Bartosz Pilny 05.12.2012 10:31 wersja do wydruku

AGN.6871.1.115.2011

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH PRZY ULICY CEGIELNIANEJ Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH ORAZ POD DROGĘ DOJAZDOWĄ.

 

 

1. Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat - z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Cegielnianej, oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 3747/221 o powierzchni  1734 m2,

- 3748/221 o powierzchni  1942 m2,

obręb Kochłowice, karta mapy 2, KW nr GL1S/00031362/9 (działy III i IV są wolne od wpisów).

Każda z ww. działek zostanie oddana w użytkowanie wieczyste łącznie z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 29.06.2109 r. udziału wynoszącego 1/5 części działki nr 3746/221 o powierzchni 749m2 , obręb Kochłowice, karta mapy 2, KW nr GL1S/00041515/0 (działy III i IV są wolne od wpisów) – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami – działka nr 3747/221 stanowi teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  tereny  użytków zielonych i fragmentarycznie  teren ulic dojazdowych (symbol planu MN2, ZN2 i KD1/2), działka nr 3748/221 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zielonych (symbol planu MN2 i ZN2) natomiast działka nr 3746/221 stanowi teren ulic wewnętrznych (symbol planu KDW).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami  MN2, ZN2, KD1/2 i KDW.

 

3. Zbywane nieruchomości o nieregularnych kształtach położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zielonych, są porośnięte trawą, krzewami i drzewami. Teren jest  nachylony w kierunku południowym. Dojazd do działek inwestycyjnych winien się odbywać z drogi publicznej ulicy Cegielnianej przez działkę nr 3746/221.

W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na zbywany grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.

 

W rejonie przedmiotowych nieruchomości przebiegają sieci:

- wodociągowa o średnicy 63 mm, z której może nastąpić doprowadzanie wody,

- kanalizacyjna o średnicy 250 mm, ułożona wzdłuż ul. Cegielnianej, do której można odprowadzić ścieki bytowe. Alternatywnie ścieki bytowe można odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego – uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.  Wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2,00 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym).

Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz z Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu.

W rejonie zbywanych działek Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej, nie istnieje możliwość podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze zabudowy.

Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE. Na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja  GZE S.A.

Na przedmiotowym terenie brak urządzeń telekomunikacyjnych.

Najbliższe źródło gazu (GAZ ZIEMNY –PN-C-04753-E) dla projektowanych obiektów (po przeliczeniu opłacalności inwestycji)  może stanowić gazociąg niskiego ciśnienia DN 225 PE posadowiony w ulicy Piłsudskiego (ok. 300 mb od przedmiotowych działek).

Zbywane działki położone są na obszarze górniczym Kompanii Węglowej S.A. – Oddział KWK „Halemba-Wirek”, na którym nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego. W okresie koncesyjnym, tj. do 31.08.2020 r. istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia  górniczego wywołujących przyspieszenia drgań  powierzchni o maksymalnej wartości a≤200 mm/s2, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin, w stropie karbonu w rejonie nieruchomości przebiega uskok IV o zrzucie h~10 m i biegu SW-NE; nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla przedmiotowej nieruchomości(zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe). Ww. działki  zlokalizowane są również w granicach terenu górniczego „Ruda Śląska – Radoszowy” Kopalni „Wujek” i zostaną objęte wpływami projektowanej eksploatacji górniczej odpowiadającej II kategorii przydatności terenu do zabudowy.

             W rejonie zbywanych gruntów brak jest kanalizacji deszczowej będącej własnością oraz w utrzymaniu miasta, mogącej być odbiornikiem dla wód opadowych z odwodnienia przedmiotowych nieruchomości. Odbiornikiem dla wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości oraz połaci dachowych może być rów terenowy przebiegający na południe od opiniowanych działek, po uprzednim wykonaniu obliczeń hydraulicznych rowu (w zakresie  możliwości przejęcia dodatkowych wód). Wykonanie wylotu i odprowadzenie wód do rowu wymaga uzyskania pozwolenia  wodnoprawnego  po uzgodnieniu warunków z właścicielem rowu. W przypadku braku możliwości odprowadzania wód do rowu terenowego, należy odwodnić nieruchomości poprzez odprowadzanie wód własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Równocześnie informuje się, że dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiednich nieruchomości jest zabronione.

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę drzew i krzewów ponosi inwestor. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu odrębnym tokiem postępowania.  Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym. Niwelacja terenu nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice terenu inwestycji.

          Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej należy zachować nw. warunki:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

- przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przewidzieć postępowanie zgodne z przepisami o ochronie środowiska.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

             Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 08.11.2012 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

4. Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:

a) dla działki nr 3747/221 wraz z udziałem 1/5 części w działce nr 3746/221 - 225.506,00 zł, w tym:

      - działka inwestycyjna    206.175,00 zł (91,4%),

      -  udział w drodze            19.331,00 zł (8,6%),

b) dla działki nr 3748/221 wraz z udziałem 1/5 części w działce nr  3746/221  -   241.602,00 zł, w tym:

      - działka inwestycyjna    222.271,00 zł (92%),

      -  udział w drodze            19.331,00 zł  (8%).

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:

- pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny,

- opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem  VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, wynosi  4 lata od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Niezachowanie terminu wybudowania budynku może skutkować dodatkowymi opłatami rocznymi niezależnymi od opłat za użytkowanie wieczyste.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 23.01.2013 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia  16.01.2013 r. przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, wpłat wadium z dopiskiem:

"wadium – ul. Cegielniania, dz. nr 3747/221 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 część działki 3746/221” – w wysokości   11.300,00 zł;

"wadium – ul. Cegielniania, dz. nr 3748/221 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 część działki 3746/221” – w wysokości  12.100,00 zł.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

 

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Ø       dowodu wpłaty wadium,

Ø       dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami  MN2, ZN2, KDW, KD1/2,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Ø       pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Ø       pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Ø       aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Ø       notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Ø       pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Ø       pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Ø       pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi:

- dla działki nr 3747/221 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 część działki 3746/221 – 2.260,00 zł;

- dla działki nr 3748/221 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 część działki 3746/221 – 2.420,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty I opłaty z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

         Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) zakończyć zabudowę, za którą uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym w ciągu 4 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić  podstawę do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej  użytkownika wieczystego gruntu,

e) uiszczać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego,

f) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z  2010 r., poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Belzyt – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2220

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Cegielnianej - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:05.12.2012 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:30.11.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:05.12.2012 10:31