PE.0057.1.13

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 21 grudnia 2012 r. do 30 stycznia 2013 r.

 

1.         W okresie sprawozdawczym podjęto 104 zarządzenia, dotyczące realizacji budżetu, uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta, między innymi w sprawie:

1)         zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,

2)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska",

3)         zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Ruda Śląska w roku 2013 poprzez wspieranie i upowszechnianie sportu przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego,

4)         utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska,

5)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Letnie oczyszczanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska",

6)         wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - ferie z profilaktyką",

7)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Głównej 40 w Rudzie Śląskiej”,

8)         powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska".

 

2.         W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele uroczystości i imprez, były też podjęte ważne dla Miasta działania:

1)           Ruda Śląska powitała Nowy Rok

Po raz kolejny mieszkańcy Rudy Śląskiej zebrani na nowobytomskim rynku wspólnie przywitali Nowy Rok. Tegoroczną imprezę zdominowały niezapomniane przeboje z końca XX wieku.

 

2)         II Świąteczna Masa Krytyczna

Około 80 osób wzięło udział w II Śląskiej Świątecznej Masie Krytycznej, która prowadziła ulicami Rudy Śląskiej. Uczestnicy i organizatorzy Masy poza propagowaniem turystyki rowerowej i zasad bezpieczeństwa rowerzysty na drodze włączyli się w zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

3)         Stawiamy na młodzież

Ponad 2,5 mln złotych miasto przekaże klubom i stowarzyszeniom sportowym. Ponad 1,9 mln zł przeznaczonych będzie na szkolenie dzieci i młodzieży. Trafią one do 28 klubów i stowarzyszeń. Na szkolenie grup seniorskich w mieście trafi w tym roku blisko 500 tys. zł. Kwota rozdysponowana zostanie pomiędzy 15 klubów i stowarzyszeń. Ponadto miasto przeznaczy 100 tys. zł na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych w tym roku w Rudzie Śląskiej.

 

4)         Likwidacja Terenowych Punktów Paszportowych działających w urzędach miast

Wnioski o wydanie paszportów można składać w Terenowym Punkcie Paszportowym w Rudzie Śląskiej tylko do 29 marca 2013 roku. Wojewoda Śląski wypowiedział prezydentom miast porozumienia, na podstawie których prowadzone były TPP. Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski będzie można składać wyłącznie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach i Delegaturach Wojewody w Bielsku Białej, Częstochowie, Bytomiu, Gliwicach i Rybniku.

 

5)         Śląski Klaster Multimedialny

Umowa Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego, podpisana została 15 stycznia w Katowicach. Umowa powołuje do życia Śląski Klaster Multimedialny, który powstał dzięki zaangażowaniu w jego budowę przedsiębiorców, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz wsparciu władz miasta i regionu. Inicjatorem utworzenia tej innowacyjnej sieci współpracy jest Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, który w zeszłym roku pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”.

 

6)         Zabytkowa Ruda Śląska

Pragnąc pielęgnować bogatą historię i tradycję Rudy Śląskiej władze miasta chcą poznać opinie mieszkańców na temat tego, którym historycznym obiektom w sposób szczególny poświęcić uwagę i które z nich powinny zostać wykorzystane w ramach kampanii promocyjnej „Atrakcyjna Ruda”. Przygotowane zostało zestawienie obejmujące 35 rudzkich zabytków z krótkimi informacjami o nich. Mieszkańcy za pośrednictwem Internetu oraz specjalnych kuponów mogą wytypować z tej listy 12 obiektów. Zabytki, które otrzymają najwięcej głosów zaprezentowane zostaną w specjalnym wydawnictwie wykonanym w technice 3D. Plebiscyt cieszy się dużym powodzeniem. Mieszkańcy mogą również sami zgłaszać do konkursu obiekty, które nie znalazły się w przygotowanym zestawieniu.

 

7)           Ponad 130 tysięcy dla WOŚP

Około 132 tys. zł zebrali wolontariusze podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rudzie Śląskiej. Wolontariusze prowadzili kwestę we wszystkich dzielnicach miasta. Poza tym przeprowadzono również aukcję wyjątkowych przedmiotów w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu oraz w III Liceum Ogólnokształcącym. Z licytacji uzyskano 6.600 zł.

 

8)         Złoty Laur dla Inkubatora

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości został laureatem Złotych Laurów Umiejętności i Kompetencji. Wśród wyróżnionych Platynowym Laurem znalazł się natomiast prezes zarządu Rudpol-OPA Piotr Antonowicz. Nagrody zostały wręczone podczas gali zorganizowanej po raz 21 przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

 

9)   „Drugie życie” dworca w Chebziu

Budynek zabytkowego dworca w Chebziu ma szansę na „drugie życie”. Zgłosiły się już instytucje, które chciałyby wraz z miastem przystosować część pomieszczeń obiektu na cele kulturalne. Włączą się one w przeprowadzenie prac remontowych dworca, chcą też ze sobą współpracować tworząc ośrodek kultury. Poprawi się również bezpieczeństwo w okolicy dworca. Rejon ten został objęty szczególnym nadzorem przez straż miejską, której patrole częściej niż inne miejsca w mieście monitorują okolice zabudowań stacji. Natomiast do końca lutego budynek dworca objęty zostanie monitoringiem wizyjnym.

 

10)   Pożegnanie z kolędą

W ostatnią niedzielę w kościele pw. Ducha Świętego odbyło się już XVIII rudzkie spotkanie kolędowe. Wystąpiły schole, chóry i zespoły niemal z każdej dzielnicy Rudy Śląskiej. W tym samym dniu w Halembie w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej spotkali się młodzi parafianie, żeby uczestniczyć w XII Kolędowaniu Młodych. Z kolei w kościele Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach na koncercie kolęd i pastorałek spotkały się chór „Jutrzenka” z parafii pw. Św. Pawła w Nowym Bytomiu oraz najstarszy rudzki chór – „Cecylia” z Kochłowic. Świątecznie, ale i charytatywnie, było również w Bykowinie, gdzie Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza zorganizowały w kościele pw. NSPJ koncert charytatywny „Pożegnanie z kolędą”.

 

11)       Grunt to dobry grunt

Kilkadziesiąt terenów inwestycyjnych oferują w tym roku potencjalnym inwestorom władze Rudy Śląskiej. Najbardziej atrakcyjne działki położone są przy Drogowej Trasie Średnicowej oraz w pobliżu autostrady A4. W pierwszych dniach stycznia miasto w drodze przetargu sprzedało dwie nieruchomości za kwotę 270 tys. zł. Kolejne przetargi przeprowadzone zostaną na przełomie stycznia i lutego.

 

12)     Rozmowy o strategii

W styczniu odbyły się trzy spotkania z oferentami w sprawie aktualizacji „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 r.” Po zakończeniu rozmów wyłoniona zostanie firma, która będzie moderować oraz pełnić nadzór metodologiczny i merytoryczny nad procesem opracowania strategii. Wszystkie podmioty zaproszone do rozmów posiadają doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych.

 

13)     Sprawozdanie z realizacji strategii

31 grudnia 2012 r. do Kancelarii Rady Miasta dostarczone zostało sprawozdanie z realizacji „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 r.” za 2012 r.

 

14)     W partnerstwie z Chorzowem i Świętochłowicami

Ruda Śląska przystąpiła do partnerstwa z Chorzowem i Świętochłowicami. Głównym celem projektu jest promocja nowego terytorialno - funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. Pozwoli to opracować diagnozy i dokumenty strategiczne wspólne dla trzech miast. Ponadto przygotowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa dla dwóch miejskich inwestycji z zakresu rewitalizacji. Dokumentacja ta posłuży do ubiegania się o dofinansowanie w przyszłej perspektywie finansowej budżetu unijnego na lata 2014 – 2020.

 

15)     Ferie zimowe 2013

     Na dofinansowanie wypoczynku w mieście przeznaczono w tym roku 80 tys. zł, to o 30 tys. więcej niż przed rokiem. Domy kultury i Miejskie Centrum Kultury przygotowały miejsca dla 310 uczestników. Z oferty szkół skorzysta w tym roku około 1500 uczniów. Propozycje placówek oświatowych to wyjścia do kina, na baseny, lodowiska oraz zajęcia ruchowe i artystyczne. Bogatą ofertę zajęć dla dzieci przygotowały także rudzkie organizacje pozarządowe.

 

16)     Informacja dotycząca opłaty planistycznej w 2012 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) W ubiegłym roku wydanych zostało 41 decyzji ustalających opłatę planistyczną na łączną kwotę 691.719,00 zł oraz 43 decyzje umarzające postępowanie. Odnotowano również wpływ jednego wniosku stanowiącego roszczenie w związku ze spadkiem wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu miejscowego.

 

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby zaproszone uczestniczyły w posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta. Ponadto odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane, m.in.:

 

 

31 grudnia

·  Koncert Sylwestrowy w Domu Kultury w Bielszowicach,

·  Powitanie Nowego Roku na pl. Jana Pawła II

2 stycznia

·  Spotkanie podregionu katowickiego w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego,

3 stycznia

·  Spotkanie reprezentacji Subregionu Centralnego w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego,

5 stycznia

·  Koncert Noworoczny w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

8-9 stycznia

·  Forum Strategii Miast w Warszawie,

9 stycznia

·  Święto patrona Szkoły Podstawowej nr 21,

·  Koncert Noworoczny „Pod przyjazną gwiazdą” w Młodzieżowym Domu Kultury,

10 stycznia

·  Nagranie programu „Sfera Polityki” w Sfera TV,

·  Spotkanie reprezentacji Subregionu Centralnego w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego,

13 stycznia

·  Koncert chóru „Cantate Deo” w kościele pw. Bożego Narodzenia w Halembie,

14 stycznia

·  „Wieczór kolęd” w domu katechetycznym przy sanktuarium św. Józefa w Rudzie,

·  Koncert Młodych Talentów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,

·  Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie biblioteki pedagogicznej,

15 stycznia

·  Jasełka integracyjne w Domu Kultury w Bielszowicach organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 3 oraz Szkołę Podstawową nr 13,

·  Podpisanie umowy partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego,

16 stycznia

·  Spotkanie noworoczne Uniwersytetu III Wieku w Domu Kultury w Bielszowicach,

·  Spotkanie w ośrodku adaptacyjnym w Bykowinie,

·  XVII Przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów jasełkowych w Młodzieżowym Domu Kultury,

17 stycznia

·  Kongres sportu powszechnego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach - spotkanie z Joanną Muchą, Minister Sportu i Turystyki,

·  Rozprawa administracyjna w sprawie kompostowni,

18 stycznia

·  „Czekając na casting” – przedstawienie w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

19 stycznia

·  Spotkanie w Katowicach z komisarzem Unii Europejskiej ds. programowania finansowego i budżetu Januszem Lewandowskim,

·  Wielka Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji w DMiT w Zabrzu,

21 stycznia

·  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy,

·  Konferencja w Sosnowcu pt. „Tereny poprzemysłowe. Cenne dziedzictwo, czy niewykorzystane możliwości?”,

·  Spotkanie w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu „Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność” w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

22 stycznia

·  Spotkanie z rudzkimi przedsiębiorcami,

·  Spotkanie podregionu katowickiego w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego,

23 stycznia

·  Spotkanie ze studentami, którzy przygotowali projekt zagospodarowania kompleksu sportowego w Orzegowie,

·  Spotkanie reprezentacji Subregionu Centralnego w ramach programu rozwoju Subregionu Centralnego,

·  Spotkanie z oferentami w sprawie aktualizacji „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 r.”,

·  Wieczór kolęd w Szkole Podstawowej nr 13,

·  Koncert „Skok w Nowy Rok ze Straussem i nie tylko” w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

24 stycznia

·  Odpust ku czci Świętej Rodziny – uroczystości w Ośrodku Wychowawczo-Rehabilitacyjnym w Ustroniu,

·  Spotkanie kolędowe organizowane przez Rudzkie Konto Pomocy,

25 stycznia

·  Msza w intencji miasta w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu,

26 stycznia

·  Uroczystości upamiętniające ofiary tragedii górnośląskiej – przemarsz pod bramę obozu „Zgoda” w Świętochłowicach,

27 stycznia

·  XVIII Rudzkie Spotkanie Kolędowe w kościele pw. Ducha Świętego w Czarnym Lesie,

28 stycznia

·  Spotkanie z oferentami w sprawie aktualizacji „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 r.”,

29 stycznia

·  Konferencja prasowa poświęcona ofercie na tegoroczne ferie zimowe,

·  Koncert półroczny w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu, przygotowany przez Zespół Szkół Muzycznych,

·  Spotkanie z radnymi w sprawie projektu strategii sportu,

·  Spotkanie z oferentami w sprawie aktualizacji „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 r.”,

30 stycznia

·  Spotkanie z dziennikarzami podsumowujące 2012 r.,

·  Konferencja w Rybniku pt. „Elektroniczny system wspomagania ewidencji i rozliczeń pobytu dziecka w przedszkolu”,

·  I Zimowy Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Kryształowy sopelek” w Młodzieżowym Domu Kultury,

·  Spotkanie z delegacją uczniów i nauczycieli z Hiszpanii, Bułgarii, Turcji i Wielkiej Brytanii w ramach projektu Comenius, realizowanego przez Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 4.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Tomasz Kulpok – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3252

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 21.12. - 30.01.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:08.02.2013 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Renata Młynarczuk
Data na dokumencie:05.02.2013
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 13:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 104