OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

Na podstawie art. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwały nr PR.0007.81.2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej uchwały o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, w terminie do dnia 18 lutego 2013r.

 

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wnoszone:

1.       w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska;

2.       ustnie do protokołu;

3.       za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail.

do dnia 18 lutego 2013r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Grzybowska – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3193

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.01.2013 11:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Daniel Nowok
Data na dokumencie:
08.01.2013
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.02.2022 08:42

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 365