wersja do wydruku Bartosz Pilny 06.12.2012 15:47

Moderowanie, nadzór metodologiczny i merytoryczny nad procesem opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska wraz z opracowaniem metodologii jej wdrażania i aktualizowania.

AF.061.1.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Ruda Śląska

Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

Jednostka prowadząca:

Wydział Rozwoju Miasta, tel. 32 244 90 49, 32 244 90 00 wew. 3062, e-mail: fundusze@ruda-sl.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Moderowanie, nadzór metodologiczny i merytoryczny nad procesem opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska wraz z opracowaniem metodologii jej wdrażania i aktualizowania.

 

Zakres prac związany z przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta powinien obejmować m.in.:

1. Przeprowadzenie, we współpracy z Zamawiającym, diagnozy społeczno-gospodarczej Miasta Ruda Śląska.

Diagnoza powinna zawierać m.in. informacje o:

- sytuacji społecznej i demograficznej,

- kapitale społecznym,

- zasobach środowiska naturalnego,

- zasobach pracy,

- położeniu i otoczeniu Miasta,

- potencjale gospodarczym,

- potencjale kulturalnym, naukowym i technicznym,

- poziomie infrastruktury,

- specyfice kulturowej Miasta.

Podczas prac nad diagnozą powinien zostać opracowany sposób zbierania informacji i usystematyzowania danych, jakie można pozyskać z dostępnych źródeł, w tym: urzędowych, miejskich i  z instytucji działających poza Miastem. Wypracowane tu mechanizmy pozwolą na prowadzenie urzędowej bazy danych o Mieście, która następnie zostanie wykorzystana na etapie monitorowania Strategii.

 

2. Przeprowadzenie analiz, w tym analizy SWOT, wraz z analizą wzajemnych oddziaływań silnych i słabych stron, szans i zagrożeń (macierz  SWOT) i drugiej zaproponowanej przez Wykonawcę.

Wyżej wymienione analizy powinny być przeprowadzone wspólnie z zespołem wyznaczonym do opracowania Strategii.

 

3. Przeprowadzenie warsztatów z zespołem przygotowującym Strategię w celu wypracowania Wizji Rozwoju Miasta.

Wizja, jako ogólny cel, będzie zawierać pewien system wartości wyznaczający kierunki prac nad określeniem celów strategicznych i operacyjnych. Przyjęte tu wartości będą podstawą do wyznaczenia priorytetów i przyjęcia kryteriów doboru projektów do realizacji.

 

4. Przeprowadzenie warsztatów oraz uzgodnienie metody budowania zespołów, które będą brały udział w pracach nad określeniem celów strategicznych i operacyjnych oraz sposobów ich realizacji wśród  głównych grup interesariuszy. Opracowanie raportu z przebiegu i ustaleń warsztatów.

 

5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie uzgodnionej z Zamawiającym oraz opracowanie raportu.

Konsultacje społeczne mają zapewnić uspołecznienie procesu powstawania Strategii i powinny być rozumiane szeroko. Po pierwsze, jako źródło pozyskiwania danych pierwotnych np. związanych z kapitałem społecznym oraz wizerunkiem miasta wśród mieszkańców i poszukiwaniem jego silnych stron i po drugie jako konsultacje całego dokumentu lub założeń do niego.

Winny one być prowadzone w taki sposób aby dać możliwość wypowiedzenia się jak największej liczbie osób (mieszkańców) i umożliwić zaproszenie do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk życia społeczno-gospodarczego Miasta np. radnych, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli znaczących inwestorów i zakładów pracy, liderów organizacji pozarządowych, formalnych i nieformalnych, naukowców mieszkających w Rudzie Śląskiej lub realizujących tu swoje projekty badawcze, parafii itp.

 

6. Zaproponowanie sprawdzonych przez oferenta metodologii i narzędzi wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii oraz przygotowanie i wyposażenie pracowników Zamawiającego w zakresie stosowanych narzędzi w celu zapewnienia ciągłości prac nad realizacją Strategii.

Zaproponowana metodologia powinna uwzględniać doświadczenia zebrane na etapie prac nad diagnozą miasta. Stworzone mechanizmy powinny dać narzędzia monitorowania realizacji całej strategii, jak również poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych oraz projektów składających się na realizację Strategii.

 

III. DOŚWIADCZENIE:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które przygotowały  strategie rozwoju lub inny dokument strategiczny dla co najmniej dwóch miast na prawach powiatu przez ostatnie 10 lat i posiadają w zespole osobę z tytułem naukowym co najmniej doktora.

Prosimy o zaprezentowanie się poprzez wymienienie opracowanych dokumentów wraz z opisem metodologii ich wykonania oraz o informację, jaki dorobek naukowy w dziedzinie zarządzania strategicznego jst lub pokrewnych mają Państwa współpracownicy w ostatnich pięciu latach (2008-2012).

 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu raportu z kluczowych etapów pracy nad Strategią (np. z warsztatów) oraz do  ścisłej współpracy z Zamawiającym.

 

IV. WYBÓR WYKONAWCY:

Prosimy o podanie ceny zamówienia obejmującej:

Moderowanie, nadzór metodologiczny i merytoryczny nad procesem opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska wraz z opracowaniem metodologii jej wdrażania i aktualizowania.

Przy wyborze oferenta będzie wzięta pod uwagę zaproponowana cena maksymalnie 30 punktów (zgodnie z niżej opisanym wzorem) i stosowana metodologia maksymalnie 70 punktów (indywidualna ocena członków zespołu). Wybrany zostanie oferent, który otrzyma największą liczbę punktów (cena + metodologia).

 

Punktacja za cenę będzie obliczona w następujący sposób:  C= (Cn/Cz x 0,3 )x100

C -        punkty za cenę,

Cn -      najniższa zaoferowana cena,

Cz -      cena zaoferowana.

 

Oferenci zostaną poproszeni o przedstawienie metodologii pracy na spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego. Spotkania odbędą się około 2 tygodnie po otwarciu ofert. Termin spotkania zostanie indywidualnie uzgodniony z Oferentem.

 

Z wybranymi Oferentami, którzy przedstawią najlepsze oferty zostaną przeprowadzone negocjacje, których przedmiotem będzie między innymi ustalenie harmonogramu prac, ilość osób zaangażowanych w projekt, termin realizacji  i zapisy umowy. W trakcie negocjacji oferowana cena netto nie może ulec zwiększeniu.

Termin spotkania zostanie indywidualnie uzgodniony z Oferentem.

 

V. OFERTA I SPOSÓB JEJ ZŁOŻENIA:

  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym lub według takiego samego schematu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

  3. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i opatrzonej pieczęcią firmy i zaadresować:

Urząd Miasta Ruda Śląska

Wydział Rozwoju Miasta

pl. Jana Pawła II 6

41-709 Ruda Śląska

„Oferta: Strategia Rozwoju Miasta”

  1. Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Miasta Ruda Śląska w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia 2012 r. do godz. 1600.

 

Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

              Z uwagi na prośbę jednego z Oferentów Zamawiający przedłuża termin składania ofert dot. przedmiotu zamówienia: „Moderowanie, nadzór metodologiczny i merytoryczny nad procesem opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska wraz z opracowaniem metodologii jej wdrażania i aktualizowania” z dnia 19 grudnia 2012 r. do 24 grudnia 2012 r.


             W związku z powyższym, ofertę należy dostarczyć do Urzędu Miasta Ruda Śląska w nieprzekraczalnym terminie do 24 grudnia 2012 r. do godz. 16.00.


Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie uległy zmianie.


Zamawiający nie przewiduje kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Piotr Holona – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3061

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Moderowanie, nadzór metodologiczny i merytoryczny nad procesem opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska wraz z opracowaniem metodologii jej wdrażania i aktualizowania.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Aleksandra Kruszewska
Data na dokumencie:30.11.2012
Data publikacji:06.12.2012 15:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż