Bartosz Pilny 05.12.2012 10:48 wersja do wydruku

AGN.680.1.91.2011

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – RUDZIE PRZY ULICY WIKTORA BUJOCZKA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA ORAZ DROGĘ DOJAZDOWĄ.

 

 

1. Do sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego przeznaczona jest nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Wiktora Bujoczka, obręb Ruda, karta mapy 8, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00019660/8, obejmująca działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 1769/108 o powierzchni 943 m², zabudowaną budynkiem gospodarczym o powierzchni 18 m2 przeznaczonym do rozbiórki - z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

- udział wynoszący 1/6 część w działce nr 1767/108 o powierzchni 1046 m² - z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami ww. działka nr 1769/108 stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową (symbol planu MNU1), działka nr 1767/108 stanowi teren ulic wewnętrznych  (symbol planu KDW i fragmentarycznie MNU1). Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami  MNU1 i KDW.

 

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej. Konfiguracja terenu jest płaska. Działka 1769/108 jest zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 18 m2 – przeznaczonym do rozbiórki. Ponadto na jej terenie znajdują się pozostałości po poprzedniej zabudowie. Działka posiada nieregularny kształt, jest porośnięta drzewami i krzewami. Dojazd do nieruchomości z ulicy Bujoczka odbywać się będzie  działką nr 1767/108. Zjazd należy zlokalizować w odległości przynajmniej 10m od skrzyżowania z ulicą Wiktora Bujoczka. Obiekty budowlane winny być usytuowane w odległości co najmniej 8m od krawędzi  jezdni ulicy Bujoczka.

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

- kanalizacyjna nie będąca własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej, wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2,0 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym),

- wodociągowa, doprowadzenie wody może nastąpić z wodociągów o średnicy 63mm lub 110mm.  Nabywca działek  zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o szczegółowe warunki przyłączenia do sieci wod-kan. Ścieki bytowe można odprowadzić do kanalizacji o średnicy 400mm ułożonej wzdłuż ulicy Bujoczka. Alternatywnie, po uzyskaniu zgody właściciela kanalizacji, ścieki bytowe będzie można odprowadzić do kanału o średnicy 300mm.

- energetyczna, istniejące na wskazanym terenie  linie napowietrzne  Nn należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE. Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). O nadzór nad prowadzonymi robotami należy wystąpić do Spółki.

Górnośląska Spółka Gazownictwa nie eksploatuje sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia na przedmiotowym terenie. Najbliższe źródło gazu (GAZ ZIEMNY –PN-C-04753-E) dla projektowanych obiektów (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) stanowić będzie  (po zakończeniu inwestycji) projektowany gazociąg niskiego ciśnienia DN 100 stal  posadowiony w odległości 200 mb. od ul. Bujoczka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wyznaczenia do zbycia ww. nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

- przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

W ww. rejonie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej, nie istnieje możliwość podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze zabudowy.

Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. Odział KWK „Pokój” planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Pokój”,  który znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych projektowanej eksploatacji górniczej, górotwór w przedmiotowym rejonie osiągnął stan asymptotyczny i w następnych latach nie prognozuje się wystąpienia obniżeń terenu, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a≤20mm/s2, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin, nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej nieruchomości w szczególności zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki oraz deformacje nieciągłe.

W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 2020 r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno – ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

Projektowane budynki winny nawiązywać swoją formą, zastosowanymi materiałami oraz gabarytami do istniejącej zabudowy dzielnicy, nie dopuszcza się zastosowania na elewacji nowych obiektów materiałów mało szlachetnych, takich jak blacha czy plastikowy siding.

Zbywana nieruchomość jest zatrawiona oraz porośnięta drzewami i krzewami. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę drzew i krzewów ponosi inwestor. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

W przedmiotowym rejonie brak jest kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta, w związku z czym  nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny nieutwardzony teren, do studni chłonnych lub do zbiornika retencyjnego. Wykonanie urządzeń wodnych jw. oraz odprowadzenie wód do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych, oraz nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie nieruchomości należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz z Wydziałem Dróg i Mostów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

             Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 31.07.2012 r.

Pierwszy i drugi przetarg, które  odbyły się dnia 14.09.2012 r. i  16.11.2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

             Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:  80.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2013 r. o godz. 930 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia  11.01.2013 r. wpłaty wadium w wysokości: 4.000,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Bujoczka”.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Ø       dowodu wpłaty wadium,

Ø       dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia  o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MNU1 i KDW,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Ø       pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Ø       pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Ø       aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Ø       notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Ø       pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Ø       pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Ø       pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 800,000  zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 90 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

        Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

            Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Belzyt – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2220

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Bujoczka - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:05.12.2012 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:30.11.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:05.12.2012 10:48