Bartosz Pilny 06.12.2012 10:49 wersja do wydruku

AGN.72231-00155/10

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Barbary, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1915/158 o powierzchni 1207 m2, obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 4 oraz   w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00013152/2. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część działki zbywanej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1916/158 o powierzchni 433 m2, obręb Kochłowice, k.m. 4 oraz   w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042552/8. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działki nr: 1915/158 i 1916/158 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1.

 

3. Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w odległości  ok. 300 m od oczyszczalni ścieków; działka inwestycyjna posiada nieregularny kształt, zbliżony do litery „L”; występuje nieznaczny spadek terenu w kierunku północnym; grunt jest zatrawiony i porośnięty w części drzewami oraz krzewami.

Nieruchomość inwestycyjna posiada dojazd z drogi publicznej ul. Barbary przez działkę nr 1916/158. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.

 

Przez nieruchomości przebiegają sieci:

  • kanalizacyjne – kanalizacja tłoczna o średnicy 225 mm  i przyłącza kanalizacyjne; z uwagi na przebiegające przez działki inwestycyjne sieci wzdłuż istniejących przewodów

 

należy pozostawić pas o szerokości 2,0 m od osi przewodu wolny od wszelkiej zabudowy trwałych nasadzeń; nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci.

 

W rejonie przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci:

  • wodociągowa – wodociąg o średnicy 90 mm, ułożony wzdłuż ul. Barbary, z którego może nastąpić doprowadzenie wody;

  • elektroenergetyczne – istniejące linie kablowe nN i SN, linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie; istnieje możliwość zasilania projektowanych obiektów;

  • gazowa – gazociąg niskiego ciśnienia DN 110 PE posadowiony w ulicy Barbary, który po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło gazu;

  • kanalizacyjna – kanalizacja sanitarna o średnicy 600 mm, do której można odprowadzić ścieki bytowe od studni k361 w kierunku przepompowni ścieków lub studni k197 w kierunku oczyszczalni ścieków „Barbary”; z uwagi na przebiegające przez działki inwestycyjne sieci wzdłuż istniejących przewodów należy pozostawić pas  o szerokości 3,0 m od osi przewodu wolny od wszelkiej zabudowy trwałych nasadzeń; nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci.

 

W przypadku związanych z faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  

Niwelacja terenu pod projektowaną zabudowę mieszkaniową winna zostać ujęta w projekcie budowlanym oraz nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

Wody opadowe należy zagospodarować w granicach nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu w sposób umożliwiający prawidłowe odwodnienie nieruchomości, nie powodujące zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, natomiast odwodnienie połaci dachowych obiektów  i terenu z Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu.

Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę drzew i krzewów ponosi inwestor. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

Zgodnie z opiniami Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach przedmiotowe działki zlokalizowane na Terenie Górniczym „Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów” w granicach Obszaru Górniczego „Kochłowice” postawionego w stan likwidacji rejonu „Wirek” KW S.A. Oddziału KWK „Halemba –Wirek”, poza wpływami projektowanej eksploatacji górniczej. Nie wystąpią obniżenia terenu; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołującego przyspieszenia drgań powierzchni o wartościach  do 100 mm/s2; stosunki wodne nie ulegną zmianie; nie występują złoża innych kopalin; nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla przedmiotowych działek, w szczególności: wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby, szybiki, deformacje nieciągłe. W rejonie obejmującym zbywany grunt występują udokumentowane zasoby bilansowe KWK Pokój, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 2020 r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki ekonomiczno – techniczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

         Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30.07.2012 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:

- dla działki nr 1915/158 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część działki nr 1916/158 –179.200,00 zł Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2013 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 10.01.2013 r. wpłaty wadium w wysokości 9.000,00 zł   przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – ul. Barbary"; jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Þ      dowodu wpłaty wadium,

Þ      dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1,

Þ      pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Þ      pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Þ      aktualnego odpisu z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Þ      notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Þ      pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności

Þ      nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Þ      pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje

rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy

również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami

lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Þ      pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.800,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty  i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

10. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nabywcy w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy notarialnej wyżej opisaną nieruchomość gruntową.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu

zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,   

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania  i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Łatka - tel. 322-449-000 do 010 wew. 2221

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Barbary - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.12.2012 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:04.12.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:06.12.2012 10:49