AGN.680.1.83.2011

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA  III  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BYKOWINIE PRZY ULICY 11 LISTOPADA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. 11 Listopada, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 673/40 o powierzchni 973 m², obręb Bykowina, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00027920/8. Dział IV ww. księgi wolny jest od wpisów, w dziale III  wpisane są ograniczone prawa rzeczowe.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM1). Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem MM1.

 

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów zielonych i cmentarza; teren nieruchomości z lekkim spadkiem w kierunku ul. 11 Listopada, o kształcie zbliżonym do prostokąta, niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty nielicznymi drzewami i krzewami. Działka inwestycyjna posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy 11 Listopada. Zgodnie z art.43 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8,00 m od krawędzi jezdni ulicy 11 Listopada. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej ul. 11 Listopada na przedmiotową nieruchomość należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu.

 

Przez nieruchomość przebiega sieć:

- elektroenergetyczna – istniejącą sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- gazowa niskiego ciśnienia o średnicy 150 mm, ułożona wzdłuż ulicy 11 Listopada, która (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) może stanowić najbliższe źródło gazu,

- wodociągowa o średnicy 160 mm, ułożona wzdłuż ul. 11 Listopada, z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacyjna o średnicy 500 mm, ułożona wzdłuż ulicy 11 Listopada, do której można odprowadzać ścieki bytowe. Wzdłuż projektowanych oraz istniejących przewodów wod. – kan. Należy pozostawić pas o szerokości co najmniej 2,0 m nad przewodem wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń (roślinności o głębokim systemie korzeniowym).

Zgodnie z opinią Vattenfall Distribution Poland S.A. (obecnie TAURON S.A) na nieruchomości brak jest podziemnych i naziemnych urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych, jednakże mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie stanowiące własności Spółki. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką. Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

W ww. rejonie brak jest infrastruktury ciepłowniczej będącej własnością Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Brak urządzeń teletekomunikacyjnych na przedmiotowym obszarze.

W rejonie nieruchomości nie przebiega kanalizacja deszczowa własności Miasta. Mając na względzie zagospodarowanie jak największej ilości wody w miejscu opadów atmosferycznych, należy odwodnić nieruchomość poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Jednocześnie należy rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu i połaci dachowej obiektów należy uzgodnić z przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej i Wydziałem Dróg i Mostów tut. Urzędu.

W przypadku lokalizacji inwestycji o funkcji usługowej nie wykraczającej poza granice inwestycji oraz nie zaliczanych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestor winien uzyskać pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej, do celów grzewczych wykorzystać ekologiczne źródła ciepła, zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego: w porze dziennej 55 dB, w porze nocnej 45 dB, przy obiekcie zaprojektować miejsca parkingowe, ruch samochodów oraz prowadzona działalność usługowa nie mogą powodować uciążliwości dla najbliższego otoczenia, ewentualne uciążliwości winny zamknąć się w granicach działki. Nabywca winien prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz.1243 z późniejszymi zmianami). Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 994/LVI/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska. Należy sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej (sieci, przewodów i urządzeń) nad- i podziemnej, znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury. Budowa nowego lub przebudowa istniejącego oświetlenia terenów publicznych związana z realizacją ewentualnej inwestycji na ww. nieruchomości obciąża kosztem i staraniem inwestora, dokumentacja z tym związana powinna być uzgodniona z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. W przypadku budowy wjazdu na przedmiotową nieruchomość dokumentację z tym związaną należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odrębnym tokiem postępowania.

Wymagane jest zapewnienie dostępu do obsługi urządzeń elektroenergetycznych, tj. dojazdu do naprawy kabli elektrycznych usytuowanych nad gruntem ww. nieruchomości.

Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. Odział KWK „Pokój” planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie górniczym KWK „Pokój”, który znajduje się poza zasięgiem wpływów głównych projektowanej eksploatacji górniczej, istnieje możliwość wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni, stosunki wodne nie ulegną zmianie, występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej nieruchomości, w szczególności zroby płytkiej eksploatacji pokł. 405 w całym rejonie oraz usytuowanie wychodni uskoku o zrzucie h~30 m w odległości 130 m na zachód od przedmiotowej nieruchomości. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 2020 r., których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno – ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji terenu.

Według opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.04.2010 r. obiekty, które powstaną na przedmiotowej działce, nie powinny stanowić dominant przestrzennych. Nie dopuszcza się lokalizacji w tym terenie zabudowań posiadających elewacje wykonane z materiałów mało szlachetnych, takich jak np. blacha falista lub trapezowa, siding z tworzyw sztucznych, blachy panelowe itp. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Przedmiotowy teren znajduje się w strefie K, objętej ochroną krajobrazu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. przekładką sieci uzbrojenia, z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i dojazdem. Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów (powyżej 10 lat) może zostać wydana na wniosek inwestora, po sporządzeniu przez niego inwentaryzacji zieleni rosnącej na przedmiotowym terenie. Koszty wniosku, inwentaryzacji zieleni, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcia oraz ewentualnych opłat za wycinkę drzew i krzewów ponosi inwestor. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

               Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem kolizji projektowych nabywca winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a następnie przenieść istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

                Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 31.10.2011 r.

Przetargi, które odbyły się dnia  10.09.2012 r. i  23.11.2012 r.  zakończyły  się wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 222) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi:  50.000,00 zł,

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie nabycia.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2013 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 24.01.2013 r. wpłaty wadium w wysokości: 2.500,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – 11 Listopada”.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

Ø       dowodu wpłaty wadium,

Ø       dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

Ø       pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MM1,

Ø       pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

Ø       pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

Ø       pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

Ø       aktualnych odpisów z CEIDG lub z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

Ø       notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

Ø       pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

Ø       pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

Ø       pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 90 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

           Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

           Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), kodeks cywilny.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Belzyt – tel. 322-449-000 do 010 wew. 2220

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. 11 listopada - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:19.12.2012 12:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:10.12.2012
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:19.12.2012 12:13