Bartosz Pilny 30.11.2012 11:47 wersja do wydruku

AGN.72231-00057/09

 

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

I. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Na Łąkach, oznaczona numerem geodezyjnym 2501/395 o powierzchni 1922m2, zapisana na karcie mapy 9 obręb Ruda oraz w księdze wieczystej Nr GL1S/00007197/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. W dziale III księgi wieczystej wpisane są ciężary, dział IV wolny jest od wpisów. Nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska jest wolna od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 05.11.2012 r.

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz.2383 z dnia 20.07.2006 r. z późn. zm. zbywana nieruchomość  stanowi  teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (symbol planu P1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę produkcyjną w tym: zakłady górnicze, obiekty magazynowo-składowe oraz związane obsługą komunalną. Przeznaczenie dopuszczalne:

- usługi związane z funkcjonowaniem oraz niezbędne dla obsługi funkcji podstawowej,

- obiekty zaplecza socjalnego, szkoły przyzakładowe,

- funkcja mieszkaniowa dla osób związanych z prowadzeniem działalności przewidzianej na przedmiotowych terenach,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w tym indywidualne oczyszczalnie ścieków,

- trasy i urządzenia komunikacyjne oraz pojazdów (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, garaże, place manewrowe, stacje paliw itp.),

- zieleń urządzona, zadrzewienia, zakrzewienia.

Minimum 15 % powierzchni działki winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) wynosi 70 %. 

 

II. Zbywana nieruchomość położona jest w dzielnicy Ruda w rejonie ulicy Na Łąkach. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno-magazynowo-składowa. Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren porośnięty jest krzewami i drzewami. Usunięcie drzew  i  krzewów kolidujących z zabudową i dojazdem wymaga uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, odrębnym tokiem postępowania administracyjnego. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może być wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę i krzewów ponosi inwestor. Na działce znajdują się odpady poprzemysłowe w postaci m. in. gruzu, których usunięcie może nastąpić w trybie ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. Nr 185  z 2010 r., poz. 1243 z późn. zm.).

 

Dojazd do zbywanej nieruchomości odbywa się z drogi publicznej ulicy Na Łąkach istniejącą drogą dojazdową (poprzez działki nr: 1936/395, 1319/257, 1948/394, 1952/257, 1941/245, 1950/238, 1938/245, 1944/394, 1924/395), stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska.

Doprowadzenie wody może nastąpić z wodociągu o średnicy 100 mm ułożonego wzdłuż ulicy Na Łąkach. Ścieki bytowe można odprowadzić do kanału o średnicy 800 mm biegnącego w rejonie nieruchomości. Ścieki można również odprowadzać do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego, przy czym uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. Ścieki produkcyjne należy wstępnie podczyścić w sytuacji, jeżeli ich parametry przekroczą wartości dopuszczalne podane w uzgodnieniu TDU/500/69/12 z dnia 11.04.2012 r. W rejonie zbywanej nieruchomości brak jest kanalizacji deszczowej mogącej być odbiornikiem dla wód pochodzących z odwodnienia terenu. Można rozważyć możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzeki Bytomki po uzgodnieniu warunków z administratorem cieku i uzyskaniu pozwolenia wodno - prawnego. W przypadku braku takiej możliwości wody z terenu nieruchomości należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Inwestor winien dokonać odwodnienia połaci dachowych oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Wzdłuż przewodów wodno – kanalizacyjnych należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym). Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej należy uzgodnić z Przedsiębior-stwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej oraz Wydziałem Dróg  i Mostów tut. Urzędu.

Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Na przedmiotowym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenegetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja GZE S. A. W rejonie zbywanej nieruchomości przebiega czynna sieć gazowa podwyższonego średniego ciśnienia  DN 500 CN 1,6 MPa (minimalna odległość zabudowy od gazociągu wynosi 10 m). Przyłączanie odbiorców do sieci gazowej będzie realizowane po wykonaniu analizy opłacalności.

Działka znajduje się w zlikwidowanym obszarze górniczym KWK „Bobrek”.

 

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Nr 391 z 2012 r.), uchwałą Rady  Miasta  Ruda Śląska  Nr 994/LVI/2006 z  dnia 30.03.2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. - o odpadach (tekst jedn. Dz. U. Nr 185  z 2010 r., poz. 1243 z późn. zm.).  

 

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, wykonania zjazdu z drogi publicznej, a ponadto ponieść koszty usunięcia drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 222) z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.  

 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 170.000,00 zł.

Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %). 

 

III. Przetarg odbędzie się w dniu 04.01.2013 r. o godz.11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

 

1. dokonanie w terminie do dnia 28.12.2012 r. wpłaty wadium w wysokości 8.500,00 zł przelewem  na  konto:  Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628  ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd  Miasta  Ruda  Śląska,  z  dopiskiem  „wadium  – rej.  ul. Na Łąkach”, jeżeli  jako  jeden  uczestnik  przetargu  wystąpi  więcej  niż  jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

 

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu wpłaty wadium,

b) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

c) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

d) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

e) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

f) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu  się z treścią  niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów,

- w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

g) pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),  

h) pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli działka będzie nabywana przez jednego z małżonków,   

i) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

 

IV. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie  wynosi 1.700,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

V. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

VI. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). 

Wygrywający  przetarg  będą ponosić  wszelkie opłaty  i  podatki  związane  z  zawarciem  aktu  notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

VII. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

VIII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

IX. Nabywca gruntu zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

1) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

 

2) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska tut. Urzędu,

 

3) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany będzie do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska - tel. 322-449-000 wew. 2220

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Na Łąkach - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:30.11.2012 11:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:30.11.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:30.11.2012 11:47