Bartosz Pilny 12.12.2012 15:05 wersja do wydruku

AGN.6871.2.000017.2012

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek z przeznaczeniem pod budowę obiektu budowlanego o przeznaczeniu zgodnym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

 

1. Przedmiotem oddania  w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę obiektu budowlanego o przeznaczeniu zgodnym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest  niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa, położona w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kokotek, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1371/85 o powierzchni 2792 m2, obręb Ruda, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00043511/6 (działy III i  IV wolne są od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1371/85 stanowi teren produkcyjno-usługowy, przeznaczony pod obiekty produkcyjne, magazynowo – składowe oraz obiekty usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m kw., usługi logistyczne (symbol planu PU4).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem PU4.

 

3. Działka inwestycyjna posiada nieregularny kształt o zachwianych proporcjach boków; grunt jest porośnięty pojedynczymi samosiejkami; teren płaski, nieogrodzony.

Zgodnie z opinią Wydziału Dróg i Mostów nieruchomość inwestycyjna nie posiada bezpośredniego dostępu do żadnych dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska. Dojazd do przedmiotowej działki może odbywać się z dróg publicznych ulic Zabrzańskiej i Kokotek poprzez drogę wewnętrzną, zlokalizowaną na działkach o nr 698/106, 308/96, 703/97, 701/106, 696/105, 750/85, 709/85, 717/85 - własności Gminy Miasta Ruda Śląska oraz 731/106, 727/85, 712/85, 1395/85 – własności Skarbu Państwa.

 

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

  • kanalizacyjne – kanalizacja sanitarna w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. i kanalizacja deszczowa własności Miasta Ruda Śląska; z uwagi na przebiegające sieci wzdłuż istniejących przewodów należy pozostawić pas o szerokości 2,0 m od osi przewodu wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń;

  • elektroenergetyczne – linia kablowa SN własności TAURON Dystrybucja GZE S.A., linia kablowa NN nie będąca własnością TAURON Dystrybucja GZE S.A.

            Z uwagi na przebiegające sieci uzbrojenia doziemnego oraz napowietrznego nabywca będzie zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci.

 

W rejonie przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci:

  • elektroenergetyczne – nie będące własnością TAURON Dystrybucja GZE S.A., istnieje możliwość zasilania planowanego obiektu;

  • gazowa – gazociąg niskiego ciśnienia DN 110 PE posadowiony w odległości 250 mb od granicy zbywanej nieruchomości, który może stanowić źródło gazu ( po przeliczeniu opłacalności inwestycji).

 

          Przez teren zbywanej nieruchomości przebiega kanalizacja deszczowa, jednakże z uwagi na jej zły stan techniczny oraz brak możliwości hydraulicznych nie jest możliwe wprowadzenie do niej dodatkowych wód opadowych. Przebieg kanalizacji może odbiegać od rzeczywistego ułożenia w terenie, w związku z czym należy zinwentaryzować kanalizację deszczową. W akcie notarialnym nastąpi wpis nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miasta Ruda Śląska (właściciela kanalizacji deszczowej) celem wpisu do księgi wieczystej. Obciążenie działki polegać będzie na umożliwieniu nieodpłatnego dostępu do zainstalowanych przewodów kanalizacyjnych w celu ich wymiany, modernizacji względnie konserwacji oraz zakazie zabudowy obiektem budowlanym (z wyłączeniem drogi, obiektów liniowych, parkingów) wzdłuż kanalizacji deszczowej o szerokości pasa 2,0 m, licząc od krawędzi przewodu.

Przyszły nabywca zobowiązany jest do umożliwienia nieodpłatnego stałego dostępu do kanalizacji deszczowej o każdej porze, bez ograniczeń w celu jej konserwacji, wymiany, modernizacji z wykonaniem robót ziemnych. Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej  oraz z Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu. W przypadku lokalizacji na przedmiotowym terenie inwestycji zaliczanej do przedsięwzięć ujętych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.), inwestor winien uzyskać decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przed wykonaniem robót budowlanych oraz przed zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Należy zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego (w porze dziennej – 55 dB, w porze nocnej – 45 dB); w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie może ona stwarzać uciążliwości dla najbliższego otoczenia i winna zamknąć się w granicach nieruchomości; ruch samochodów związanych z prowadzoną działalnością nie może stwarzać uciążliwości dla najbliższego otoczenia.

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane m.in. z usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Decyzja zezwalająca na wycinkę krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę drzew i krzewów ponosi inwestor. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. W trakcie robót budowlanych inwestor winien utrzymywać czystość drogi dojazdowej do placu budowy, szczególnie w okresie intensywnych opadów deszczu oraz suszy.

      Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach terenu górniczego KWK „Pokój”, który znajduje się poza zasięgiem wpływów głównych projektowanej eksploatacji górniczej. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni; nie występują obniżenia terenu; nie występują złoża innych kopalin; występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej nieruchomości, w szczególności: wychodnia uskoku „Katarzyna” oraz zroby płytkiej eksploatacji; nie występują złoża innych kopalin.

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w ww. księgach wieczystych oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

 

4. Nieruchomość opisana w ust. 1 niniejszego ogłoszenia w drodze przetargu zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę obiektu budowlanego o przeznaczeniu zgodnym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, wynosi 4 lata od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 15.08.2012 r. Skarb Państwa nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

      Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi, uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

 

5. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 223.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia:

- pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25% ceny,

- opłat rocznych wynoszących 3 % tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT wg stawki obowiązującej w dacie zawarcia umowy należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

6. Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2013 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia  04.02.2013 r. wpłaty wadium w wysokości 11.200,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – ul. Kokotek”;  jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

 

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie

pozostawione poza obecnymi granicami kraju

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1418 ze zmianami) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 04.02.2013 r. do godz. 1600.

   Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:

- pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,

- kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się  od zawarcia umowy.

 

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Þ      dowodu wpłaty wadium,

Þ      dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

Þ      pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem  PU4,

Þ      pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Þ      pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Þ      aktualnego odpisu z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Þ      notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Þ      pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Þ      pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Þ      pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Þ      pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej oprócz dokumentów wymienionych w ust. 5b są zobowiązane przedłożyć oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z adnotacją właściwego wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1418 ze zmianami).

      Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 2.230,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

8. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

9. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu.

 

10. I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług  podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty I opłaty z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

12. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nieruchomość nabywcy w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy notarialnej.

 

13. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do:

a) uzyskania wszelkich uzgodnień odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzenia dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie do kompleksowego uzbrojenia terenu, 

b) dokonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem na nieruchomość, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) wykonania zjazdu z dróg publicznych ul. Zabrzańskiej i Kokotek poprzez drogę wewnętrzną, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie KDA.5542-246/10 z dnia 07.09.2010 r.,

d) do zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie na zbywanej nieruchomości budynku w stanie surowym zamkniętym, w ciągu czterech lat od dnia zawarcia aktu notarialnego; niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

e) ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1371/85 (opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego),

f) ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miasta Ruda Śląska (właściciela kanalizacji deszczowej).

 

Ponadto nabywca jest zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii sieci uzbrojenia przebiegających przez nieruchomość (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

Skarb Państwa nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bożena Łatka – 322-449-000 do 010 wew. 2221

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Kokotek - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.12.2012 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:10.12.2012
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.12.2012 15:05