Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Definicja

Zgodnie z art. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446 z późn. zm.), ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ma miejsce w przypadku wykorzystywania przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej każdej treści lub jej części, będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Ruda Śląska, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Osoby i jednostki pobierające dane z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Ruda Śląska w celu ich ponownego wykorzystywania, zobowiązane są do:

- informowania w swoich materiałach o źródłach pochodzenia informacji publicznej,

- informowania o dacie utworzenia tej informacji w BIP przez Urząd Miasta oraz dacie jej pobrania przez podmiot wykorzystujący informację,

- informowania w swoich materiałach o fakcie przetworzenia pozyskanych z BIP danych, w przypadku dalszego dystrybuowania takich przetworzonych danych.

 

Urząd Miasta Ruda Śląska odpowiada za dane wytworzone przez komórki organizacyjne i publikowane w BIP w treści i w formie udostępnionej w BIP.

 

Postępowanie z wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Zgodnie z zapisami art. 21 cytowanej wyżej ustawy, wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatrywany jest w terminie do 14 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych można przedłużyć załatwienie sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu o tym fakcie wnioskodawcy.

 

W terminie określonym powyżej Urząd Miasta Ruda Śląska:

a)   przekazuje informacje w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji,

b)   przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji,

c)   odmawia w drodze decyzji wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji.

 

W przypadku przedstawienia oferty (pkt b), wnioskodawca może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu ofery. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Urząd Miasta Ruda Śląska rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji tej, a także od decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej (pkt c), wnioskodawca może odwołać się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Dodatkowych informacji i pomocy udziela: Pani Liliana Moskała-Zydra – tel. 322 449 000 do 010 wew. 1250

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.11.2013 10:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.11.2021 10:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 1486