruntową.

 

12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentacje niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,   

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem,

c) ponosić na rzecz Skarbu Państwa opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2595/18, poczynając od roku 2013.

 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Danuta Nocko – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2221

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Bytomskiego, Głównej i Słowackiego - ogłoszenie czwartego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:27.11.2012 15:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:26.11.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:27.11.2012 15:59