Bartosz Pilny 05.12.2012 10:41 wersja do wydruku

AGN.680.1.3/2011

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – RUDZIE PRZY ULICY JANA GIERAŁTOWSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Jana Gierałtowskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 1451/43 o powierzchni 1052 m2 obręb Ruda, karta mapy 11, KW nr GL1S/00028570/6 (dział III i  IV ww. księgi prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej jest wolny od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami ww. działka stanowi teren obsługi samochodowej – stacje paliw, usługi techniczne motoryzacji, myjnie samochodów (symbol planu KS1). 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem KS1.

 

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielo – i jednorodzinnej. Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą, drzewami i krzewami, posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta. Teren jest pochyły, nieogrodzony. Działka ma dostęp do drogi publicznej ulicy Gierałtowskiego. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków jego lokalizacji.

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

- energetyczne - istniejące na wskazanym terenie napowietrzne Nn należy zinwentaryzować we własnym zakresie, wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON-u należy wykonywać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE; dokładne położenie naniesionych kabli należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie; o nadzór nad prowadzonymi robotami należy wystąpić do Spółki,

- teletechniczne - w przypadku kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę) należy wystąpić o podanie warunków technicznych lub zabezpieczenia istniejących urządzeń teletechnicznych,

- kanalizacyjne – kanał o średnicy 600 mm, przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne nie będące na majątku ani w eksploatacji  PWiK; ścieki bytowe można odprowadzić do kanału o średnicy 600 mm; ścieki pochodzące z usług należy wstępnie podczyścić w sytuacji, jeżeli ich parametry przekroczą wartości opisane w uzgodnieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej; wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2,00 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym).

 

Przyszły właściciel na etapie uzgodnienia dokumentacji projektowej włączenia do sieci wod-kan zobowiązany będzie dostarczyć do PWiK notarialne poświadczone oświadczenie wraz z wpisem do księgi wieczystej, mocą którego działka nr 1451/43, zostanie obciążona nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Obciążenie działki polegać będzie na:

- umożliwieniu Przedsiębiorstwu dostępu do zainstalowanych przewodów wod-kan w celu ich  wymiany, modernizacji względnie konserwacji,

- zakazie zabudowy budowlą lub trwałym urządzeniem pasa o szerokości 2,0 m znajdującego się nad przewodem.

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- gazowe – gazociągi  niskiego  ciśnienia,  istnieje  możliwość  zasilenia  projektowanego  obiektu  z gazociągu o średnicy 200 w ul. Gierałtowskiego i w ul. Piastowskiej o średnicy 150 mm, które po przeliczeniu opłacalności mogą stanowić źródło gazu;

- elektroenergetyczne – istnieje zapewnienie dostawy energii elektrycznej do projektowanych obiektów;

- wodociągowa - doprowadzenie  wody  może  nastąpić  przewodem   PE z wodociągu o średnicy 150mm.

            W przedmiotowym terenie brak jest kanalizacji deszczowej będącej własnością  Miasta. Wody opadowe należy zagospodarować w granicy nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rozwiązanie gospodarki  wodno-ściekowej  i  odwodnienie   terenu   oraz  połaci   dachowych   obiektów   należy   uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

             Na zbywanej nieruchomości nie istnieje możliwość podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać zabudowy zgodnej z planem zagospodarowania przestrzennego.

Na ww. terenie TAURON S.A. nie posiada urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Szczegóły w zakresie układu zasilania i terminu dostawy energii elektrycznej  oraz  obowiązki  stron dotyczące rozliczeń majątkowo – finansowych zostaną określone w „Warunkach przyłączenia”.

Lokalizacja obiektów przeznaczonych pod działalność gospodarczą wymaga pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej. Charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione  były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Dla inwestycji mogących  pogorszyć  stan  środowiska  należy  przewidzieć postępowanie  zgodne   z   przepisami o ochronie środowiska.

Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. Odział KWK „Pokój” planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK  „Pokój”,   który   znajduje się  poza   granicą   zasięgu wpływów projektowanej eksploatacji górniczej. Górotwór w przedmiotowym   terenie  osiągnął  stan asymptotyczny i w następnych latach nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a≤30mm/s2. Stosunki wodne nie ulegną  zmianie, nie występują złoża innych kopalin, nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej nieruchomości, w szczególności zbyt płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki oraz deformacje nieciągłe. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe  do  zagospodarowania  po  okresie koncesyjnym tj. po 2020r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno – ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

Według opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków na wskazanym terenie projektowane obiekty powinny nawiązywać swoją formą, zastosowanymi materiałami oraz gabarytami do istniejącej zabudowy dzielnicy.

 W przypadku lokalizacji na przedmiotowym gruncie inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U  Nr 213, poz. 1397), zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) inwestor winien uzyskać decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna  zostać ujęta w projekcie budowlanym. Jednocześnie informuje się, że niwelacja terenu nie może spowodować zachwiana stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie. Do  celów  grzewczych   obiektów   należy   wykorzystać   ekologiczne   źródło   ciepła.

             Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243). Utrzymanie czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  Dz.U.  z  2005 r., Nr 236, poz.  2008  z  późniejszymi  zmianami),  uchwałą  Rady Miasta  Ruda Śląska  Nr  994/LVI/2006 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska. Budowa nowego oświetlenia terenów publicznych związana   z   realizacją   ewentualnej   inwestycji   na   zbywanej   nieruchomości   obciąża kosztem i staraniem inwestora, a dokumentacja z tym związana powinna być uzgodniona z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

             Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 01.08.2012 r.

 Pierwszy i drugi przetarg, które  odbyły się dnia 20.09.2012 r. i  19.11.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:  80.000,00 zł,

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2013 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia  11.01.2013 r. wpłaty wadium w wysokości: 4.000,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Gierałtowskiego”. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Ø       dowodu wpłaty wadium,

Ø       dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami KS1,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Ø       pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Ø       pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Ø       aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Ø       notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Ø       pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Ø       pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Ø       pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 800,000  zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 90 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

           Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

           Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Belzyt – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2220

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Gierałtowskiego - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:05.12.2012 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:30.11.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:05.12.2012 10:41